Paliwa dla energetyki

Transformacja energetyczna: Skutki społeczne rezygnacji z węgla

W dniach 5-7 maja 2020 roku odbyło się spotkanie inauguracyjne projektu ENTRANCES, finansowanego ze środków programu ramowego Komisji Europejskiej „Horyzont 2020”.

Zamierzony na 3 lata projekt ma na celu zbadanie w jaki sposób transformacja energetyczna, zgodna z europejską strategią redukcji emisji gazów cieplarnianych i zamierzeniem osiągnięcia neutralności emisyjnej w perspektywie 2050 r., wpłynie na społeczeństwa transformowanych regionów.

Konsorcjum ENTRANCES, którego liderem jest Universytet w Coruna (Hiszpania) składa się z 14 zespołów badawczych z 12 krajów europejskich. Polskę reprezentuje Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk.

W projekcie ENTRANCES szczegółowym badaniom poddane zostaną dwie grupy regionów: regiony górnicze, w których wydobycie węgla stanowi siłę napędową dla gospodarki regionalnej oraz regiony o wysokiej emisji, w których intensywne użytkowanie węgla i/lub innych paliw kopalnych powoduje znaczące pogorszenie jakości powietrza. Wytypowanych zostało 13 takich regionów europejskich, gdzie badania skupią się na identyfikacji wyzwań jakie stoją przed nimi w procesie transformacji energetycznej, nie tylko w rozumieniu przeobrażeń technologicznych i  ekonomicznych ale również społecznych, jako proces psychologiczny, który wpływa na codzienne życie lokalnych społeczności. W Polsce badaniom poddany zostanie Śląsk – jako region górniczy oraz Krakowski Obszar Metropolitalny – borykający się z wysokimi emisjami zanieczyszczeń, powodującymi smog.

Interdyscyplinarne badania przeanalizują procesy zachodzące w badanych regionach poddanych procesom transformacji energetycznej z perspektywy społeczno-ekonomicznej, społeczno-technicznej, społeczno-kulturowej, społeczno-politycznej, społeczno-ekologicznej, społeczno-psychologicznej i płci. Interdyscyplinarne podejście, międzynarodowy i międzyorganizacyjny dialog, w którym przewidziano udział ponad 3000 osób, w tym naukowców, organizacji i grup interesariuszy, da podstawę do zrozumienia w jakim stopniu regiony te są narażone na głęboką, a czasem bolesną transformację życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego oraz wskaże działania pozwalające na łagodzenie niekorzystnych tendencji.

Dodatkowych informacji udzielają: Dr hab. inż. Lidia Gawlik, tel: +48 12 617 1604, lidia.gawlik@min-pan.krakow.pl

Źródło: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Działy

Reklama