Ochrona środowiska

Program „Czyste Powietrze” wkracza w nową fazę

Dla przyspieszenia realizacji Programu oraz efektywnego wykorzystania kredytu bankowego z dotacją przez właścicieli domów jednorodzinnych Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz ze Związkiem Banków Polskich, podjął prace nad przygotowaniem warunków do oferowania przez banki produktów umożliwiających finansowanie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięć związanych z wymianą przestarzałych pieców oraz ociepleniem domów. Celem jest uruchomienie od września  br. szeroko dostępnej akcji kredytowej na cele antysmogowe.

Minister Klimatu Michał Kurtyka po objęciu stanowiska w listopadzie ubiegłego roku zlecił przegląd programów strategicznych realizowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W wykonaniu tego zalecenia Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy doprowadził do znaczącego uproszczenia formuły Programu „Czyste Powietrze” oraz zasad składania wniosków o dotacje przyznawane w ramach tego rządowego programu. Jedną z dokonanych zmian było otwarcie się na sektor bankowy poprzez wprowadzenie do katalogu dostępnych dofinansowań dotacji z przeznaczeniem na częściowe umorzenie kredytu bankowego.

– Program Czyste Powietrze, łączący poprawę jakości powietrza w Polsce z redukcją emisji gazów cieplarnianych oraz oszczędnością energii przez gospodarstwa domowe, znakomicie wpisuje się w Europejski Zielony Ład – sztandarową inicjatywę Komisji Europejskiej pod przywództwem Ursuli von der Leyen. Polska inicjatywa z budżetem w wysokości 103 mld zł na lata 2018-2029 jest jednym z najbardziej ambitnych programów poprawy efektywności energetycznej w Unii Europejskiej. Jestem przekonany, że również inwestycje wynikające z tego programu będą impulsem dla wzrostu polskiej gospodarki po pandemii koronawirusa. Współpraca z sektorem bankowym wpłynie pozytywnie na efektywność działania Programu – powiedział Michał Kurtyka, Minister Klimatu.

Dla potrzeb efektywnego wykorzystania dotacji z Czystego Powietrza na częściowe umorzenie kredytu bankowego przez właścicieli domów jednorodzinnych, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz ze Związkiem Banków Polskich podjął prace nad przygotowaniem warunków do oferowania przez banki produktów umożliwiających finansowanie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięć związanych z wymianą przestarzałych pieców oraz ociepleniem domów.

– Cieszę się, że zmiany dokonane w Programie „Czyste Powietrze” znalazły uznanie w oczach sektora bankowego reprezentowanego przez Związek Banków Polskich. Wspólne prace warsztatowe w gronie ZBP, kilku najbardziej zainteresowanych banków, Banku Światowego oraz zespołu NFOŚiGW pozwoliły nam zdefiniować precyzyjnie zestaw wzajemnych oczekiwań, których spełnienie pozwoli wprowadzić na rynek bankowe instrumenty finansowe wspierające program Czyste Powietrze i walkę ze smogiem w Polsce – powiedział Piotr Woźny, Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Kwestie wymagające dokonania technicznych i proceduralnych uzgodnień między stronami to przygotowanie wymogów do składania wniosku o kredyt wraz z wnioskiem o dotację, opracowanie wymagań co do formy i zakresu udzielanego pełnomocnictwa dla banku o występowanie w imieniu kredytobiorcy z wnioskiem o dotację, określenie warunków generowania danych z wniosku kredytowego wykorzystywanych do złożenia wniosku o dotację, zaproponowanie sposobu postępowania w przypadku wymaganej korekty do wniosku o dotację oraz kilka jeszcze tego typu precyzyjnie zdefiniowanych obszarów. ZBP i NFOŚiGW zobowiązały się do szczegółowego ustalenia tych kwestii do końca najbliższego miesiąca.

– Banki dysponują wystarczającym potencjałem finansowym oraz organizacyjnym, aby przedstawić ofertę kredytu w ramach Programu „Czyste Powietrze”, umożliwiającą realizację przedsięwzięć antysmogowych klientów. Polskie banki coraz częściej wyrażają zainteresowanie rozwojem oferty finansowej na realizację przedsięwzięć proekologicznych (zielonych), w szczególności antysmogowych. Wynika to nie tylko z rosnącej świadomości samych klientów, ale i ze zmieniającego się dynamicznie, ku gospodarce niskoemisyjnej i zrównoważonej, otoczenia regulacyjno-finansowego. Z przeprowadzonych przez nas wśród banków ankiet wynika, że ponad 50% rynku zamierza przystąpić do programu „Czyste Powietrze”. Naszym celem jest jak najszersze otwarcie Programu na klientów całego sektora bankowego – powiedział Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich.

Celem tych prac jest przygotowanie procedur obsługi przez banki wniosku beneficjenta o dotację przeznaczonego na częściową spłatę kapitału kredytu. Wniosku, który został dostosowany do specyfiki obrotu bankowego i  który będzie składany za pośrednictwem banku wraz z wnioskiem o kredyt umożliwiając dofinansowanie w celu realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Strony uzgodniły współpracę nad określeniem wymogów funkcjonalnych PLATFORMY OBSŁUGI PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”, uwzględniając potrzebę digitalizacji i komunikacji stron biorących udział w procesie finansowania, co znacznie uprości proces obsługi wniosków i jednocześnie powinno pozwolić na zwiększenie dostępności finansowania.

Program „Czyste powietrze” skierowany jest na ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych z wykorzystaniem przestarzałych źródeł ciepła oraz niskiej jakości paliwa. Program oferuje dofinansowanie przedsięwzięć polegających na wymianie starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, jak i przeprowadzenie towarzyszących temu prac termomodernizacyjnych budynku. W Polsce mamy ponad 5,5 mln  domów jednorodzinnych. Przynajmniej 70% tych nieruchomości wymaga inwestycji w termomodernizację i wymianę przestarzałych źródeł ciepła, tak aby z jednej strony ograniczyć emisję szkodliwych substancji do powietrza, a z drugiej poprawić efektywność energetyczną tych domów i zmniejszyć ich zapotrzebowanie na energię cieplną. To pozwala przyjąć, iż część wnioskodawców o dofinansowanie w ramach Programu może być zainteresowana finansowaniem przedsięwzięcia z wykorzystaniem bankowych produktów kredytowych – Program przewiduje formę dotacji z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.

Obie strony pracują nad tym, aby umożliwić zwiększenie dostępności finansowania kredytem bankowym przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Jednym z istotnych instrumentów zwiększających dostępność kredytu dla właścicieli budynków jednorodzinnych są gwarancje. Trwają prace nad ich ostatecznym kształtem gwarancji i możliwością ich wykorzystania w przypadku tych osób (właścicieli nieruchomości), którzy mają niską zdolność kredytową, a dodatkowe zabezpieczenie oraz przeniesienie na klienta korzyści wynikających z ulgi kapitałowej zwiększą możliwość skorzystania z kredytu (wyższą kwota, dłuższy okres kredytowania, niższa miesięczna rata kapitałowa).

Włączenie sektora bankowego pozwolił nie tylko zdywersyfikować ryzyko inwestowanych środków, ale i umożliwia zwiększenie puli dostępnego finansowania poprzez sensowny montaż środków publicznych i prywatnych.

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Działy

Reklama