Elektroenergetyka

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej

Decyzją Prezesa URE z 5 stycznia 2021 r. została zatwierdzona Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP), dotycząca krajowego systemu przesyłowego będącego własnością Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (wersja 28).

Konieczność aktualizacji IRiESP wynikała z doświadczeń zebranych w trakcie obowiązywania dotychczasowej wersji, a także uwag i sugestii użytkowników systemu przesyłowego.
W czerwcu 2020 r. propozycje zmian w projekcie IRiESP zostały poddane konsultacjom.

Jedną ze zmian jest dodanie w rozdziale dotyczącym planowania rozwoju systemu przesyłowego punktu odnoszącego się do optymalizacji infrastruktury przesyłowej w kontekście funkcjonowania stacji gazowych. Opisano w nim szczegółowo sposób, w jaki będzie odbywało się ustalanie parametrów technicznych stacji gazowych w przypadku konieczności ich modernizacji.

Uszczegółowiono także zasady w zakresie zamawiania przepustowości w okresie rozruchu technologicznego odbiorcy oraz instalacji magazynowej, w tym doprecyzowano wymogi w zakresie składania wniosku o przydział przepustowości na zasadach rozruchu technologicznego (PPR), minimalnej i maksymalnej dopuszczalnej przepustowości oraz okresu trwania rozruchu.

W nowej wersji IRiESP doprecyzowano również definicję pojęcia usługi wirtualnego przesyłania zwrotnego, a także uporządkowano zagadnienia związane z rodzajami przepustowości na zasadach przerywanych.

Zgodnie z zapisami nowej instrukcji, podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci przesyłowej będzie mógł złożyć wniosek o określenie warunków przyłączenia poprzez SWI (System Wymiany Informacji). GAZ-SYSTEM będzie również stosował standardowy wzorzec umowy o przyłączenie, który zostanie opublikowany na stronie internetowej spółki.

Zapisy nowej IRiESP zobligowały Zleceniodawców Usług Przesyłania (ZUP) do przekazywania Operatorowi Systemu Przesyłowego (OSP) informacji na temat podmiotów będących właścicielem paliwa gazowego wyprowadzonego w danym miesiącu gazowym w punktach wyjścia z systemu przesyłowego poza obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z postanowieniami nowej Instrukcji, jedynym miejscem, w którym GAZ-SYSTEM będzie publikował informacje o ograniczeniach przepustowości w danym punkcie w postaci Pilnych Komunikatów Rynkowych, a także o innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na świadczone usługi przesyłania paliwa gazowego oraz na pracę systemów współpracujących, jest Gas Inside Information Platform (GIIP).

Doprecyzowana została kwestia sposobu wprowadzania ograniczeń przepustowości na zasadach ciągłych. W przypadku złożenia przez ZUP nominacji w danym punkcie, w której ilości paliwa gazowego planowane do przesłania będą większe od zera, ograniczenia będą wprowadzane poprzez indywidualną informację przekazaną ZUP o redukcji nominacji z uwagi na ograniczenie przepustowości, zaś w pozostałych przypadkach – poprzez publikację Pilnego Komunikatu Rynkowego publikowanego na GIIP, w którym wskazany będzie punkt, którego ograniczenie dotyczy oraz sumaryczny poziom ograniczenia przepustowości dla tego punktu.

Według nowej IRiESP użytkownik sieci będzie mógł dokonać odsprzedaży przepustowości, z wyłączeniem przepustowości w punktach MFPWEOSD, MFPWYOSD, MFPWEOSM oraz MFPWYOSM, wyłącznie na platformie internetowej wskazanej przez OSP zgodnie z regulaminem tej platformy.
Wprowadzono zmianę godziny, od której przyjmowane są nominacje w ramach procedury podwyższonej nominacji dla punktów na połączeniu z innymi systemami przesyłowymi. Nominacje w ramach procedury podwyższonej nominacji mogą być składane od godz. 00:00 doby gazowej poprzedzającej dobę gazową, której nominacja dotyczy. Zmiana zapewni, że przepustowość przerywana na okres śróddzienny będzie przydzielana dopiero po przydzieleniu przepustowości przerywanej na okres dobowy (zgodnie z CAM NC).

Zmianie uległ zapis dotyczący opłaty za niezgodność danych operatywnych w stosunku do danych rozliczeniowych – nie będzie ona pobierana w przypadku, gdy różnica pomiędzy szacunkowymi ilościami paliwa gazowego przypisanymi danemu ZUP za daną dobę gazową a rozliczeniowymi ilościami paliwa gazowego przypisanymi temu ZUP za tą samą dobę gazową, będzie stanowić nie więcej niż 0,5% rozliczeniowych ilości paliwa gazowego przypisanych temu ZUP w danej dobie gazowej.

Wprowadzono również listę powodów, dla których OSP może odrzucić prognozę transportową OSD – odrzucenie przez OSP prognozy transportowej będzie mogło nastąpić m. in. z powodu przekroczenia przepustowości przydzielonej na rzecz OSD.

Pełna treść nowego IRiESP, zatwierdzonego przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, została opublikowana na stronie internetowej GAZ-SYSTEM S.A. w zakładce: Strefa Klienta.

Na mocy decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nowa wersja IRiESP wchodzi w życie 1 lutego 2021 r. o godz. 6:00.

Źródło: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Działy

Reklama