News » Wysokie obroty kontraktami terminowymi

Wysokie obroty kontraktami terminowymi

6 Lut 2020 Możliwość komentowania Wysokie obroty kontraktami terminowymi została wyłączona Share 'Wysokie obroty kontraktami terminowymi' on Facebook Share 'Wysokie obroty kontraktami terminowymi' on Email Share 'Wysokie obroty kontraktami terminowymi' on Print Friendly

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w styczniu 2020 r. 14 030 959 MWh, co oznacza wzrost o 61,2% w stosunku do stycznia 2019 r. Na rynku terminowym odnotowano wzrost o 95,3%.

Na rynku gazu ziemnego zawarto w styczniu transakcje dla wolumenu obrotu 11 130 608 MWh. Oznacza to wzrost r/r o 14,4%.

Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł w styczniu 2 006 551 MWh. Wolumen zmalał zatem r/r o 16,8%.

Obrót prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wzrósł w styczniu o 124,7% r/r, osiągając wolumen 48 729 toe.

Obrót Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł 1 340 825 MWh, co oznacza spadek r/r o 13,2%. 

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w styczniu br. 14 030 959 MWh i był o 61,2% wyższy niż w styczniu 2019 r. Na Rynku Terminowym Towarowym (RTT) nastąpił wzrost o 95,3% r/r, do wolumenu 11 294 900 MWh. Wolumen obrotu na rynku spot spadł r/r o 6,3 proc., do poziomu 2 736 059 MWh. Obrót na Rynku Dnia Następnego (RDN) wyniósł 2 634 611 MWh (spadek r/r o 9,6%), zaś na Rynku Dnia Bieżącego (RDB) 101 448 MWh (30-krotny wzrost r/r).

Średnioważona cena BASE na Rynku Dnia Następnego ukształtowała się w styczniu na poziomie 189,46 zł/MWh, co oznacza wzrost o 4,66 zł/MWh w porównaniu do grudnia 2019 r. Na RTT średnioważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2021 (BASE_Y-21) wyniosła w styczniu 252,42 zł/MWh i jest to spadek o 2,03 zł/MWh względem analogicznej ceny z grudnia 2019 r.

Gaz ziemny

Całkowity wolumen transakcji zawartych na rynkach gazu ziemnego w styczniu br. wyniósł 11 130 608 MWh, co przekłada się na wzrost r/r o 14,4%. Na RTT wolumen obrotu wyniósł 9 142 966 MWh, a więc o 40,3% więcej r/r. Na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego gazu (RDNiBg) wolumen ukształtował się na poziomie 1 987 642 MWh, a więc był o 38,1% niższym niż w styczniu 2019 r.

Średnioważona cena na RDNiBg wyniosła w styczniu 59,58 zł/MWh, co oznacza spadek o 10,58 zł/MWh względem grudnia 2019 r. Z kolei na RTT cena średnioważona kontraktu z dostawą w 2021 r. (GAS_BASE_Y-21) wyniosła w styczniu 78,32 zł/MWh, czyli o 7,30 zł/MWh mniej względem analogicznej ceny tego kontraktu w grudniu 2019 r.

Prawa majątkowe

Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej z OZE wyniósł w styczniu 2 006 551 MWh. Oznacza to spadek w stosunku do stycznia 2019 r. o 16,8%. Wolumen obrotu zielonymi certyfikatami (instrumenty PMOZE i PMOZE_A na Rynku Praw Majątkowych) ukształtował się na poziomie 1 955 135 MWh (spadek o 17,4% r/r). Cena średnioważona na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 149,59 zł/MWh, co oznacza wzrost o 2,03 zł/MWh względem grudnia 2019 r.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wyniósł w styczniu 48 729 toe, co oznacza wzrost r/r o 124,7%. Dla instrumentu PMEF wolumen wyniósł 18 021 toe, przy średniej ważonej cenie sesyjnej w wysokości 1 744,08 zł/toe. Jest to wzrost względem grudnia 2019 r. o 42,60 zł/toe i po raz kolejny najwyższa cena miesięczna w historii. Dla instrumentu PMEF_F* zawarto w styczniu transakcje o wyższym wolumenie łącznym (25 717 toe), przy czym na sesjach wolumen ten był nieco wyższy dla PMEF – 13 513 toe względem 12 270 toe w obrocie sesyjnym PMEF_F.

Gwarancje pochodzenia

Obrót Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE zmalał w styczniu o 13,2% r/r, do wolumenu 1 340 825 MWh. Średnia ważona cena wyniosła 0,92 zł/MWh, co stanowi spadek o 0,05 zł/MWh w stosunku do grudnia 2019 r.

Węgiel energetyczny

Indeks cen węgla energetycznego wg danych ARP loco kopalnia dla energetyki zawodowej i przemysłowej PSCMI 1 na koniec grudnia 2019 r. wyniósł 265,23 zł/t, co stanowi spadek o 0,42% w stosunku do listopada 2019 r., zaś cena za 1 GJ energii w tym samym okresie spadła o 0,16% i wyniosła 12,13 zł/GJ. Natomiast indeks PSCMI 2, odzwierciedlający ceny dla ciepłowni przemysłowych i komunalnych, spadł o 1,84% w tym samym okresie i wynosi 301,42 zł/t. W przeliczeniu na jednostkę energii indeks ten spadł o 1,17%, osiągając wartość 12,66 zł/GJ.

Zmiana indeksów miesięcznych w porównaniu do grudnia 2018 r. wyniosła 23,47 zł/t dla PSCMI 1 (wzrost o 9,71%), natomiast dla PSCMI 2 nastąpił wówczas spadek o 10,24 zł/t (o 3,29%). W odniesieniu do 1 GJ cena wzrosła r/r dla PSCMI 1 o 1,03 zł/GJ (o 9,28%) i spadła dla PSCMI 2 o 0,16 zł/GJ (o 1,25%).

Nowi uczestnicy

Na koniec stycznia br. status członka na Rynku Towarów Giełdowych (RTG) posiadało 77 spółek.

W Rejestrze Świadectw Pochodzenia prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii na dzień 31 stycznia 2020 r. członkami rejestru były 3892 podmioty.

Status członka Rejestru Gwarancji Pochodzenia posiada obecnie 639 podmiotów.

* PMEF_F – instrument dla praw majątkowych ze świadectw bezterminowych, wydawanych na podstawie zapisów nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej, z dnia 20 maja 2016 r.

Załącznik do Informacji prasowej 

Energia elektryczna Wolumen miesięczny (MWh) Wolumen (MWh)
w miesiącu poprzednim
Wolumen miesięczny (MWh) w roku poprzednim
Razem 14 030 959 15 341 369 8 702 527
RDB 101 448 112 166 3 337
RDN 2 634 611 3 106 446 2 915 388
RTT 11 294 900 12 122 757 5 783 802

 

Gaz ziemny Wolumen miesięczny (MWh) Wolumen (MWh)
w miesiącu poprzednim
Wolumen miesięczny (MWh) w roku poprzednim
Razem 11 130 608 14 806 172 9 727 648
RDBg 581 026 743 373 517 694
RDNg 1 406 616 2 165 544 2 693 016
RTT 9 142 966 11 897 255 6 516 938

 

Prawa majątkowe


dla energii elektrycznej z OZE

Wolumen miesięczny (MWh) Wolumen (MWh)
w miesiącu poprzednim
Wolumen miesięczny (MWh) w roku poprzednim
Razem 2 006 551 2 722 177 2 412 375
zielone certyfikaty 1 955 135 2 679 518 2 366 191
sesje RPM 1 017 752 1 030 588 741 110
TP na RPM 937 383 1 648 930 1 625 081
błękitne certyfikaty 51 416 42 659 46 185
sesje RPM 35 675 32 721 35 819
TP na RPM 15 741 9 938 10 365

 

Prawa majątkowe


dla efektywności energetycznej

Wolumen miesięczny
(toe)
Wolumen (toe)
w miesiącu poprzednim
Wolumen miesięczny (toe)
w roku poprzednim
Razem 48 729 26 493 21 689
sesje RPM 29 395 18 173 21 039
TP na RPM 19 334 8 320 650

 

Gwarancje pochodzenia


energii elektrycznej

Wolumen miesięczny
(MWh)
Wolumen (MWh)
w miesiącu poprzednim
Wolumen miesięczny (MWh)
w roku poprzednim
Razem 1 340 825 2 011 264 1 545 298
OZE 1 340 825 1 996 929 1 545 298
kogeneracja 0 14 335

Źródło: Towarowa Giełda Energii SA

Wpis został opublikowany 6 Lut 2020 w następujących kategoriach: News, Odbiorcy - Rynek Energii i Gazu. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Partner działu

Newsletter

Warto zobaczyć