Paliwa dla energetyki

2019 stabilnym rokiem dla LOTOSU

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS osiągnięte w 2019 r. potwierdzają stabilną kondycję firmy. Mimo trudnych warunków rynkowych, oczyszczona EBITDA wg LIFO wyniosła 2,9 mld zł. Rafineria w pełni wykorzystała swoje moce produkcyjne, przerabiając 10,7 mln ton ropy. Sprzedaż paliw w Polsce ukształtowała się na rekordowym poziomie 8 mln ton.

Grupa LOTOS S.A. jest drugim, co do wielkości producentem paliw w Polsce. Będąca własnością Spółki gdańska rafineria należy do najmłodszych, najnowocześniejszych i najbardziej przyjaznych środowisku, kompleksów rafineryjnych w Europie.

W 2019 roku oczyszczony wynik EBITDA LIFO wyniósł 2,9 mld zł, czyli był o 7,7% niższy niż w 2018 r. W minionym roku Spółka wypłaciła rekordową dywidendę w wysokości 3 PLN na akcję. Rok 2019 cechował się bardziej wymagającym otoczeniem makroekonomicznym dla prowadzenia działalności rafineryjnej niż 2018 r. oraz przyjęte projekcje strategiczne Spółki. Znaczna obniżka cen gazu ziemnego oraz spadek notowań ropy naftowej negatywnie wpłynął na wyniki segmentu wydobywczego.

W 2019 r. Grupa Kapitałowa LOTOS osiągnęła przychody na poziomie 29,5 mld zł. Główna część przychodów pochodziła z działalności rafineryjnej – 97,5%. Odbiorcami produktów Grupy są przede wszystkim klienci krajowi. Na sprzedaż krajową przypadało 81,8% całości przychodów ze sprzedaży.

W 2019 r. rafineria Grupy LOTOS przerobiła 10,7 mln ton ropy naftowej, a wykorzystanie nominalnych zdolności przerobowych rafinerii w Gdańsku kształtowało się na poziomie 102%. W 2019 r. rafineria w Gdańsku wyprodukowała 11,5 mln ton produktów. Główny udział w strukturze produkcji miał olej napędowy. Wyprodukowano go 5,5 mln ton, czyli o 2,9% więcej niż w poprzednim roku. Jego udział w strukturze produkcji wynosił 48,0%.

Wydobycie

Posiadane na koniec 2019 r. przez Grupę Kapitałową LOTOS łączne rezerwy ropy i gazu w kategorii 2P były powyżej postawionego celu, wynosząc około 81,3 mln boe. W 2019 r. wydobycie Grupy Kapitałowej LOTOS wynosiło średnio 20,7 tys. boe/d (wzrost o 1,4% w ujęciu rocznym). Całkowita wielkość wydobycia wyniosła 7,67 mln boe.

16 września 2019 roku rozpoczęto eksploatację ze złoża Utgard. Projekt został zrealizowany ok. 3 miesiące szybciej niż zakładał pierwotny harmonogram, uzyskując 25% oszczędności w porównaniu do zakładanego budżetu. Wydobycie  ze złoża Utgard w 4 kw. 2019 r. wyniosło średnio 7,2 tys. boe/d dla udziału LOTOS. Na dzień 31 grudnia 2019 r., szacowane są one na 5,4 mln boe dla udziału LOTOS.

Projekt Yme jest w zaawansowanej fazie zagospodarowania. Zagospodarowanie odbywa się zgodnie z zatwierdzonym nowym planem zagospodarowania, przy wykorzystaniu dzierżawionej platformy – Maersk Inspirer. W 2019 r. kontynuowano prace w stoczni Egersund związane z modyfikacją tej platformy. Zakończenie prac planowane jest w 2 kw. 2020 roku, z przewidywanym terminem uruchomienia produkcji zakładanym przez Operatora w 4 kw. 2020 r.

Stacje paliw

Na koniec 2019 r. w sieci LOTOS działało 506 stacji paliw (312 stacji własnych i 194 stacji partnerskich). Sieć powiększyła się o 11 lokalizacji (6 stacji własnych i 5 partnerskich). W ramach sieci działało 21 Miejsc Obsługi Podróżnych, tj.  stacji przyautostradowych z bogatą ofertą poza paliwową. Rok 2019 był rekordowy dla sieci stacji LOTOS pod względem: sprzedaży w sieci DOFO, sprzedaży paliw dla klientów kart flotowych i sprzedaży paliw na stacjach CODO. Dodatkowo wydano rekordową liczbę kart.

Realizacja strategii na lata 2017-2022

Głównym celem strategii Grupy LOTOS S.A. na lata 2017-2022 jest stabilizacja i bezpieczny rozwój Grupy Kapitałowej. W ciągu tych pięciu lat LOTOS chce przeznaczyć na inwestycje łącznie kwotę blisko 9,4 mld zł, z czego w okresie 2017-2019 wydatkowała 3,5 mld zł.  W 2019 r. wydatki inwestycyjne wyniosły 1 mld zł.

Dbając o dyscyplinę kosztową, Grupa optymalizowała strukturę finansowania działalności, utrzymując wskaźnik Dług netto/EBITDA LIFO poniżej parametrów zakładanych w strategii, tj. poniżej 1,5x. W 2019 r. Dług netto/EBITDA LIFO wynosił 1,0x.

Projekt EFRA

Kluczową inwestycją Grupy LOTOS realizowaną w 2019 r. był projekt EFRA (Efektywna Rafinacja), który dzięki wybudowaniu jednej z najnowocześniejszych jednostek koksowniczych umożliwił głębszy i bardziej opłacalny ekonomicznie przerób ropy naftowej. Główna instalacja projektu – DCU osiągnęła stan gotowości do rozruchu 26 czerwca 2019 r., który był jednocześnie formalnym zakończeniem budowy. 28 września nastąpiło pierwsze uruchomienie instalacji, a 1 grudnia instalacja została przekazana do użytkowania.

Innowacje

Grupa LOTOS została jednym z liderów rozwoju elektromobilności w Polsce. W ramach projektu LOTOS Niebieski Szlak, funkcjonuje 12 punktów ładownia na trasie Trójmiasto – Warszawa. Spółka planuje otwarcie kolejnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

W ramach projektu Pure H2, Spółka uruchomi dystrybucję wodoru o bardzo wysokiej czystości (99,999%). Projekt zakłada wybudowanie na terenie rafinerii w Gdańsku instalacji do oczyszczania wodoru oraz stacji sprzedaży i dystrybucji tego paliwa, a także dwóch punktów tankowania pojazdów (w Gdańsku i Warszawie). W listopadzie 2019 r. Grupa LOTOS oraz Toyota Motor Poland podpisały list intencyjny w zakresie współpracy intensyfikującej prace nad rozwojem technologii wykorzystania wodoru w transporcie samochodowym.

Źródło: GRUPA LOTOS S.A.

Działy

Reklama