Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

Zbiór praw konsumenta energii elektrycznej – aktualizacja

Na stronie URE, w zakładce Zbiór praw konsumenta została opublikowana errata Zbioru praw konsumenta energii elektrycznej. Poradnik zawiera praktyczne informacje dotyczące zarówno praw odbiorców, jak również funkcjonowania rynku oraz sprzedaży i dostawy energii elektrycznej.

Szczególną uwagę konsumentów zwracamy na zaktualizowane treści dotyczące:

  • sprzedaży rezerwowej – bezpiecznego rozwiązania umowy w przypadku utraty dotychczasowego sprzedawcy

Sprzedawca rezerwowy ma zapewnić ciągłość dostaw energii elektrycznej odbiorcom w  przypadku, gdy dotychczasowy sprzedawca energii zaprzestanie sprzedaży np. z powodu likwidacji czy upadłości przedsiębiorstwa. Dystrybutor zawiera ze sprzedawcą rezerwowym w imieniu i na rzecz konsumenta umowę, na podstawie której będzie realizowana sprzedaż, o czym konsument powinien być poinformowany przez dystrybutora.

Jeżeli konsument nie wskaże w umowie o świadczenie usług dystrybucji lub umowie kompleksowej sprzedawcy rezerwowego, albo wybrany sprzedawca rezerwowy nie będzie mógł realizować rezerwowej umowy sprzedaży/kompleksowej, rolę tę będzie pełnić tzw. sprzedawca z urzędu. Dystrybutor, działając w imieniu i na rzecz konsumenta, zawrze ze sprzedawcą z urzędu umowę kompleksową. Umowa ta jest zawierana na czas nieokreślony i obowiązuje od dnia zaprzestania wykonywania umowy sprzedaży przez dotychczasowego sprzedawcę energii elektrycznej albo sprzedawcę rezerwowego lub niepodjęcia sprzedaży przez takiego sprzedawcę[1].

  • opłaty kogeneracyjnej

Od 2019 r. na fakturach za prąd pojawiła się nowa pozycja – opłata kogeneracyjna. To skutek ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji z grudnia 2018 r. Opłata kogeneracyjna jest doliczana do opłat za dystrybucję (przesyłanie) energii elektrycznej i stosuje się dla każdej taryfy. W ten sposób wszyscy odbiorcy energii wspierają bardziej efektywny sposób wytwarzania energii i ciepła. Opłata kogeneracyjna jest wyrażona w zł/MWh, a jej wysokość zależy od zużycia prądu.

  • bonifikaty za niedotrzymanie przez przedsiębiorców standardów jakościowych obsługi odbiorców oraz parametrów jakościowych energii elektrycznej

Nowe przepisy rozporządzenia Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną nałożyły na przedsiębiorstwa energetyczne obowiązek udzielenia odbiorcom bonifikat za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi oraz parametrów jakościowych energii elektrycznej, w terminie 30 dni od:

  1. ostatniego dnia, w którym nastąpiło niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców,
  2. dnia otrzymania wniosku konsumenta o udzielenie bonifikaty z tytułu niedotrzymania parametrów jakościowych energii elektrycznej, z wyłączeniem niedotrzymania parametrów jakościowych energii elektrycznej określających dopuszczalne czasy przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej,
  3. dnia otrzymania wniosku odbiorcy o udzielenie bonifikaty z tytułu przekroczenia dopuszczalnych czasów przerw w dostarczaniu energii elektrycznej określonych w odrębnych przepisach lub umowach, dla odbiorców przyłączonych do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV,
  4. dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt 3, dla innych odbiorców niż odbiorca, który złożył wniosek, zasilanych z tego samego miejsca dostarczania co odbiorca, który złożył wniosek, dla których również potwierdzono przekroczenie czasów przerw w dostarczaniu energii elektrycznej.

Przedsiębiorstwo energetyczne, z którym konsument zawarł umowę dystrybucji energii elektrycznej albo umowę kompleksową, uwzględnia udzieloną bonifikatę w rozliczeniach za najbliższy okres rozliczeniowy.

Zbiór praw konsumenta energii elektrycznej jest systematycznie uzupełniany i aktualizowany, tak aby odzwierciedlał obowiązujące przepisy oraz aktualną sytuację na rynku energii elektrycznej. Po raz pierwszy opracowanie zostało opublikowane przez Urząd Regulacji Energetyki w 2013 r., a jego treść powstała we współpracy z prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej.

W najbliższym czasie zostaną opublikowane ujednolicone wersje publikacji.

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki

Działy

Reklama