Elektroenergetyka

RAFAKO w decydującej fazie Programu “Bloki 200+” – nowa perspektywa energetyczna dla Polski

Realizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Program Bloki 200+, w ramach którego RAFAKO zajmuje się opracowaniem innowacyjnej, nowatorskiej technologii, umożliwiającej dokonanie modernizacji bloków energetycznych klasy 200 MWe, wszedł w decydującą fazę.

Realizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  Program Bloki 200+, w ramach którego RAFAKO zajmuje się opracowaniem innowacyjnej, nowatorskiej technologii, umożliwiającej dokonanie modernizacji  bloków energetycznych klasy 200 MWe, wszedł w decydującą fazę. Obecnie trwają prace nad wdrożeniem metody przygotowanej przez RAFAKO na obiekcie referencyjnym udostępnionym przez TAURON Wytwarzanie. Proponowana metoda ma duże szanse komercjalizacji w krajowych i zagranicznych elektrowniach – spalających zarówno węgiel kamienny, jak i brunatny.

– Osiągnięcie neutralności klimatycznej energetyki europejskiej do 2050 r. wymaga od właścicieli elektrowni i elektrociepłowni węglowych zmian w strategii ich funkcjonowania – mówi Agnieszka Wasilewska-Semail, Wiceprezes Zarządu RAFAKO. – W ciągu najbliższych kilkunastu lat nastąpią istotne zmiany w podejściu do energetyki węglowej w krajach, których bezpieczeństwo energetyczne opiera się na energetyce konwencjonalnej. Celem modernizacji będzie nie tylko uelastycznienie pracy istniejących bloków i spełnienie wymogów środowiskowych, ale również uzyskanie efektu  ekonomicznego, zapewniającego większą konkurencyjność od innych emitujących CO2 jednostek wytwarzających energię elektryczną – podkreśla.

Po przetestowaniu proponowanych rozwiązań na bloku referencyjnym nr 6 w Elektrowni Jaworzno III w TAURON Wytwarzanie, zostaną wytypowane optymalne pod kątem technicznym i ekonomicznym rozwiązania modernizacyjne. RAFAKO proponuje wdrożyć i przetestować szereg rozwiązań technologicznych, które po sprawdzeniu na bloku referencyjnym będą indywidualnie dobierane dla innych bloków – z uwzględnieniem stanu technicznego danego bloku. Proponowana metoda ma duże szanse komercjalizacji  w krajowych i zagranicznych elektrowniach spalających – zarówno węgiel kamienny, jak i brunatny. W wielu krajach bezpieczeństwo energetyczne oparte jest właśnie o bloki węglowe klasy 200 MWe i 360 MWe.

Podczas wykonywania badań, szczegółowych analiz oraz projektów wybranych instalacji w ramach prac związanych z II fazą Programu Bloki 200+, RAFAKO wraz z partnerami: SIEMENS, Politechniką Śląską, Instytutem Metalurgii Żelaza, Energoprojektem Katowice, Energopomiarem, FPM Mikołów oraz TAURON Wytwarzanie wypracowało optymalne, kompleksowe rozwiązania pozwalające na dostosowanie istniejących bloków energetycznych  do zaostrzonych wymagań OSP w zakresie dynamiki pracy bloków oraz przepisów środowiskowych. Znalezienie swoistego kompromisu pomiędzy wymaganiami obniżenia emisji, podwyższenia sprawności produkcji energii oraz zwiększenia dynamiki bloku jest możliwe dzięki dobudowaniu nowych, dedykowanych instalacji technologicznych, wymianie  oraz modernizacji urządzeń ograniczających dynamikę bloku, a także zmian w logikach sterowania.

W ramach realizacji Programu Bloki 200+, RAFAKO na obiekcie referencyjnym zrealizuje zadania z obszaru ochrony środowiska, dotyczące redukcji emisji rtęci ze spalin oraz boru ze ścieków pochodzących z mokrego odsiarczania spalin. Rtęć jest jednym z nowo wprowadzonych składników, którego emisje będą nadzorowane zgodnie z normami emisyjnymi wynikającymi z Decyzji wykonawczej Komisji UE. Zaproponowana w projekcie metoda redukcji emisji rtęci pozwoli na uzyskanie emisji rtęci do powietrza ze spalania węgla kamiennego na poziomie obejmującym cały zakres wymagany dla bloków klasy 200 MWe.

Ze względu na wysokie stężenia boru w ściekach z IOS, dotrzymanie wymaganego 1 mgB/l w ściekach zmieszanych jest dla większości elektrowni problemem. Realizowana w ramach Programu Bloki 200+ metoda usuwania boru ze ścieków z IOS umożliwia ograniczenie jego stężenia w tych ściekach do wartości poniżej 1 mgB/l, co definitywnie rozwiązuje problem przekroczonych wartości boru w ściekach zmieszanych odprowadzanych do odbiornika.

Strategia wykorzystania elastycznych i zamortyzowanych mocy wytwórczych bloków węglowych jako jednostek regulacyjnych i podszczytowych zapewni szybką redukcję emisji gazów cieplarnianych przy zagwarantowaniu ekonomicznego i niezawodnego bezpieczeństwa energetycznego, opartego o własne, dostępne w każdej chwili zasoby surowcowe.

Pod koniec 2019 r. RAFAKO zostało zakwalifikowane do III fazy projektu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) “Program Bloki 200+. Innowacyjna technologia zmiany reżimu pracy bloków energetycznych klasy 200 MWe”. W 2020 r. zostanie zrealizowany przedkomercyjny projekt modernizacji na bloku referencyjnym, a w I kwartale 2021 r. zostanie przeprowadzona optymalizacja pracy bloku w nowych warunkach oraz wykonane zostaną pomiary odbiorowe, potwierdzające elastyczną i bezpieczną pracę bloku z dużą ilością odstawień i uruchomień oraz możliwością pracy przy niskim obciążeniu w godzinach mniejszego  zapotrzebowania na energię elektryczną. RAFAKO jako blok referencyjny wybrało blok nr 6 w Elektrowni Jaworzno III, należącej do TAURON Wytwarzanie. Łączna wartość finansowanych przez NCBR prac wykonywanych w ramach Fazy III to 86 552 458,60 zł brutto. Zakończenie Programu Bloki 200+ zostało zaplanowane na 31 marca 2021 r.

Źródło: RAFAKO S.A.

Działy

Reklama