Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

Podsumowanie działalności TGE w styczniu 2021 r.

Miesięczny wolumen obrotu na Giełdowym Rynku Rolnym był najwyższy od uruchomienia rynku w marcu ub. r. Obroty pszenicą klasy B w styczniu br. wyniosły 2 350 ton.

Średnia cena gazu ziemnego na rynku spot wyniosła w styczniu br. 102,21 zł/MWh. Była to najwyższa cena miesięczna na tym rynku od stycznia 2019 r. 

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w styczniu 2021 roku 12 468 574 MWh, co oznacza spadek o 11,1 proc. w stosunku do stycznia 2020 r. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się w styczniu na poziomie 262,81 zł/MWh i jest to wzrost o 4,81 zł/MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w 2022 r. (BASE_Y-22) wyniosła w styczniu 256,70 zł/MWh, co stanowi wzrost o 4,95 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu z grudnia 2020 r.

Gaz ziemny

Na rynku gazu ziemnego zawarto w styczniu transakcje o wolumenie 14 838 795 MWh. Oznacza to wzrost r/r o 33,3%. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg wyniosła w styczniu 102,21 zł/MWh i jest to wzrost o 20,87 zł/MWh względem poprzedniego miesiąca oraz zarazem najwyższa cena spot od stycznia 2019 r. Z kolei na RTPG cena średnia ważona kontraktu z dostawą w 2022 r. (GAS_BASE_Y-22) wyniosła w styczniu 84,69 zł/MWh, czyli o 6,79 zł/MWh więcej względem analogicznej ceny tego kontraktu w grudniu 2020 r.

Prawa majątkowe

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł w styczniu 1 442 818 MWh, co stanowi spadek r/r o 28,1%. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 142,28 zł/MWh i oznacza to spadek o 0,20 zł/MWh względem grudnia 2020 r.

Obrót prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej zmalał w styczniu o 92,1% r/r, do poziomu 3 850 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 1 937,18 zł/toe (wzrost względem grudnia 2020 r. o 3,32 zł/toe).

Gwarancje pochodzenia

Obrót Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł 2 314 764 MWh, co stanowi wzrost o 72,6% r/r. Średnia ważona cena wyniosła 0,74 zł/MWh i jest to spadek
o 0,27 zł/MWh w stosunku do grudnia.

Towary rolno-spożywcze

W styczniu sprzedano na Giełdowym Rynku Rolnym 2 350 ton pszenicy klasy B. Jest to najlepszy miesięczny wynik od początku notowań towarów rolno-spożywczych na TGE. Średnia ważona cena tego towaru wyniosła 991,76 zł/t.

Załącznik do Informacji prasowej 

Energia elektryczna Wolumen miesięczny (MWh) Wolumen (MWh)
w miesiącu poprzednim
Wolumen miesięczny (MWh) w roku poprzednim
Razem 12 468 574 17 744 361 14 030 959
RDB (RTG) 216 673 207 816 101 448
RDN (RTG) 2 946 435 3 072 405 2 634 611
RTPE (OTF) 9 305 466 14 464 140 11 294 900

 

Gaz ziemny Wolumen miesięczny (MWh) Wolumen (MWh)
w miesiącu poprzednim
Wolumen miesięczny (MWh) w roku poprzednim
Razem 14 838 795 14 682 874 11 130 608
RDBg (RTG) 743 236 774 359 581 026
RDNg (RTG) 2 625 168 3 413 544 1 406 616
RTPG (OTF) 11 470 391 10 494 971 9 142 966

 

Prawa majątkowe


dla energii elektrycznej z OZE

Wolumen miesięczny (MWh) Wolumen (MWh)
w miesiącu poprzednim
Wolumen miesięczny (MWh) w roku poprzednim
Razem 1 442 818 2 773 553 2 006 551
zielone certyfikaty 1 401 641 2 714 817 1 955 135
sesje RPM (RTG) 575 037 875 688 1 017 752
sesje RTPM (OTF) 0 0
TP na RPM (RTG) 826 604 1 839 129 937 383
błękitne certyfikaty 41 177 58 736 51 416
sesje RPM (RTG) 30 106 46 330 35 675
TP na RPM (RTG) 11 072 12 406 15 741

 

Prawa majątkowe


dla efektywności energetycznej

Wolumen miesięczny
(toe)
Wolumen (toe)
w miesiącu poprzednim
Wolumen miesięczny (toe)
w roku poprzednim
Razem 3 850 10 308 48 729
sesje RPM (RTG) 3 848 9 706 29 395
TP na RPM (RTG) 2 602 19 334

 

Gwarancje pochodzenia


energii elektrycznej

Wolumen miesięczny
(MWh)
Wolumen (MWh)
w miesiącu poprzednim
Wolumen miesięczny (MWh)
w roku poprzednim
Razem 2 314 764 2 241 838 1 340 825
OZE 2 314 764 2 241 838 1 340 825
kogeneracja 0 0 0

 

Towary rolno-spożywcze Wolumen miesięczny
(t)
Wolumen (t)
w miesiącu poprzednim
Wolumen miesięczny (t)
w roku poprzednim
Razem 2 350 800
pszenica klasy A 0 0
pszenica klasy B 2 350 800
pszenica klasy C 0 0
żyto klasy B 0 0
żyto klasy C 0 0
kukurydza klasy A 0 0

Źródło: Towarowa Giełda Energii SA

Działy

Reklama