Paliwa dla energetyki

Łukasz Młynarkiewicz Prezesem PAA

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki 11 maja 2020 r., na wniosek Ministra Klimatu Michała Kurtyki, powołał na stanowisko prezesa Państwowej Agencji Atomistyki dr. Łukasza Młynarkiewicza. Dotychczas był pełniącym obowiązki prezesa PAA.

Dr Łukasz Młynarkiewicz został wybrany w drodze naboru. Zgodnie z przepisami ustawy – Prawo atomowe, które weszły w życie we wrześniu 2019 r., prezes Państwowej Agencji Atomistyki jest powoływany na pięcioletnią kadencję i może być ponownie powołany tylko raz.

O dr. Łukaszu Młynarkiewiczu

Dr Młynarkiewicz jest radcą prawnym, dyplomantem International School of Nuclear Law, programu organizowanego przez Agencję Energii Jądrowej OECD oraz Uniwersytet w Montpellier. Posiada on stopień naukowy doktora nauk prawnych, rozprawę doktorską poświęcił instytucji decyzji zasadniczej w procesie przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej. Członek Krajowej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko oraz Sekretarz Grupy Roboczej ds. Bezpieczeństwa Jądrowego i Legislacji International Nuclear Law Association.

Przed pełnieniem obowiązków prezesa PAA dr Łukasz Młynarkiewicz był Dyrektorem Departamentu Ocen Oddziaływania na Środowisko w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Odpowiadał tam za koordynację odwoławczych postępowań środowiskowych dla kluczowych przedsięwzięć infrastrukturalnych w kraju, a także postępowań w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w przypadku projektów strategii, planów lub przedsięwzięć.

Prezes Rady Ministrów powierzył pełnienie obowiązków prezesa PAA dr. Młynarkiewiczowi 11 września 2019 r.

Dr Młynarkiewicz posiada istotne doświadczenie w prowadzeniu negocjacji i realizacji postanowień umów wielostronnych oraz zobowiązań wynikających z konwencji z Espoo oraz z Aarhus. Jest on także autorem licznych publikacji naukowych, w tym z zakresu prawa energetyki jądrowej, prawa oraz postępowania administracyjnego.

Źródło: Państwowa Agencja Atomistyki

Działy

Reklama