OZE

Nowe wsparcie PFR dla Zielonego Zwrotu TAURONA

Polski Fundusz Rozwoju i TAURON zainicjowali wspólne działania w zakresie inwestycji w odnawialne źródła energii. Według wstępnych założeń współfinansowane w ramach programu  PFR Green Hub będą projekty dotyczące inwestycji w lądowe farmy wiatrowe i farmy fotowoltaiczne.

 – Nawiązana współpraca z Polskim Funduszem Rozwoju to istotny krok w zapewnieniu elastycznego finansowania Zielonego Zwrotu TAURONA. W ramach tej strategii tylko do 2025 r. planujemy inwestycje w farmy wiatrowe i farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy 1200 MW – wyjaśnia Filip Grzegorczyk, Prezes Zarządu TAURON Polska Energia. – W ub. r. nabyliśmy już farmy wiatrowe o mocy 180 MW, a aktualnie szukamy nowych możliwości akwizycyjnych, równocześnie rozwijając własne projekty budowy nowych mocy w OZE – dodaje prezes TAURONA.

Zgodnie ze wstępnym porozumieniem, kolejne inwestycje TAURONA w odnawialne źródła energii będą mogły uzyskać finansowanie od PFR w kwocie co najmniej 50 milionów złotych każda. Wsparcie PFR będzie realizowane poprzez kolejne dokapitalizowania na potrzeby realizacji inwestycji. Finansowanie PFR przy każdej inwestycji będzie modelowane tak, by zapewnić Grupie TAURON docelowy udział na poziomie co najmniej 50% + 1 akcja.

– Działania na rzecz gospodarki niskoemisyjnej są częścią strategii Polskiego Funduszu Rozwoju. Dlatego stworzyliśmy program PFR Green Hub dedykowany inwestycjom i wsparciu polskich innowacji w obszarze odnawialnych źródeł energii. Nawiązaliśmy współpracę z TAURONEM, aby połączyć nasze kompetencje i poprzez wspólne inwestycje zwiększyć udział OZE w polskim miksie energetycznym. Koinwestycje z TAURONEM to tylko jeden z elementów programu PFR Green Hub, w którym będziemy realizować szereg innych projektów w kierunku niskoemisyjności – mówi Paweł Borys, Prezes PFR.

Zgodnie z porozumieniem szczegółowe warunki finansowania kolejnych projektów będą ustalane oddzielnie przy każdej inwestycji. PFR i TAURON dopuszczają też możliwość zaangażowania w poszczególne inwestycje dodatkowych podmiotów.

Współpraca z PFR to kolejna w ostatnich miesiącach inicjatywa TAURONA służąca zapewnieniu Grupie środków na realizację celów Zielonego Zwrotu. W grudniu ubiegłego roku TAURON podpisał umowę kredytową z bankiem Intesa Sanpaolo na finansowanie wydatków związanych m.in. z energetyką odnawialną. Kwota kredytu udzielonego na pięć lat wynosi 750 mln zł.

Sfinansowaniu transformacji TAURONA służy też planowana emisja obligacji o wartości do 2 mld zł. W lutym Grupa zawarła z bankiem Santander umowę, na podstawie której został ustanowiony program emisji obligacji. Środki z emisji obligacji będą wspierały realizację transformacji energetycznej Grupy, w tym zwiększenie udziału źródeł nisko- i zeroemisyjnych w strukturze wytwórczej.

Realizowany od czerwca 2019 r. Zielony Zwrot TAURONA, przewiduje zwiększenie do 65% udziału źródeł nisko- i zeroemisyjnych miksie wytwórczym Grupy TAURON w perspektywie 2030 r. Inwestycje w odnawialne źródła energii oraz zastąpienie wyeksploatowanych źródeł konwencjonalnych nowoczesnymi, pozwolą na obniżenie emisyjności Grupy, w perspektywie 2025 r., o ponad 20%, a w perspektywie 2030 r. o ponad 50%.

Pierwszą znaczącą inwestycją wpisującą się w Zielony Zwrot był zakup we wrześniu 2019 r. pięciu farm wiatrowych o łącznej mocy 180 MW. Tym samym Grupa niemal podwoiła moc swoich elektrowni wiatrowych. Aktualnie TAURON dysponuje dziewięcioma farmami w województwach: pomorskim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, wielkopolskim, opolskim i warmińsko-mazurskim, gdzie energię elektryczną wytwarzają 182 turbiny wiatrowe o łącznej mocy 380,75 MW.

TAURON prowadzi obecnie program budowy farm fotowoltaicznych na niewykorzystanych gospodarczo terenach. Obecnie program jest na etapie przygotowywania, w tym uzyskiwania niezbędnych decyzji administracyjnych. Obejmuje on pięć lokalizacji, a potencjał każdej z farm jest silnie uzależniony od uwarunkowań lokalizacyjnych, co rzutuje na wielkość mocy instalacji. Inwestycje są rozwijane na obszarach noszących ślady działalności przemysłowej – tereny po byłych elektrowniach oraz składowiska odpadów paleniskowych. Dzięki programowi, te miejsca mają szansę być ponownie wykorzystywane i zrekultywowane.

– Program PFR Green Hub, który stał się jednym z głównych filarów strategii rozwoju PFR zakłada zaangażowanie naszej spółki oraz spółek zależnych w transformację energetyczną w formie kompleksowej. Chcemy wykorzystać wszystkie nasze kompetencje, począwszy od inwestycji bezpośrednich, poprzez wsparcie dla środowiska start-upów działających w branży clean-tech, energy-efficiency czy OZE, aż po aktywność marketingową, zarządzanie wiedzą i wsparcie w obszarze rozwiązań systemowych i regulacyjnych. Ze strony PFR padła deklaracja o zaangażowaniu umożliwiającym realizację projektów na poziomie 4-5 mld PLN – mówi Bartłomiej Pawlak, Wiceprezes PFR.

PFR będzie także nadal rozwijał swoje kompetencje w obszarze biogazu, który już dzisiaj jest istotnym obszarem inwestycyjnym funduszy PFR, a przyszłości biometanu i innych nowoczesnych technologii oraz rozwiązań, umożliwiających ograniczanie emisyjności i unowocześnianie polskiej energetyki.

Źródło: TAURON Polska Energia SA

Działy

Reklama