Elektroenergetyka

Prezes URE zatwierdził Plan Testów PSE dla kluczowych użytkowników sieci

Celem jest zapewnienie stabilności systemu energetycznego oraz bezpieczeństwa dostaw energii.

Plan zawiera wytyczne testowania dla obiektów, narzędzi i urządzeń w zakresie ich zdolności do udziału w „planie obrony systemu” przed ewentualnymi zagrożeniami stabilności dostaw lub w planie „odbudowy systemu” np. na wypadek blackoutu. Dokument określa, które urządzenia i zdolności wytwórcze, istotne z punktu widzenia planów obrony lub odbudowy systemu, wymagają objęcia testami. Minimalne wymogi w tym zakresie określa Rozporządzenie Komisji wprowadzające kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych[1].

Celem wprowadzanych rozporządzeniem regulacji jest:

  • zapewnienie bezpieczeństwa pracy systemu elektroenergetycznego,
  • zapobieganie rozprzestrzenianiu się lub pogłębianiu określonego incydentu tak, aby uniknąć znacznego zakłócenia lub zaniku zasilania,
  • umożliwienie sprawnej i szybkiej odbudowy systemu elektroenergetycznego po wystąpieniu określonego incydentu.

W celu sprawnej realizacji założonych celów, rozporządzenie nakłada na operatorów systemów przesyłowych (OSP) obowiązek opracowania Planu Testów w porozumieniu z dystrybutorami, znaczącymi użytkownikami sieci (ang. Significant Grid User, SGU) oraz z dostawcami usług w zakresie obrony i dostawcami usług w zakresie odbudowy. Tak przygotowany Plan podlega zatwierdzeniu przez organ regulacyjny. Przedstawiony Prezesowi URE Plan poprzedziły dwie rundy konsultacji społecznych. PSE konsultowało dokument także z OSD zrzeszonymi w ramach Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE). Zatwierdzony przez regulatora Plan Testów wejdzie w życie 1 listopada 2020 r.

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki

Działy

Reklama