Elektroenergetyka

Pozytywne testy TETRY w elektrowniach PAK

Z sukcesem zakończono  miesięczne testy usługi łączności krytycznej w standardzie TETRA przeprowadzone w Zespole Elektrowni Pątnów, Adamów, Konin (ZE PAK) wspólnie z Enspirionem, spółką zależną Energi z Grupy ORLEN.

Usługa została przetestowana w elektrowniach w Pątnowie i w Koninie, w związku z koniecznością dostosowania polskiej energetyki do wymagań dyrektywy unijnej w sprawie NCER (Network Code on Emergency and Restoration) – czyli tzw. Kodeksów Sieciowych, dotyczących obrony i odbudowy sieci elektroenergetycznej po zaniku zasilania.

Standard TETRA jest zalecany przez Polskie Sieci Elekroenergetyczne dla potrzeb łączności kodeksowo-sieciowej, jako sposób na ujednolicenie łączności pomiędzy Operatorem Systemu Przesyłowego (OSP) a SGU (Significant Grid User), do których zalicza się ZE PAK. Enspirion świadczy usługi zapewniające zgodność łączności z regulacjami NCER, przy założeniu minimalizacji nakładów inwestycyjnych ze strony klientów.

ZE PAK testował przede wszystkim funkcjonalności związane z komunikacją głosową w trybie grupowym i indywidualnym, przesyłaniem krótkich wiadomości tekstowych, oraz komunikacją bezpośrednią z Regionalnym Centrum Nadzoru Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

Testy systemu TETRA zakończyły się pozytywną opinią użytkowników. Komunikacja głosowa działała bez zarzutu i umożliwiała szybką i skuteczną łączność pomiędzy Dyżurnymi Inżynierami Ruchu w elektrowniach oraz Regionalnym Centrum Nadzoru PSE w Bydgoszczy.

TETRA jest standardem cyfrowej, radiokomunikacyjnej łączności dyspozytorskiej, który umożliwia komunikację głosową oraz transmisję danych. Energa jako pierwsza w Polsce wdrożyła i uruchomiła system TETRA na całym swoim obszarze systemu dystrybucyjnego (OSD), czyli obszarze odpowiadającym około 25% powierzchni kraju. Latem 2020 r. Enspirion, powiększył zasięg działania sieci TETRA o domenę morską – na obszarze Polskiej Wyłącznej Strefy Ekonomicznej. Dzięki temu poprawia się bezpieczeństwo i niezawodność cyfrowej łączności na południowym Bałtyku. Rozbudowa morskiej infrastruktury systemu TETRA jest ważna z uwagi na potrzeby firm zaangażowanych w morską energetykę wiatrową, między innymi PKN ORLEN oraz prowadzących badania i pomiary oraz Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa (SAR).

W odróżnieniu od sieci GSM i wyeksploatowanego systemu Digicom-7, TETRA gwarantuje nieprzerwaną łączność głosową i transmisję danych, na potrzeby sterowania urządzeniami przesyłowymi przez co najmniej 36 godz. od zaniku zasilania podstawowego, co spełnia warunki łączności krytycznej.

Ponadto sieć TETRA charakteryzuje się większą efektywnością w zakresie komunikacji głosowej, poprzez natychmiastowe zestawianie połączeń indywidualnych oraz grupowych, przyznawanie pierwszeństwa połączeniom o wyższej ważności i lokalizację użytkowników.

 ***

Enspirion Sp. z o.o. – spółka Energi SA, należącej do Grupy Kapitałowej ORLEN – jest największym krajowym agregatorem DSR (usługa dobrowolnego i czasowego obniżenia przez odbiorców zużycia energii elektrycznej lub przesunięcia w czasie jej poboru, na wezwanie PSE), jak również przedsiębiorstwem telekomunikacyjnym. Świadczy usługi łączności dyspozytorskiej w cyfrowym standardzie TETRA, który dedykowany jest min. służbom bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa, a także energetyce. Enspirion jest jedynym dostępnym usługodawcą łączności dyspozytorskiej TETRA na obszarze systemu dystrybucyjnego (OSD) Energa. Obszar ten pokrywa ok. jednej czwartej powierzchni Polski.

ZE PAK SA jest największą prywatną grupą energetyczną w Polsce składającą się z pionowo zintegrowanych podmiotów działających w obszarze wydobycia węgla brunatnego, wytwarzania energii z konwencjonalnych i odnawialnych źródeł, produkcji ciepła oraz obrotu energią. W skład Grupy ZE PAK wchodzą trzy elektrownie: Elektrownia Pątnów I, Elektrownia Pątnów II i Elektrownia Konin.

Źródło: Grupa ENERGA

Działy

Reklama