EkoMobility

Innowacyjny projekt PGE Dystrybucja

28 sierpnia na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej odbyła się konferencja pn. PLUGinEV, której organizatorami byli PGE Dystrybucja i Politechnika Lubelska – instytucje, które stanowią konsorcjum realizujące projekt „Układ ładowania pojazdów elektrycznych zintegrowany z infrastrukturą oświetleniową”.

Głównym celem konferencji było przedstawienie rezultatów projektu, dyskusja na temat cech funkcjonalnych i użytkowych stacji transferu energii, zastosowanych rozwiązań technologicznych oraz warunków komercjalizacji. Podczas konferencji przedstawiciele konsorcjum parafowali umowę licencyjną uprawniającą kontrahentów do korzystania z dokumentacji technicznej ładowarki. Rozwiązanie to będzie oferowane firmom w formie umowy licencyjnej Creative Commons. Ze strony PGE Dystrybucja dokument podpisał Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych Jan Frania, a Politechnikę Lubelską reprezentował Rektor Politechniki Lubelskiej prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko.

Kilka słów o projekcie

Dobiegają końca prace związane z budową dwukierunkowej stacji ładowania realizowanej w ramach konsorcjum Politechniki Lubelskiej z PGE Dystrybucja. Projekt układu ładowania pojazdów elektrycznych zintegrowany z infrastrukturą oświetleniową uzyskał dofinansowanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z programu POIR 2014-2020 Poddziałanie 4.1.2. w 2016 roku.

Dwa prototypowe modele stacji docelowo zostaną zainstalowane na terenie kampusu Politechniki Lubelskiej oraz siedziby Spółki PGE Dystrybucja przy ul. Garbarskiej w Lublinie. Za projekt i budowę nowego, innowacyjnego urządzenia odpowiadali naukowcy z Politechniki Lubelskiej. Operator zintegrował stację ładowania z siecią elektroenergetyczną oraz zapewnił odpowiednie warunki lokalizacji i funkcjonowania urządzenia.

Podstawową przewagę stworzonego rozwiązania nad innymi stacjami ładowania dostępnymi na rynku stanowi wprowadzenie funkcjonalności SMART GRID. Umożliwia to dwukierunkowy transfer energii. Wraz ze wzrostem liczby samochodów elektrycznych dzięki rozproszonemu magazynowi energii złożonemu z ich akumulatorów będzie możliwa stabilizacja pracy sieci. Istotną zaletą urządzenia jest również integracja z latarnią oświetlenia ulicznego  – zapobiega to dublowaniu infrastruktury w środowisku miejskim.

W ramach projektu poza stworzeniem prototypów urządzeń opracowano również metodykę lokalizacji punktów ładowania, model rozliczeń, raport z testów prototypów pod względem trwałości i ergonomii oraz dostosowano infrastrukturę systemów AMI oraz SCADA.

Pozyskiwanie innowacyjnych rozwiązań jest niezbędne do sprostania pojawiającym się wyzwaniom takim jak charakter pracy sieci, rosnące wymagania jakościowe oraz szybki wzrost liczby odnawialnych źródeł energii.

Projekt: „Układ ładowania pojazdów elektrycznych zintegrowany z infrastrukturą oświetleniową”

Źródło wsparcia: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 4.1.2, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Podstawowe informacje o projekcie:

Data zawarcia umowy: 08.06.2017

Kwota wsparcia: 2 553 479,71 zł

Źródło: PGE Dystrybucja S.A.

Działy

Reklama