Elektroenergetyka

Grupa Enea poprawiła wyniki finansowe w I kwartale 2020 r.

W pierwszych trzech miesiącach 2020 r. Grupa Enea poprawiła rok do roku wyniki finansowe, odnotowując wzrost kluczowych wskaźników, w tym przychodów (o 14,5% ), EBITDA (o 14,3%) i zysku netto (o 64,1%). Obniżeniu uległ wskaźnik dług netto/EBITDA do poziomu 2,11, (poprawa o ok. 19%). Konsekwentnie rośnie produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, w minionym kwartale wzrost ten wyniósł 34%. Dobre i zgodne z oczekiwaniami wyniki Enei zostały wypracowane w wymagającym otoczeniu rynkowym w warunkach przygotowania Grupy do reorganizacji pracy w związku z epidemią koronawirusa. Działania podjęte przez Grupę Enea przyczyniły się do zapewnienia bezpieczeństwa oraz stabilności dostaw energii elektrycznej. 

  • W I kwartale 2020 r. Grupa Enea poprawiła r/r wyniki finansowe, odnotowując wzrost EBITDA, przychodów ze sprzedaży oraz innych dochodów i zysku netto.
  • Wzrosła sprzedaż energii elektrycznej w segmencie odbiorców biznesowych oraz gospodarstw domowych, Grupa odnotowała wyższe r/r przychody ze sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego.
  • Grupa Enea wytworzyła prawie 700 GWh energii ze źródeł odnawialnych, czyli o 34% więcej r/r.
  • Wzrosły nakłady finansowe na inwestycje związane z ochroną środowiska: 51,3 mln zł w I kwartale 2020 r. wobec 33 mln zł w I kwartale 2019 r. 

Wypracowane przez Grupę Enea w I kwartale 2020 r. przychody wyniosły 4,6 mld zł, co oznacza wzrost o 14,5% r/r. EBITDA Grupy kształtowała się na poziomie 913 mln zł i wzrosła o 14,3% w stosunku do analogicznego okresu r. ub. Zysk netto okresu sprawozdawczego wyniósł 459 mln zł, a więc wzrósł o 64,1% r/r. W trzech pierwszych miesiącach 2020 r. Grupa Enea przeznaczyła na inwestycje ponad 564 mln, w tym 51,3 mln zł zostało skierowane na inwestycje związane z ochroną środowiska.

Wzrost produkcji energii z OZE w obszarze wytwarzania Grupy Enea

Najwyższa EBITDA wynosząca 472 mln zł, wypracowana została w obszarze wytwarzania (wzrost o 72,5 mln zł r/r). Z czego przyrost o 61,5 mln zł r/r odnotowano w segmencie Elektrowni Systemowych. Na ten wynik pozytywnie wpłynął wzrost przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej oraz praw majątkowych. W I kwartale tego roku Grupa wytworzyła ponad 5 TWh energii elektrycznej. O 34% r/r wzrosła produkcja ze źródeł odnawialnych, wzrósł też o 11% r/r wolumen produkcji energii elektrycznej z Zielonego Bloku. W lutym Enea Wytwarzanie oraz GAZ SYSTEM podpisały porozumienie na zaprojektowanie przyłączenia Elektrowni Kozienice do gazowej sieci przesyłowej, co umożliwi zaprojektowanie przyłącza gazowego na potrzeby elektrowni. Blok 11 w Elektrowni Kozienice w I kwartale tego roku pracował blisko 1 500 godzin, generując ok. 1 TWh energii elektrycznej. Sprzedaż ciepła w segmencie wytwarzania wyniosła 2 056 TJ.

Stabilny rozwój obszaru dystrybucji Grupy Enea

Wzrost wartości EBITDA o 58 mln zł r/r odnotował obszar dystrybucji. EBITDA wyniosła 307 mln zł. Sprzedaż usług dystrybucyjnych odbiorcom końcowym utrzymywała się na stabilnym poziomie i wyniosła ponad 5 TWh. O 1,3% wzrosła liczba odbiorców usług dystrybucyjnych – klientów Enei Operator. W I kwartale 2020 r. Enea Operator przyłączyła do swojej sieci ponad 5,5 tys. odnawialnych źródeł energii, łącznie z mikroinstalacjami. W analogicznym okresie r. ub. było ich nieco ponad tysiąc. Moc zainstalowanych w tym okresie źródeł wyniosła prawie 177 MW, to niemal siedmiokrotny wzrost w stosunku do I kwartału 2019 r. 

Grupa Enea zwiększyła wyniki w obszarze obrotu

EBITDA obszaru obrotu ukształtowała się na poziomie około 8 mln zł (wzrost o 18,5 mln zł r/r). Na ten wynik pozytywnie wpłynął wzrost średniej ceny sprzedaży energii, jednocześnie wzrosły koszty zakupu energii oraz obowiązków ekologicznych. Wolumen sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym wyniósł łącznie 5,6 TWh i wzrósł r/r o 177 GWh (tj. ponad 3%). Wzrost dotyczył   sprzedaży energii elektrycznej w segmencie odbiorców biznesowych oraz gospodarstw domowych.  Wzrósł również wolumen sprzedaży paliwa gazowego: o 84 GWh, tj. ok. 27% r/r. Łączne przychody ze sprzedaży w I kwartale 2020 r. wzrosły w stosunku do I kwartału 2019 r. o 188 mln zł, tj. o ok. 13% (przychody nie uwzględniają rekompensat). Zwiększono przychody ze sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego.

Obszar wydobycia Grupy Enea z wysokim uzyskiem

Skonsolidowane przychody LW Bogdanka w I kwartale wyniosły 464,1 mln zł, EBITDA 134,8 mln zł, zysk operacyjny 44,9 mln zł, a zysk netto 33,7 mln zł. Spółka zrealizowała w tym okresie plan produkcyjny na poziomie 2,1 mln ton (wobec 2,5 mln ton rok wcześniej) oraz plan sprzedażowy na poziomie 1,9 mln ton (2,4 mln ton w I kwartale 2019 r.). Średni uzysk w I kwartale kształtował się na wysokim poziomie 65,7%, wobec 64,7% przed rokiem. Spółka utrzymuje swoją pozycję rynkową, osiągając na koniec I kwartału udział w rynku sprzedaży węgla energetycznego na poziomie 20,6% oraz udział w rynku sprzedaży węgla energetycznego do energetyki zawodowej na poziomie 25,8%. W ciągu I kwartału 2020 r. 83% sprzedaży węgla zostało zrealizowane w ramach Grupy Enea. W I kwartale tego roku wykonano 6,7 km robót chodnikowych, wobec 7,9 km rok wcześniej, co było zgodne z założeniami. W minionym kwartale Bogdanka poniosła wydatki inwestycyjne na poziomie 266,3 mln zł. Największą część tej kwoty, 166 mln zł przeznaczono na zakup nowych kompleksów ścianowych. Blisko 73 mln zł przeznaczone zostało na nowe wyrobiska i modernizację istniejących.

Odpowiedzialne działanie Grupy Enea w warunkach epidemii

Koniec I kwartału 2020 r. przypadł na szczególny czas funkcjonowania polskiej gospodarki w warunkach  epidemii. Szybko podjęte działania w Grupie Enea, w tym zmiana organizacji pracy i wprowadzenie specjalnych procedur bezpieczeństwa, zabezpieczyły stabilne funkcjonowanie Grupy i nieprzerwane dostawy energii elektrycznej do klientów. Grupa z dużym zaangażowaniem włączyła się w pomoc placówkom i instytucjom walczącym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Za pośrednictwem Fundacji Enea do kilkudziesięciu placówek w całej Polsce trafiło ponad 3,5 mln zł, m.in. na specjalistyczny sprzęt medyczny, środki higieny i ochrony osobistej. Dodatkowo Lubelski Węgiel Bogdanka przekazał 740 tys. zł na pomoc ośrodkom medycznym w województwie lubelskim.

KOMENTARZE DO WYNIKÓW GRUPY ENEA ZA I KWARTAŁ 2020 R.:

Paweł Szczeszek, p.o. Prezes Zarządu Enei: Grupa Enea elastycznie dostosowuje swój model działania do dynamicznie zmieniającego się otoczenia w całym łańcuchu wartości. Projektowana transformacja mocy wytwórczych w kierunku niskoemisyjnych źródeł energii będzie wzmacniać potencjał Grupy, z korzyścią dla naszych klientów i akcjonariuszy. Dobre wyniki finansowe po I kwartale 2020 r. potwierdzają naszą gotowość do podejmowania wyzwań związanych z trendami, które wskazują kierunki rozwoju sektora paliwowo-energetycznego w Polsce. Grupa Enea stale zwiększa udział odnawialnych źródeł energii w całkowitej produkcji energii elektrycznej, w ostatnim kwartale wzrost ten wyniósł 34% r/r. W segmencie wytwarzania analizowane są możliwości wykorzystania paliwa gazowego w Elektrowni Kozienice. Enea Wytwarzanie oraz GAZ SYSTEM podpisały porozumienie na zaprojektowanie przyłączenia Elektrowni Kozienice do gazowej sieci przesyłowej. Ten krok umożliwi zaprojektowanie przyłącza gazowego na potrzeby naszej elektrowni – powiedział Paweł Szczeszek, p.o. Prezes Zarządu Enei.

Jarosław Ołowski, Wiceprezes Enei ds. Finansowych: W I kwartale 2020 r. wypracowaliśmy dobre wyniki, poprawiając r/r kluczowe wskaźniki finansowe i odnotowując wzrost EBITDA, przychodów i zysku netto Grupy Enea. Najwyższa EBITDA – 472 mln zł zrealizowana została w obszarze wytwarzania, wzrost wartości EBITDA odnotowały również obszary dystrybucji i obrotu. Nasza pozycja finansowa pozostaje stabilna, co potwierdzają zewnętrzne, międzynarodowe instytucje ratingowe. Agencja Fitch Ratings opublikowała dla Enei długoterminowe ratingi w walucie krajowej i zagranicznej na poziomie “BBB” ze stabilną perspektywą. Osiągnięte po I kwartale 2020 r. wyniki finansowe i operacyjne oraz stabilna sytuacja finansowa całej Grupy pozwalają odpowiedzialnie i konsekwentnie realizować program inwestycyjny we wszystkich obszarach działalności – powiedział Jarosław Ołowski, Wiceprezes Enei ds. Finansowych.

Piotr Adamczak, Wiceprezes Enei ds. Handlowych: W obszarze obrotu odnotowaliśmy poprawę wyników w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. O 13% wzrosły przychody ze sprzedaży, zarówno energii elektrycznej, jak i paliwa gazowego. Koniec I kwartału tego roku przyniósł bezprecedensowe w historii Grupy Enea działania – czasowo zamknęliśmy wszystkie 32 stacjonarne Biura Obsługi Klienta, przenosząc i intensyfikując nasze działania w zakresie obsługi klienta w zdalnych kanałach kontaktu. Od połowy marca liczba kont zakładanych w eBOK rosła średnio dziennie o ponad 240%, liczba e-faktur o 230%, w porównaniu ze średnią dzienną we wcześniejszym okresie. Dziś nasi klienci częściej i chętniej wybierają telefoniczne i internetowe kanały kontaktu, dziękujemy im za to zaufanie. Ci, którzy chcą korzystać z bezpośredniego kontaktu z firmą, mogą to zrobić w bezpiecznych warunkach w ponownie otwartych biurach stacjonarnych – powiedział Piotr Adamczak, Wiceprezes Enei ds. Handlowych.

Zbigniew Piętka, Wiceprezes Enei ds. Korporacyjnych: Dystrybucja pozostaje stabilnym obszarem działalności Grupy Enea, w którym prowadzone na szeroką skalę inwestycje poprawiają jakość eksploatacji sieci i powiększają jej możliwości w zakresie odbioru energii z rozproszonych, małych źródeł OZE. W I kwartale 2020 r. Enea Operator przyłączyła ponad 5,5 tys. źródeł odnawialnych, w tym 58 źródeł powyżej 50 kW, o łącznej mocy ponad 135 MW. Ponad pięciokrotnie wzrosła liczba mikroinstalacji przyłączonych do sieci w północno-zachodniej Polsce. Po trzech miesiącach moc zainstalowanych w tym roku źródeł to prawie 177 MW, co jest niemal siedmiokrotnością mocy z I kwartału 2019 r. Enea Operator nieustannie rozwija również swoje technologie Prac Pod Napięciem, dzięki którym większość prac przy urządzeniach elektroenergetycznych na średnim i niskim napięciu wykonywana jest bez wyłączania dostaw energii do klientówPrawie 85% wykonanych prac w sieci niskiego napięcia, to prace w technologii pod napięciem – powiedział Zbigniew Piętka, Wiceprezes Enei ds. Korporacyjnych.

Artur Wasil, Prezes Lubelskiego Węgla „Bogdanka”: Wpływ na nasze wyniki w I kwartale miało przede wszystkim dostosowanie poziomu produkcji do niższego zapotrzebowania na węgiel ze strony naszych odbiorców, wynikającego z ciepłej i wietrznej zimy. Warto podkreślić także, że ubiegłoroczna baza porównawcza była bardzo wysoka, gdyż w I kwartale 2019 r. na wynik wpłynęło kilka korzystnych czynników, w  tym rekordowe wydobycie w styczniu minionego roku. Rozwijająca się od początku roku sytuacja epidemiczna koronawirusa SARS-Cov-2, wywołującego COVID-19 nie wpłynęła w sposób istotny na naszą działalność w I kwartale – powiedział Artur Wasil, Prezes LW Bogdanka.

Źródło: Grupa Enea

Działy

Reklama