OZE

Wkrótce jeszcze więcej zielonej energii w sieci PGE

Grupa PGE podpisała z Ministerstwem Klimatu dwie umowy na dofinansowanie inwestycji, dzięki którym zwiększy się możliwość przyłączania do sieci odnawialnych źródeł energii. Łączna wartość inwestycji realizowanych przez PGE Dystrybucja, spółkę z Grupy PGE, wyniesie ponad 34 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych wyniesie ponad 20 mln zł. 

– Dzięki dofinansowaniu z funduszy unijnych dwóch projektów PGE Dystrybucja, poprawimy niezawodność dostawy energii elektrycznej do odbiorców na terenie województwa łódzkiego. Co więcej, ich realizacja pozwoli na bardziej dynamiczny rozwój energetyki rozproszonej. Musimy pamiętać, że bez inwestycji w infrastrukturę sieciową, nie byłby możliwy szybki rozwój energetyki odnawialnej, w tym instalacji fotowoltaicznych, które mogą być współfinansowane w ramach programu “Mój Prąd” – mówi Michał Kurtyka, Minister Klimatu.

Podpisanie umów pozwoli na realizację istotnych dla regionu inwestycji w infrastrukturę elektroenergetyczną, które umożliwią zwiększenie możliwości przyłączania producentów energii ze źródeł odnawialnych.

– Realizujemy inwestycje mające na celu zwiększanie udziału zielonej energii w polskim miksie energetycznym na wszystkich polach działania Grupy PGE. Jednym z kierunków rozwoju OZE są inwestycje w infrastrukturę należącą do PGE Dystrybucja. Pozyskanie dotacji w wysokości ponad 20 mln zł, szczególnie w tej wymagającej sytuacji gospodarczej, z jaką obecnie mamy do czynienia, stanowi istotne wsparcie dla zwiększenia możliwości przyłączania producentów energii ze źródeł odnawialnych na terenie województwa łódzkiego – mówi Wojciech Dąbrowski, Prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

W ramach działania 1.1.2 pod nazwą „Wspieranie projektów dotyczących budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii z OZE” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, zrealizowane zostaną następujące projekty:

  • „Usprawnienie infrastruktury dystrybucyjnej poprzez inwestycje w głównych punktach zasilania: Modernizacja stacji 110/15kV Wieluń w celu zapewnienia przyłączania OZE” – wartość inwestycji wyniesie 15 598 030 zł, z czego dofinansowanie wyniesie 9 117 716 zł.
  • „Modernizacja stacji 110/15kV RPZ Ruda – rozbudowa rozdzielni 110kV do układu H5 w celu zapewnienia możliwości przyłączania OZE” – wartość inwestycji wyniesie 18 540 180 zł, z czego dofinansowanie wyniesie 11 127 964 zł.

Trzykrotny wzrost przyłączeń OZE do sieci PGE Dystrybucja

Bardzo duże zainteresowanie Polaków odnawialnymi źródłami energii przełożyło się w ub. r. na 3-krotny wzrost przyłączeń mikroinstalacji fotowoltaicznych do sieci PGE Dystrybucja. Tylko w 2019 r. przyłączono blisko 42 tys. takich źródeł, o łącznej mocy 254 MW.

W sumie na koniec 2019 r. w sieci PGE Dystrybucja pracowało 57 tys. wszystkich mikroinstalacji OZE, o łącznej mocy 330 MW. Dla porównania, na koniec 2018 r. łączna liczba mikroinstalacji przyłączonych do sieci PGE Dystrybucja wynosiła 19 tys., a ich moc wynosiła 109 MW.

W pierwszym kwartale 2020 r. PGE Dystrybucja przyłączyła do sieci 17 654 mikroinstalacji o łącznej mocy 135,031 MW. Liczba przyłączeń mikroinstalacji do sieci PGE Dystrybucja za pierwszy kwartał bieżącego roku jest większa od rekordowego IV kwartału 2019 r., kiedy operator przyłączył do sieci 17 091 mikroinstalacji o łącznej mocy 105,99 MW.

W pierwszych trzech miesiącach 2020 r. w sieci PGE Dystrybucja pojawiło się 71 źródeł OZE o jednostkowej mocy ponad 50 kW, a więc niezaliczanych do mikroinstalacji. Były to 64 elektrownie fotowoltaiczne o łącznej mocy 48,26 MW, cztery elektrownie wiatrowe o mocy 11,6 MW oraz trzy biogazownie o mocy 4,45 MW.

Źródło: PGE Polska Grupa Energetyczna SA

Działy

Reklama