Elektroenergetyka

Prezes URE zatwierdził zmiany w Regulaminie Rynku Mocy. Rozpoczyna się certyfikacja do aukcji na 2025 r.

4 września 2020 r. Prezes URE wydał decyzję zatwierdzającą zmiany w Regulaminie Rynku Mocy.

Decyzja została wydana na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych, a zmiany wynikają z potrzeby dostosowania regulacji do wymagań rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej. W szczególności dotyczą one spełnienia limitu emisyjności dla jednostek biorących udział w aukcjach mocy, począwszy od 1 lipca 2025 r. Limit ten wynosi 550 g dwutlenku węgla pochodzącego z paliw kopalnych na kWh wytworzonej energii elektrycznej netto[1].

Proces zatwierdzania zmiany regulaminu poprzedziły konsultacje przeprowadzone przez PSE z uczestnikami rynku. Zgłoszone w toku konsultacji uwagi wraz z informacją o proponowanym sposobie ich uwzględnienia, zostały przedstawione Prezesowi URE.

Proces certyfikacji do aukcji głównej na 2025 r. rozpoczyna się 7 września 2020 r., a termin składania wniosków upływa 16 września 2020 r. Certyfikacja będzie prowadzona przez PSE w oparciu o zmiany Regulaminu rynku mocy zatwierdzone decyzją Prezesa URE z 4 września 2020 r.
Szczegółowy harmonogram dostępny jest na stronie: www.pse.pl/certyfikacja-do-aukcji.

Więcej w Komunikacie Prezesa URE nr 44/2020.

Dokumenty dotyczące zmiany Regulaminu dostępne są także w sekcji BIP:

  • Regulamin Rynku Mocy – tekst uwzględniający zmiany wynikające z Karty aktualizacji nr RRM/Z/1/2020,
  • Decyzja zatwierdzająca zmiany,
  • Karta aktualizacji Regulaminu,
  • Załączniki do Regulaminu.

Wyniki dotychczasowych aukcji głównych dostępne są w sekcji Rynek mocy-Informacje Prezesa URE.

***

  • Rynek mocy jest rozwiązaniem regulacyjnym, które ma na celu zapobieganie sytuacji niedoboru energii elektrycznej w przyszłości poprzez stworzenie zachęt inwestycyjnych do budowy nowych i modernizowania już istniejących jednostek wytwórczych.
  • Rozwiązania te mają również aktywizować zarządzanie zużyciem energii i uelastycznić popyt na energię elektryczną.
  • Wprowadzenie rynku mocy zmieniło architekturę rynku energii z rynku jednotowarowego, na rynek dwutowarowy, gdzie transakcjom kupna-sprzedaży podlega nie tylko wytworzona energia elektryczna, ale również moc dyspozycyjna netto, czyli gotowość do dostarczania energii do sieci. Wybór jednostek rynku mocy, które za odpowiednim wynagrodzeniem będą oferować nową usługę, jest dokonany właśnie w wyniku aukcji.
  • Przyszły rok będzie pierwszym, kiedy w Polsce zacznie funkcjonować rynek mocy.

[1] art. 22 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej (Dz. Urz. UE L 158 z 14 czerwca 2019 r. str. 54).

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki

Działy

Reklama