Elektroenergetyka

Prawie 52 mld zł na inwestycje sieciowe w elektroenergetyce w najbliższych pięciu latach. Operatorzy systemów dystrybucyjnych i operator systemu przesyłowego uzgodnili z Prezesem URE plany rozwoju

Zakończył się tegoroczny proces uzgadniania z Prezesem URE planów rozwoju dotyczących zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną dla największych elektroenergetycznych przedsiębiorstw sieciowych. Plany te sporządzają i uzgadniają z regulatorem Polskie Sieci Elektroenergetyczne pełniące funkcję operatora systemu przesyłowego (OSP) oraz pięciu największych operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD: Enea Operator, Energa Operator, PGE Dystrybucja, Tauron Dystrybucja oraz innogy Stoen Operator).

Dystrybutorzy dokonali oceny realizacji dotychczasowych planów rozwoju uzgodnionych na lata 2015-2019 i opracowali nowe plany na lata 2020-2025. Natomiast operator przesyłowy, tj. Polskie Sieci Elektroenergetyczne, przedłożył Prezesowi URE do uzgodnienia projekt planu rozwoju dotyczący zaspokojenia zapotrzebowania na energię na lata 2021-2030.

Z zatwierdzonych dokumentów wynika, że w najbliższych pięciu latach, tj. do 2025 r., największe przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się dystrybucją i przesyłem energii elektrycznej planują zainwestować prawie 52 mld zł w infrastrukturę sieciową. Zdecydowana większość środków skierowana zostanie na budowę, rozbudowę, modernizację i odtworzenie majątku sieciowego.

– Planowane przez największe przedsiębiorstwa sieciowe nakłady inwestycyjne mają między innymi na celu zwiększenie niezawodności i bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej oraz budowę transgranicznych połączeń systemów przesyłowych umożliwiających integrację rynków. Inwestycje umożliwią również korzystanie z zielonej energii, między innymi dzięki budowie połączeń z morskimi farmami wiatrowymi – zauważa Rafał Gawin, Prezes URE.

Rys. Nakłady inwestycyjne pięciu OSD oraz OSP (w cenach stałych z 2019 r., w mln zł). Źródłem informacji o nakładach OSP w 2020 r. jest uzgodniony w 2019 r. plan rozwoju na lata 2018-2027 (po przeliczeniu na ceny stałe z 2019 r.).

Plany rozwoju a taryfy

Plany rozwoju obejmują wieloletni cykl inwestycyjny i wymagają zaangażowania znacznych środków finansowych: mają zatem długookresowe konsekwencje finansowe zarówno dla przedsiębiorstw jak i ich odbiorców. Plany te mają bezpośrednie przełożenie na poziom przyszłych taryf przedsiębiorstw sieciowych: koszty wynikające z nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw stanowią bowiem podstawę do kalkulacji taryf. Uzgadnianie projektów planów rozwoju pozostaje tym samym w ścisłym związku z zatwierdzaniem przez Prezesa URE taryf dystrybucyjnych. Dlatego rolą regulatora jest także dbałość o to, by plany inwestycyjne uwzględniały długookresową maksymalizację efektywności nakładów i kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwa oraz by nie powodowały w poszczególnych latach nadmiernego wzrostu cen i stawek opłat dla odbiorców jednocześnie zapewniając ciągłość, niezawodność  i odpowiednią jakość dostaw energii i gazu.

– W modelu wynagradzania kapitału zaangażowanego w działalność dystrybucyjną lub przesyłową istnieje parametr, który rozlicza w kolejnym roku niewykonane inwestycje lub te wykonane dodatkowo, ponad planowane nakłady. Ograniczenie inwestycji przez przedsiębiorców obniżałoby wysokość zwrotu z kapitału – podkreśla Rafał Gawin, szef URE.

***

  • Plany rozwoju to podstawowe źródło wiedzy o zamierzeniach inwestycyjnych przedsiębiorstw: zarówno o planowanych inwestycjach służących przyłączaniu nowych odbiorców, jak również o przedsięwzięciach niezbędnych do utrzymania właściwego poziomu niezawodności i jakości świadczonych usług sieciowych.
  • Zgodnie z ustawą – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej są obowiązane do sporządzenia dla obszaru swojego działania planów rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną. Projekty planów podlegają uzgodnieniu z Prezesem URE w celu zapewnienia ich zgodności z przepisami prawa i założeniami polityki energetycznej państwa.
  • Obowiązek złożenia planów rozwoju i sprawozdań z ich wykonania mają przedsiębiorstwa, które dostarczają energię elektryczną do co najmniej 100 odbiorców lub dostarczają co najmniej 50 GWh tej energii odbiorcom (jeśli odbiorców jest mniej niż 100). Takich dystrybutorów, którzy spełniają te warunki jest w Polsce ok. 50 (wszystkich dystrybutorów jest 180).
  • Przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność polegającą na przesyłaniu lub dystrybucji energii elektrycznej i paliw gazowych realizują inwestycje zgodnie z uzgodnionymi z Prezesem URE planami rozwoju. Prezes URE, uzgadniając takie plany, weryfikuje ich zgodność z przepisami prawa oraz z założeniami polityki energetycznej państwa, współpracując przy tym z właściwymi zarządami województw.
  • W 2019 r. PSE przedstawiły Prezesowi URE coroczne sprawozdanie z wykonania planu rozwoju na lata 2018-2027, informując o wykonaniu planowanych nakładów inwestycyjnych w 2018 r. na poziomie 1 810 mln zł (tj. 83,7 proc. planowanych na 2018 r. nakładów inwestycyjnych; dane w cenach stałych z 2018 r.).
  • Natomiast pięciu największych OSD wykonało w 2018 r. plany rozwoju na poziomie 6 407 mln zł (wzrost o 5,1% w stosunku do nakładów planowanych na 2018 r. w wysokości 6 095 mln zł; dane w cenach bieżących dla 2018 r.).

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki

Działy

Reklama