OZE

PGE Baltica podpisała umowę z Państwowym Instytutem Geologicznym

Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, PGE Baltica oraz Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) podpisały umowę o współpracy i doradztwie technicznym w zakresie prac geologiczno-inżynierskich dla dwóch morskich farm wiatrowych Baltica-2 i Baltica-3. Jest to kolejny krok w realizacji Programu Offshore Grupy Kapitałowej PGE, zakładającego – zgodnie z nową strategią Grupy PGE – budowę morskich farm wiatrowych o łącznej mocy do 6,5 GW i wdrożenie postanowień listu intencyjnego podpisanego między spółką a instytutem w lutym 2020 r. 

Badania geologiczne to ważny etap przygotowawczy do budowy morskich farm wiatrowych. Dzięki nim zdefiniowane zostaną warunki podłoża gruntowego panujące na obszarach morskich, na których powstaną instalacje offshore. Zebrane podczas badań dane umożliwią inwestorowi m. in. wybór odpowiednich fundamentów pod turbiny wiatrowe, które zostaną zainstalowane na zróżnicowanych pod względem geologicznym obszarach południowego Bałtyku. 

Eksperci z PIG-PIB wesprą PGE Baltica w tym bardzo istotnym etapie realizacji inwestycji, jakim są morskie badania geologiczne. Współpraca obejmie przede wszystkim identyfikację uwarunkowań geologicznych terenów morskich i lądowych, na których powstaną obiekty i elementy instalacji morskich farm wiatrowych. Ponadto, spółka będzie mogła liczyć na doradztwo techniczne oraz wsparcie przy gromadzeniu niezbędnej dokumentacji projektowej w zakresie geofizyki, geologii oraz geotechniki.

Instalacja morskich farm wiatrowych na dnie morza to złożony proces wymagający szeregu badań i analiz oraz odpowiednio przygotowanej dokumentacji. Zależy nam na tym, aby realizowana przez PGE Baltica inwestycja opierała się na najwyższej jakości danych, dlatego zdecydowaliśmy się na współpracę z Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym. Wierzymy, że dzięki wsparciu ekspertów będziemy mogli sprawnie przeprowadzić prace w zakresie geotechniki i dobrać najbardziej odpowiednie technologie offshore, co przełoży się na optymalizację procesu inwestycyjnego – powiedziała Monika Morawiecka, Prezes PGE Baltica. 

Specjaliści z Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego będą służyć swoją wiedzą i doświadczeniem w realizacji badań geologicznych na morzu m.in. oceniając próby gruntu i skał pobrane z dna Bałtyku. PIG-PIB posiada najpełniejsze informacje o budowie geologicznej i zasobach geologicznych kraju. Jest to wynik ponad stu lat pracy kilku pokoleń polskich geologów. Instytut dysponuje obecnie najnowszymi informacjami na temat budowy geologicznej polskiej części Bałtyku.

Znajomość budowy geologicznej ma fundamentalne znaczenie przy posadowieniu obiektów budowlanych, zwłaszcza na obszarach morskich. Jakość wykonanych badań geologiczno-inżynierskich i odpowiednie rozpoznanie podłoża budowlanego warunkują sposób posadowienia, bezpieczeństwo konstrukcji oraz koszty całej inwestycji. Nasi eksperci wesprą PGE Baltica fachową wiedzą w przygotowaniu obszernej dokumentacji projektowej pod względem jej zgodności z przepisami, normami i wiedzą w zakresie projektowania, dokumentowania i prowadzenia prac geologicznychpodsumowuje Mateusz Damrat, Dyrektor PIG-PIB.

Podpisanie umowy między PGE Baltica, spółką odpowiedzialną za realizację Programu Offshore w Grupie Kapitałowej PGE, a PIG-PIB to kontynuacja współpracy nawiązanej w lutym 2020 r. Podmioty te podpisały wówczas list intencyjny, w którym zadeklarowały udział ekspertów PIG-PIB i PGE Baltica we wzajemnych konsultacjach merytorycznych i operacyjnych podczas prac projektowych.

PGE Baltica angażuje się we współpracę z polskimi ośrodkami naukowymi przy budowie morskich farm wiatrowych, koncentrując się na realizacji wspólnych projektów badawczych oraz wymianie wiedzy. Od grudnia 2019 r. spółka realizuje projekt badawczy przy wsparciu Zakładu Aerodynamiki Instytutu Maszyn Przepływowych PAN. Celem projektu jest oszacowanie wpływu spowolnienia przepływu wiatru, jakie w swoim otoczeniu powodują duże morskie farmy wiatrowe [tzw. blockage effect]. Pierwsze efekty prac w ramach projektu planowane są na połowę 2021 roku.

Celem współpracy z ośrodkami naukowymi jest optymalizacja i sprawna realizacja Programu Offshore Grupy PGE, który zakłada pozyskanie do 2040 r. ok. 6,5 GW mocy zainstalowanej na Bałtyku. Program ten będzie realizowany w dwóch etapach. Pierwszy z nich zakłada budowę 3 morskich farm wiatrowych Baltica-1, Baltica-2 i Baltica-3. Natomiast w drugim etapie realizowane będą kolejne inwestycje w offshore, które zapewnią Grupie ok. 3 GW dodatkowej mocy zainstalowanej.

***

O Spółce PGE Baltica

PGE Baltica została powołana w styczniu 2019 roku, jako spółka odpowiedzialna za realizację Programu Offshore w Grupie Kapitałowej PGE, który zakłada w pierwszej fazie budowę trzech farm wiatrowych:

  • Elektrowni Wiatrowej Baltica-1 (EWB1), która w czerwcu 2020 roku otrzymała techniczne warunki przyłączenia do sieci przesyłowej dla mocy do 896 MW.
  • Elektrowni Wiatrowej Baltica-2 (EWB2), która w styczniu 2019 roku otrzymała od operatora sieci przesyłowej propozycję technicznych warunków przyłączenia do KSE dla 1498 MW.
  • Elektrowni Wiatrowej Baltica-3 (EWB3) z umową przyłączeniową na maksymalnie 1045 MW.

Właścicielem PGE Baltica i spółek celowych jest Polska Grupa Energetyczna PGE SA.

Program Offshore zakłada wybudowanie do 2040 r. morskich farm wiatrowych o łącznej mocy do 6,5 GW, co czyni Grupę Kapitałową PGE liderem przyszłego sektora morskiej energetyki wiatrowej. Poza rozpoczętymi projektami o łącznej moc do ok. 3,5 GW, grupa planuje pozyskanie ok. 3 GW mocy zainstalowanej na Bałtyku w kolejnym etapie.

O Państwowym Instytucie Geologicznym – Państwowym Instytucie Badawczym

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) jest jednym z najstarszych polskich instytutów naukowych o zasięgu ogólnokrajowym. Został utworzony 30 maja 1919 r. na mocy uchwały Sejmu Ustawodawczego RP.

Instytut prowadzi wszechstronne badania budowy geologicznej kraju, których celem jest praktyczne wykorzystanie zgromadzonej wiedzy w gospodarce narodowej. Obok działalności naukowej we wszystkich dziedzinach nowoczesnej geologii, Instytut wypełnia również ustawowo zadania państwowej służby geologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej.

Źródło: PGE Baltica Sp. z o.o.

Działy

Reklama