Paliwa dla energetyki

Rynek paliw ciekłych – mniej obowiązków sprawozdawczych dla przedsiębiorców oraz zwiększenie zakresu kontroli Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

Urząd Regulacji Energetyki przypomina o najważniejszych zmianach przepisów regulujących działalność przedsiębiorców na rynku paliw ciekłych. Uproszczona została sprawozdawczość, zmieniono definicje paliw oraz dodano nowe kody CN.

  • Ustawa z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, wprowadziła w Prawie energetycznym zmianę określeń niektórych rodzajów paliw ciekłych. Objęła też paliwa ciekłe, niezależnie od ich przeznaczenia, stosownymi obowiązkami ustawowymi.
  • Natomiast rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z  27 listopada 2019 r.1 włączyło do wykazu paliw ciekłych podlegających koncesjonowaniu lub wpisowi do rejestru podmiotów przywożących paliwa ciekłe o nowych kodach CN.
  • Ustawa z 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych również wprowadziła zmiany w zakresie sprawozdawczości.

Sprawozdawczość od 1 stycznia 2020 r.

Zmiany dotyczą sprawozdań zawierających informacje o podmiotach zlecających usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych oraz sprawozdań o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych a także ich przeznaczeniu. Rozpoczynając od sprawozdań za miesiąc styczeń 2020 r. przedsiębiorcy składają je wyłącznie do Prezesa URE i nie muszą ich przesyłać do pozostałych organów tj. Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych, ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz ministra właściwego do spraw energii. Regulator będzie odpowiedzialny za przekazanie odpowiednich informacji właściwym organom.

Jednocześnie, w związku z wejściem w życie nowych przepisów, na stronie URE zostały zaktualizowane: informacja w sprawie wzoru sprawozdania o rodzajach i ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu (art. 43d) oraz informacja w sprawie wzoru sprawozdania o podmiotach zlecających usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych (art. 4ba) wraz z formularzami sprawozdawczymi.

Nowe formularze uwzględniają zmiany wynikające z wejścia w życie powyższych przepisów, w tym zmianę nazw niektórych rodzajów paliw ciekłych oraz włączenie do sprawozdawczości paliw ciekłych o nowych kodach CN.

Zmiana definicji paliw ciekłych

1 grudnia 2019 r. weszły w życie przepisy zmieniające definicję paliwa ciekłego2. W związku z tym przedsiębiorcy prowadzący działalność na tym rynku – zarówno w oparciu o koncesję jak i wpis do rejestru podmiotów przywożących, o ile prowadzą działalność gospodarczą na rynku paliw ciekłych (przy czym dotyczy to nowo dodanych paliw ciekłych lub paliw ciekłych o niestandardowym przeznaczeniu), mają obowiązek w terminie do 1 marca 2020 r. złożenia do Prezesa URE odpowiednich wniosków: o udzielenie koncesji lub jej zmianę, o wpis do rejestru lub zmianę tego wpisu.

Jednocześnie przypominamy, wobec przedsiębiorców, którzy nie wykonują działalności dotyczącej rodzajów paliw ciekłych dodanych rozporządzeniem Ministra Aktywów Państwowych z dn. 27 listopada 2019 r., zmiany w koncesjach oraz wpisach do rejestru podmiotów przywożących dotyczące dostosowania nazw paliw ciekłych, o ile będzie to konieczne, dokonane zostaną przez Prezesa URE z urzędu.

W związku z powyższymi zmianami URE przypomina przedsiębiorcom:

  • Termin na złożenie wniosków o udzielenie lub zmianę koncesji bądź wniosku o wpis do rejestru podmiotów przywożących lub zmianę tego wpisu (w przypadku gdy działalność dotyczy znowelizowanej części), upływa 1 marca 2020 r.
  • Konsekwencją niezłożenia ww. wniosków w terminie będzie wykonywanie działalności bez wymaganej koncesji, jeżeli przedsiębiorca takowej wcześniej nie posiadał, co zgodnie z art. 57g ust. 1 ustawy Prawo energetyczne podlega sankcji grzywny do 5 mln zł, albo karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 5 lat.

Natomiast w przypadku przedsiębiorców posiadających koncesje, niezłożenie stosownego wniosku będzie tożsame z prowadzeniem działalności z naruszeniem warunków posiadanej koncesji, co z kolei zgodnie art. 56 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo energetyczne, podlega sankcji finansowej (kara pieniężna do 15 proc. przychodu z działalności koncesjonowanej, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym).

Podobne konsekwencje spotkają podmioty dokonujące przywozu paliw ciekłych bez wymaganego wpisu do rejestru podmiotów przywożących. Na mocy art. 57g ust. 2 ustawy Prawo energetyczne działanie takie podlega karze grzywny do 2,5 mln zł.

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki

Działy

Reklama