Ochrona środowiska

Pół mld zł dla Grupy PGE na inwestycje prośrodowiskowe i ciepłownicze

Największa kwota wsparcia przeznaczona zostanie na realizację zadań redukujących emisję tlenków siarki z bloków 3-6 oraz 8-12 w Elektrowni Bełchatów i tylko na ten cel spółka PGE GiEK, do której należy bełchatowska elektrownia, pozyska łącznie blisko 425 mln zł w formie pożyczki. Na obniżenie emisji pyłu z bloku nr 2 Elektrownia Bełchatów otrzyma dofinansowanie w wysokości prawie 42 mln zł, a na redukcję emisji rtęci z bloków 2-12 i 14 niemal 18 mln zł. W obszarze ciepłownictwa NFOŚiGW przyznał dofinansowanie w wysokości 9 mln zł w formie dotacji na modernizację sieci i węzłów w Toruniu oraz 2 mln zł na przyłączenia nowych odbiorców do systemu ciepłowniczego w Siechnicach.

– W tym roku także planujemy złożyć wnioski o dofinansowanie projektów na sumę ponad 400 mln zł. Największa kwota, o którą będziemy się ubiegać, dotyczy wsparcia realizacji projektu budowy Elektrociepłowni Nowa Czechnica. Cenimy sobie wieloletnią współpracę z NFOŚiGW, która owocuje skutecznym dostosowywaniem jednostek wytwórczych Grupy PGE do wymogów środowiskowych oraz rozwojem ciepłownictwa sieciowego sprzyjającego poprawie jakości powietrza w miastach i bezpieczeństwu dostaw ciepła – mówi Wojciech Dąbrowski, Prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Spółki z Grupy PGE korzystają z różnych instrumentów wsparcia oferowanych przez NFOŚiGW m.in. z pożyczek preferencyjnych czy dotacji. Aktualnie w Grupie PGE wykorzystywane jest finansowanie z Programu Energia Plus, którego celem jest m.in. poprawa jakości powietrza, w ramach Programu Sokół nastawionego na wsparcie wdrożeń innowacyjnych technologii środowiskowych oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 finansującego ze środków europejskich m.in. niskoemisyjną gospodarkę.

– Od ponad 30 lat NFOŚiGW wspiera inwestycje prośrodowiskowe w całej Polsce. Rocznie przeznaczamy na ten cel ok. 6 mld zł, którymi dysponujemy w ramach krajowego i zagranicznego budżetu, w tym środkami unijnymi w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Cieszymy się, że naszym beneficjentem jest Grupa PGE, która może być wzorem dla innych przedsiębiorstw w efektywnym wykorzystywaniu pozyskanych środków na innowacyjne inwestycje proekologiczne. Podpisane dzisiaj umowy o dofinansowanie znacząco przyczynią się do zmniejszenia emisji szkodliwych substancji (pyłów, siarki, rtęci), a tym samym do poprawy jakości powietrza, którym oddychamy – zauważa Artur Michalski, Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Aktualnie w Grupie PGE realizowanych jest 20 projektów na kwotę wsparcia w formie pożyczki lub dotacji w wysokości ponad 400 mln zł. Jednym z projektów, który powstał przy wsparciu NFOŚiGW była I nitka technologiczna Instalacji Termicznego Przetwarzania Odpadów z Odzyskiem Energii w Elektrociepłowni w Rzeszowie, która została przekazana do eksploatacji w październiku 2018 r. Głównymi celami przedsięwzięcia była redukcja masy odpadów komunalnych kierowanych na składowiska oraz odzysk energii zawartej w przetwarzanych odpadach. Dofinansowanie zostało udzielone w formie pożyczki na warunkach preferencyjnych w kwocie 213 mln zł z częściowym umorzeniem.

Źródło: PGE Polska Grupa Energetyczna SA

Działy

Reklama