Paliwa dla energetyki

VI Edycja Programu Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych – nabór wniosków na 2020 r.

PGE EJ 1 sp. z o.o., jako Spółka celowa odpowiedzialna jest za przygotowanie i realizację procesu inwestycyjnego, związanego z budową pierwszej polskiej elektrowni jądrowej w Polsce.

W celu budowania i utrzymania wysokiego poparcia społecznego zarówno dla energetyki jądrowej, jak i samej już budowy elektrowni jądrowej oraz bliskiej współpracy z Gminami Lokalizacyjnymi, Spółka w ramach VI Edycji Programu Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych w roku 2020 planuje przeznaczyć  2.000.000,00 zł.

Organizatorem Programu jest PGE EJ 1. Program skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego: Gminy Choczewo, Gminy Gniewino, Gminy Krokowa oraz Powiatu Puckiego i Powiatu Wejherowskiego a także do organizacji pozarządowych, fundacji, stowarzyszeń, związków, organizacji społeczno-zawodowych – zarejestrowanych na terenie ww. Gmin Lokalizacyjnych oraz osób fizycznych i podmiotów, mających odpowiednio miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Gmin Lokalizacyjnych.

Finansowanie w Programie przyznawane jest na wsparcie zgłaszanych przez Beneficjentów projektów z zakresu:

 1. Aktywności edukacyjno-informacyjnych związanych z energetyką jądrową;
 2. Działań związanych z rynkiem pracy i wsparciem rozwoju zawodowego;
 3. Zaangażowania Spółki w realizację gminnych projektów infrastrukturalnych, w zakresie zgodnym z celami Programu;
 4. Inicjatyw dobroczynnych;
 5. Projektów sponsoringowych.

Zgodnie z pkt II.2 Regulaminu Programu Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych podmiot zgłaszający Projekt do Programu powinien złożyć wniosek o przyznanie finansowania lub dofinansowania wraz z wymaganymi dokumentami. Kompletny wniosek o dofinansowanie powinien się składać m.in. z następujących elementów:

 1. Wypełnionego formularza wniosku, dostępnego na stronie www.pgeej1.pl;
 2. Szczegółowego opisu Projektu (w przypadku projektów edukacyjno-informacyjnych oraz sponsoringowych – ze szczególnym uwzględnieniem korzyści dla Spółki);
 3. Harmonogramu realizacji Projektu;
 4. Szczegółowego kosztorysu realizacji Projektu, zawierającego informacje na temat przeprowadzonego rozeznania rynku na potrzeby przygotowania wniosku.

Wszystkie informacje na temat tegorocznej edycji Programu Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych, w tym regulamin Programu, dostępne są na stronie internetowej Spółki PGE EJ 1, www.pgeej1.pl. Informacji udzielają również pracownicy Lokalnych Punktów Informacyjnych Spółki.

Jednocześnie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych informujemy, że nabór wniosków w odbywać się będzie za pomocą poczty elektronicznej.

Skany wniosków wraz z kompletem niezbędnych dokumentów należy przesyłać na jeden z podanych niżej adresów mailowych Lokalnych Punktów Informacyjnych:

•  Lokalny Punkt Informacyjny w Choczewie: info.choczewo.ej@gkpge.pl

 • osoba kontaktowa Przemysław Róg (tel.: 669 881 909)

•  Lokalny Punkt Informacyjny w Gniewinie:  info.gniewino.ej@gkpge.pl

 • osoba kontaktowa Małgorzata Dawidowska (tel.: 695 112 559)

•  Lokalny Punkt Informacyjny w Krokowejinfo.krokowa.ej@gkpge.pl

 • osoba kontaktowa Urszula Doppke (tel.: 783 912 990)

Po zweryfikowaniu poprawności i kompletności wniosków pracownicy Spółki będą prosić Państwa o przesłanie wniosków papierowych tradycyjną pocztą na adres Spółki: PGE EJ 1 sp. z o.o.; ul. Mokotowska 49; 00-542 Warszawa.

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 maja 2020 r.

Osobą koordynującą Program Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych ze strony Spółki jest Adam Tarkowski, Ekspert ds. Komunikacji i PR Biura Zarządu i Komunikacji PGE EJ 1 Sp. z o.o. mobile: +48 887 339 177, adam.tarkowski@gkpge.pl.

Informacje historyczne o Programie Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych:

W styczniu 2014 r. PGE EJ 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka” lub „PGE EJ 1”) zawarła z Gminą Choczewo, gminą Krokowa, gminą Gniewino (dalej „Gminy Lokalizacyjne”) oraz Samorządem Województwa Pomorskiego „Porozumienie o Współpracy i Rozwoju”, na postawie którego zawarła z Gminami Lokalizacyjnymi umowy na realizacje działań edukacyjno-informacyjnych.

Następnie w listopadzie 2015 r. PGE EJ 1 zainaugurowała Program Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych (dalej PWRGL” lub „Program”), którego celem jest wsparcie rozwoju Gmin Lokalizacyjnych, upowszechnianie wiedzy na temat energetyki jądrowej, budowanie akceptacji społecznej dla tego źródła energii oraz wsparcie efektywności procesu inwestycyjnego, w szczególności poprzez zaangażowanie PGE EJ 1 w wybrane projekty z zakresu infrastruktury, wspierające aktualne i przyszłe potrzeby Spółki jako inwestora, oraz wyzwolenie potencjału społecznego członków lokalnych organizacji pozarządowych oraz  jednostek publicznych prowadzących działalność kulturalną, edukacyjną, wychowawczą, charytatywną i społeczną, zainspirowanie ich do działania na rzecz dobra wspólnego w przestrzeni publicznej w lokalnym środowisku.

Beneficjantami Programu mogą zostać także osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, fundacje, organizacje społeczno-zawodowe i inne podmioty. Warunkiem jest posiadanie miejsca zamieszkania lub siedziby na terenie Gmin Lokalizacyjnych.

Źródło: PGE EJ 1 sp. z o.o.

Działy

Reklama