OZE

Systemy wsparcia OZE: Prezes URE publikuje listę tzw. sprzedawców zobowiązanych na 2021 r.

Prezes URE wyznaczył 177 sprzedawców zobowiązanych na obszarach działania poszczególnych dystrybutorów oraz jednego dla wytwórców przyłączonych do sieci przesyłowej.

– Zadania realizowane przez sprzedawców zobowiązanych stanowią istotny element zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemów wsparcia OZE: w szczególności systemu aukcyjnego, systemów FIT/FIP, a także prosumenckiego systemu wsparcia – zauważa Rafał Gawin, Prezes URE.

Wyznaczenie przez Prezesa URE sprzedawców zobowiązanych na kolejny rok wynika z zapisów ustawy o odnawialnych źródłach energii[1]. Zgodnie z nią operatorzy systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych przekazują regulatorowi informacje dotyczące sprzedawców energii o największym wolumenie jej sprzedaży odbiorcom końcowym. Następnie Prezes URE wyznacza sprzedawcę zobowiązanego na terenie działania każdego z operatorów.

Zaktualizowana lista wszystkich tzw. sprzedawców zobowiązanych znajduje się w Informacji Prezesa URE nr 69/2020

***

  • Do obowiązków sprzedawców zobowiązanych należy m.in. zakup energii odnawialnej z instalacji OZE o mocy mniejszej niż 500 kW, rozliczanych w systemie aukcyjnym oraz w systemie taryfy gwarantowanej (FIT) a także zakup wprowadzanej do sieci dystrybucyjnej energii odnawialnej wytwarzanej przez przedsiębiorców eksploatujących mikroinstalacje (jeśli ci nie zdecydują się na skorzystanie z prosumenckiego systemu opustów),
  • Sprzedawcy zobowiązani dokonują również rozliczenia ilości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci i pobranej z sieci przez prosumentów.

 

[1] Zgodnie z art. 40 ust. 3 z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, z późn. zm.).

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki

Działy

Reklama