Paliwa dla energetyki

Bezpieczna sytuacja LOTOSU

W I półroczu 2020 r. rafineria Grupy LOTOS pracowała optymalnie i niemal w pełni wykorzystała swoje moce produkcyjne, przerabiając 5,1 mln ton ropy. Dzięki pełnemu zintegrowaniu instalacji projektu inwestycyjnego EFRA, spółka elastycznie  zaadaptowała się do trudnych warunków w czasie pandemii COVID-19, m.in. ograniczając produkcję paliwa lotniczego na rzecz zwiększenia puli innych wysokomarżowych produktów, głównie oleju napędowego, poprzez alokowanie części produktów w eksporcie morskim.

Wykorzystując nadmorską lokalizację i bliskość płynnych rynków surowca i produktu, spółka elastycznie zarządzała sprzedażą produktów, bilansując krajowy spadek popytu eksportem morskim. W omawianym okresie Grupa Kapitałowa LOTOS wygenerowała oczyszczony ze zdarzeń jednorazowych zysk EBITDA LIFO na poziomie 722,6 mln zł i blisko 1,8 mld zł dodatnich przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej.

Zadłużenie na koniec czerwca 2020 r. było niższe w porównaniu do poprzedniego roku i konsekwentnie utrzymało się na niskim poziomie. Wskaźnik relacji długu netto do oczyszczonej EBITDA LIFO na 30 czerwca 2020 r. wyniósł 0,9x wobec 1,0x na koniec 2019 r., dając bezpieczny bufor w odniesieniu do celu strategicznego spółki.

Źródło: Grupa LOTOS S.A.

Działy

Reklama