Elektroenergetyka

Stabilne fundamenty Grupy Energa mimo trudnych warunków w 2019 r.

Grupa Energa zakończyła 2019 rok z wynikiem EBITDA na poziomie 2,04 mld zł, co stanowi wzrost w stosunku do 2018 r. o 9%. W tym czasie o 15% zwiększyła się też produkcja energii z odnawialnych źródeł, osiągając poziom ok. 1,4 TWh brutto. Kontynuowano również prace związane z rozwojem aktywów wytwórczych w tym obszarze. W porównaniu do 2018 r. wyższe o 18% były też przychody, które wyniosły ponad 12 mld zł. Łącznie na inwestycje w 2019 r. Grupa Energa przeznaczyła 1,57 mld zł.

W 2019 r. Grupa Energa zachowała stabilne fundamenty finansowe, osiągając wysoki poziom EBITDA i przychodów. Takie wyniki udało się osiągnąć mimo trudnego otoczenia rynkowego, przede wszystkim wzrostu w skali roku cen uprawnień do emisji CO2 o 59% i cen zielonych certyfikatów o 33%.

Wynik netto Grupy Energa, wynoszący -1 mld zł, znalazł się pod presją zdarzeń jednorazowych o charakterze księgowym, m.in. odpisów aktualizujących wartość posiadanych akcji i udziałów w PGG SA i Elektrowni Ostrołęka Sp. z o.o. Wyłączając dokonane odpisy zysk netto Grupy wyniósł ponad 300 mln zł.

I kwartał 2020 spodziewany jako nieco lepszy

Grupa Energa opublikowała również szacunkowe wyniki za I kwartał 2020 r. Spółka wypracowała wynik EBITDA na poziomie 570 mln zł, o 3% wyższym w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 r. Przychody wyniosły 3,29 mld zł, co oznacza wzrost o 11%. w porównaniu z pierwszym kwartałem 2019 r. Wyniki te zostały wypracowane m.in. pomimo wpływu pandemii COVID-19 na gospodarkę krajową i globalną w drugiej połowie marca, niesprzyjających warunków hydrologicznych, które odbijały się na wolumenach produkcji, dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej oraz niższej marży na dystrybucji ze stratami sieciowymi. Jednocześnie wolumeny dystrybucji (5694 GWh) i sprzedaży (4922 GWh) energii elektrycznej rok do roku utrzymały się na porównywalnych poziomach. Różnice wyniosły odpowiednio ok. -2,0 i ok. -0,9% w porównaniu z pierwszym kwartałem 2019 r.

Zmiana w akcjonariacie szansą na dalszy rozwój

Kluczowym wydarzeniem dla Grupy Energa w minionym roku było ogłoszenie przez PKN ORLEN w grudniu wezwania na wykup wszystkich akcji spółki Energi S.A. Największa tego typu transakcja na polskim rynku energetycznym została zrealizowana w zaledwie 4 miesiące. W jej wyniku 30 kwietnia 2020 r. PKN ORLEN nabył 80,01% akcji Grupy Energa, co przekłada się na prawo do wykonywania 85,20% głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

Zgodnie z zapowiedziami PKN ORLEN, przejęcie Energi to kolejny etap budowy silnego koncernu multienergetycznego, mogącego sprawniej operować na krajowym i zagranicznym rynku oraz posiadającego potencjał do rozwoju znaczących projektów. PKN ORLEN zawarł też ze Skarbem Państwa porozumienie, w którym deklarował, że po przejęciu Energi jej strategiczne inwestycje będą prowadzone dalej po weryfikacji warunków ich kontynuowania.

Silny koncern ma też możliwości, aby stać się kołem zamachowym zarówno polskiej gospodarki, jak i krajowej transformacji energetycznej. PKN ORLEN swoją strategię rozwojową opiera jednoznacznie na źródłach wytwórczych nisko- i zeroemisyjnych, co koresponduje z dotychczasową działalnością Grupy Energa w sektorze OZE i daje silną podstawę do korzystnych synergii biznesowych. Tak ukierunkowana strategia pozwoli też sprawnie funkcjonować na rynku silnie kształtowanym przez politykę klimatyczną Unii Europejskiej.

Rok ważnych decyzji inwestycyjnych

W lutym 2020 r. Energa wspólnie z drugim sponsorem projektu budowy elektrowni Ostrołęka C, spółką Enea, podjęła decyzję o czasowym wstrzymaniu finansowania inwestycji w celu przeprowadzenia dodatkowych analiz, w szczególności pod kątem parametrów techniczno-technologicznych, ekonomicznych, organizacyjno-prawnych oraz finansowych projektu. Analizy wstępnie zakończyć się miały 7 maja, sponsorzy zdecydowali jednak o ich wydłużeniu na czas ok. miesiąca.

W 2019 r. Energa Operator, istotny filar wyników finansowych Grupy Energa, przeznaczyła 1,3 mld zł na inwestycje w modernizację sieci elektroenergetycznej w celu dalszej poprawy niezawodności dostaw energii elektrycznej, a także rozbudowę sieci pod kątem przyłączania nowych odbiorców i wytwórców.

Dzięki temu znaczącej poprawie uległy wskaźniki niezawodności SAIDI (System Average Interruption Duration Index – średni czas trwania przerwy w dostawach energii elektrycznej) i SAIFI (System Average Interruption Frequency Index – średnia częstość występowania przerw w dostawach energii) – pierwszy wyniósł 127 minut na odbiorcę (poprawa o 16%), drugi zaś 2,02 przerwy na odbiorcę (poprawa o 6%), co stanowi najlepszy wynik w skali krajowej.

Ponadto Energa Operator przeszło dwukrotnie zwiększyła łączną długość linii kablowych biegnących przez tereny leśne i zadrzewione – w 2019 r. wybudowano ich prawie 128 km (wzrost o 227% rok do roku). To działanie kluczowe z punktu widzenia poprawy bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej – okablowanie prowadzone w ziemi nie jest zagrożone gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi, w przeciwieństwie do linii napowietrznych narażonych na zerwanie.

Energa stawia mocno na słońce i wiatr

W 2019 r. Grupa Energa kontynuowała też inwestycje w aktywa wytwórcze OZE. Trwały prace na Farmie Wiatrowej Przykona (moc zainstalowana ok. 31 MW), której testy rozruchowe przeprowadzono w pierwszym kwartale 2020 r. Formalne zakończenie budowy planowane jest na drugi kwartał br. Inwestycja wzięła również udział w aukcji rynku mocy, kontraktując na lata 2020-2035 wolumen ok. 1,2 TWh. Spółka Energa OZE uzyskała też pozwolenie na budowę oraz warunki przyłączeniowe dla kolejnego aktywa wytwórczego planowanego w Przykonie – farmy fotowoltaicznej PV Gryf o mocy zainstalowanej 19,8 MW.

W 2019 roku Linia Biznesowa Wytwarzanie odnotowała wzrost produkcji z OZE o 15% (r/r), głównie za sprawą wyraźnych wzrostów generacji z wiatru i biomasy. Nieznaczny spadek generacji w elektrowniach wodnych wynikał z warunków hydrologicznych na przestrzeni ubiegłego roku. Z uwagi na niższą o 19% produkcję energii z węgla, udziału generacji z OZE w całkowitej produkcji energii wzrósł z 31 do 38%.

Wolumen sprzedanej w 2019 r. energii elektrycznej wskazuje na stabilną bazę kliencką i jej zapotrzebowanie – wyniósł bowiem 19,7 TWh, co stanowi wynik porównywalny z rokiem poprzedzającym (różnica między latami wynosi zaledwie 0,1 TWh).

Grupa Energa intensywnie rozwija również obszar elektromobilności – na koniec 2019 r. zainstalowała łącznie 40 stacji ładowania, w tym 12 stacji szybkiego ładowania. Obecnie infrastruktura Grupy Energa w tym obszarze obejmuje 43 stacje ładowania. Większość z nich skupiona jest na Pomorzu (woj. pomorskie i zachodniopomorskie), ale obiekty Energi znajdują się m.in. również na Kujawach, Warmi i Mazurach oraz we wschodniej Wielkopolsce.

Źródło: ENERGA SA

Działy

Reklama