Ciepłownictwo

Wyniki KOGENERACJI za I kwartał 2020 zgodne z oczekiwaniami

Grupa KOGENERACJA osiągnęła po pierwszym kwartale 2020 r. wynik EBITDA na poziomie 203 mln zł, czyli o 60% większy niż w tym samym okresie w r. ub. (127 mln zł). Grupa osiągnęła zysk netto w wysokości 133,5 mln zł, czyli o 87% wyższy niż w analogicznym okresie ub. r. Operacyjny cash flow po I kwartale 2020 r. wyniósł 342 mln zł, czyli o 110 procent więcej niż w tym samym okresie ub. r. Przez 3 miesiące 2020 r. Grupa sprzedała 774 GWh energii elektrycznej i 4 317 TJ ciepła, w tym KOGENERACJA 415 GWh energii elektrycznej i 3 826 TJ ciepła. Grupa odnotowała w pierwszym kwartale istotne zdarzenie jednorazowe, tj. sprzedaż w marcu 2020 r. uprawnień do emisji CO2 z puli niewydanych uprawnień do emisji CO2 za poprzednie lata okresu rozliczeniowego. Wpływ na wzrost pozostałych przychodów operacyjnych to łącznie 110 mln zł.

Wyniki finansowe

Skonsolidowany zysk operacyjny spółki powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA) po trzech kwartałach wyniósł 203 mln zł i był o 60% wyższy niż rok temu. Największy wpływ na wynik miało zdarzenie jednorazowe, tj. sprzedaż w marcu 2020 r. uprawnień do emisji CO2 z puli niewydanych uprawnień do emisji CO2 za poprzednie lata okresu rozliczeniowego, łącznie na kwotę 110 mln zł skorygowaną o wartość wyceny dokonanej w 2019 r. w kwocie 8,4 mln zł. Przydział ten był efektem rozliczenia nakładów inwestycyjnych dokonanych w Grupie PGE (w tym w ramach aktywów nabytych w 2017 r.).

Pozytywny wpływ na wynik I kwartału (wzrost przychodów o 7%) miał wzrost ceny energii w stosunku do r. ub. Zysk netto dla akcjonariuszy wyniósł po pierwszym kwartale 133 mln zł, czyli o 86% więcej niż rok wcześniej.

Wyniki operacyjne

Na wyniki operacyjne Grupy po I kwartale 2020 r., oprócz zdarzeń jednorazowych, miały wpływ przede wszystkim nieznacznie niższa sprzedaż ciepła o 3% oraz niższa sprzedaż energii elektrycznej o 1%, a także wyższy koszt uprawnień CO2 i cen węgla.

Ze względu na mniej korzystne warunki atmosferyczne, Grupa KOGENERACJA odnotowała w raportowanym okresie spadek sprzedaży zarówno ciepła, jak i energii elektrycznej. Wzrost cen ciepła oraz wyższa cena sprzedaży energii elektrycznej kontraktowanej w 2019 r. wpłynęły pozytywnie na wzrost przychodów ze sprzedaży.

W I kwartale wzrosły koszty zużycia węgla w KOGENERACJI S.A. Na ten wzrost wpłynęła głównie wyższa cena węgla, przy niższym zużyciu surowca spowodowanym niższą produkcją ciepła i energii elektrycznej.

Wzrost kosztów z tytułu niedoboru i zakupu CO2 o 32 mln zł to efekt wyższych cen zakupu praw do emisji CO2 w pierwszym kwartale 2020 r. o ok. 82% (transakcje forward zakontraktowane w latach 2018-2020). Emisja CO2 była niższa o 3% ze względu na niższą produkcję energii brutto. Szacowany przydział darmowych uprawnień w pierwszym kwartale był niższy o 58%.

– Największy wpływ na wynik kwartalny miała jednorazowa sprzedaż w marcu 2020 r. uprawnień do emisji CO2 z puli niewydanych uprawnień za poprzednie lata okresu rozliczeniowego, co było  efektem rozliczenia nakładów inwestycyjnych zrealizowanych w Grupie PGE. Zakup uprawnień do emisji  CO2  jest dla Grupy dużym obciążeniem, jednak nasze działania związane z uruchomieniem w 2023 r. nowej Elektrociepłowni Czechnica, zasilanej gazem, zmierzają w kierunku optymalizacji tych kosztów – mówi Paweł Szczeszek, Prezes KOGENERACJI S.A.

Źródło: PGE Energia Ciepła SA

Działy

Reklama