Elektroenergetyka

ACER konsultuje metodyki związane z bezpieczeństwem operacyjnym 13 państw UE

Od 4 września br. Europejska Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER, Agency for Cooperation of Energy Regulators) prowadzi konsultacje społeczne dotyczące metodyk służących zarządzaniu bezpieczeństwem operacyjnym oraz podejmowaniu działań naprawczych w regionie CORE, który obejmuje 13 państw członkowskich UE (Austria, Belgia, Chorwacja, Czechy, Francja, Luksemburg, Niderlandy, Niemcy, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry). Konsultacje potrwają do 21 września br.

Bezpieczeństwo operacyjne to zdolność systemu przesyłowego do utrzymania normalnego stanu lub powrotu do tego stanu tak szybko, jak to możliwe po wystąpieniu awarii. Celem metodyk jest ustanowienie procesu zarządzania bezpieczeństwem operacyjnym i uruchomienie skoordynowanych działań naprawczych, które będą stosowane w sytuacji wystąpienia awarii w regionie CORE.

Konsultowane metodyki to:

1. metodyka regionalnej koordynacji bezpieczeństwa pracy[1], zwana metodyką ROSC (ang. Regional Operational Security Coordination);

2. metodyka skoordynowanego redysponowania i zakupów przeciwnych[2], zwana metodyką RDCT (ang. Redispatching and Countertrading).

Propozycje metodyk zostały opracowane przez operatorów systemów elektroenergetycznych regionu CORE i były już przedmiotem konsultacji prowadzonych przez stowarzyszenie ENTOS-E (Europejska Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych, ang. European Network of Transmission System Operators for Electricity):

Rozporządzenie dotyczące pracy systemu przesyłowego (2017/1485; tzw. wytyczne SOGL) przewiduje zdefiniowanie metody regionalnej koordynacji bezpieczeństwa pracy, która w razie konieczności będzie uzupełniać metodyki RDTC.

Do zagadnień koordynacji bezpieczeństwa pracy systemów elektroenergetycznych nawiązuje również rozporządzenie w sprawie rynku wewnętrznego[3] (2019/943). Wskazuje ono, że obowiązek przeprowadzenia skoordynowanej analizy bezpieczeństwa pracy elektroenergetycznych systemów przesyłowych – zgodnie z metodami opracowanymi na podstawie wytycznych SOGL – mają regionalne centra koordynacyjne[4], natomiast operatorzy systemów przesyłowych mają udostępniać maksymalne poziomy zdolności połączeń wzajemnych. Aby umożliwić taką maksymalizację operatorzy mają obowiązek stosowania skoordynowanego i niedyskryminacyjnego procesu transgranicznych działań zaradczych[5].

ACER i URE zachęcają zainteresowane podmioty do udziału w konsultacjach społecznych.

***

  • Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER, Agency for Cooperation of Energy Regulators) – jest unijną agencją z siedzibą w Lublanie, działa od 2011 roku. Celem działań Agencji jest koordynacja i wspieranie współpracy krajowych organów regulacyjnych. ACER posiada również uprawnienia do monitorowania rynków wewnętrznych energii elektrycznej i gazu ziemnego, a w szczególności cen detalicznych energii i gazu, dostępu do sieci, w tym dostępu do energii wytworzonej z odnawialnych źródeł energii oraz przestrzegania praw konsumentów.
  • Zaangażowanie w prace ACER jest stałym elementem międzynarodowej aktywności Prezesa URE. Działania Agencji ukierunkowane są przede wszystkim na integrację rynków krajowych w jeden wspólny unijny rynek energii. Współpraca organów regulacyjnych realizowana jest głównie za pośrednictwem Rady Regulatorów ACER – organu opiniodawczego oraz poprzez grupy robocze i zespoły zadaniowe, które wspierają Agencję w pracach na rzecz utworzenia wewnętrznego rynku energii.

[1] Art. 76 Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej, Dz. U. UE z 25.8.2017 L 220 str. 1.

[2] Art. 35 Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi, Dz. U. UE z 25.7.2015 L 197 str. 24.

[3] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej, Dz. U. UE z 14.6.2019 L 158 str. 54.

[4] Art. 37 ust. 1b rozporządzenia 2019/943.

[5] Art. 16 ust. 4 rozporządzenia 2019/943.

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki

Działy

Reklama