Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

Klienci upadłej Hermes Energy Group mogą zgłaszać swoje wierzytelności

Sąd ogłosił upadłość Hermes Energy Group. Dotychczasowi klienci firmy mogą dochodzić swoich roszczeń.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki informuje byłych odbiorców Hermes Energy Group (HEG), iż na stronie internetowej syndyka zamieszczono postanowienie Sądu Rejonowego w Warszawie z 12 marca br. w sprawie ogłoszenia upadłości firmy. Klienci znajdą tam także informacje o możliwości dochodzenia swoich roszczeń (np. w przypadku nadpłaty rachunków za energię i za gaz).

Sąd wezwał także wierzycieli upadłej spółki do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Oznacza to konieczność zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, aby mogła ona zostać zaspokojona zgodnie z przepisami ustawy Prawo upadłościowe[1].

Z uwagi na fakt, iż bieg terminu na zgłoszenie wierzytelności rozpoczyna się od dnia obwieszczenia postanowienia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym śledzenie tego terminu jest niezwykle istotne. Odbiorcy dochodzący swoich wierzytelności od Hermes Energy Group w upadłości powinni zatem śledzić informacje na stronie internetowej Hermes Energy Group, na stronie syndyka oraz publikacje w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Również URE poinformuje o dacie ukazania się obwieszczenia.

Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać na piśmie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach do Sędziego-komisarza nadzorującego postępowanie upadłościowe, tj.:

SSR Agnieszka Kraszewska

Sędzia-komisarz Hermes Energy Group S.A. w upadłości

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych

ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa

Sygn. akt: XVIII GUp 85/20”

Wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności (do pobrania).

Warto wiedzieć :

  • W sprawach indywidualnych bezpłatną pomoc prawną konsumentom świadczą Miejscy lub Powiatowi Rzecznicy Konsumentów oraz organizacje konsumenckie.
  • Przy Urzędzie Regulacji Energetyki działa Punkt Informacyjny dla Odbiorców Energii i Paliw Gazowych. Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00.
  • Na stronie internetowej www.ure.gov.pl w zakładce Konsument znajdują się przydatne informacje dla odbiorców energii i gazu w gospodarstwach domowych. Wśród nich Zbiory praw konsumenta energii elektrycznej i paliw gazowych.

Urząd Regulacji Energetyki na bieżąco monitoruje sytuację na rynku detalicznym energii elektrycznej i gazu ze szczególnym uwzględnieniem interesów odbiorców końcowych.

Informacja Prezesa URE nr 16/2020 w sprawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XIX Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych w sprawie ogłoszenia upadłości Hermes Energy Group S.A. w Warszawie

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki

Działy

Reklama