Ciepłownictwo

Prezes URE przypomina o obowiązku złożenia sprawozdania rocznego CHP

Do 15 marca każdego roku wytwórcy energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji uczestniczący w systemach wsparcia dla energii elektrycznej z jednostek kogeneracyjnych zobowiązani są do złożenia do Prezesa URE sprawozdania rocznego CHP.

Zgodnie ustawą o promowaniu energii elektrycznej  z wysokosprawnej kogeneracji obowiązek dotyczy  wytwórców energii elektrycznej uprawnionych do otrzymania premii:

 • gwarantowanej (PG);
 • gwarantowanej indywidualnej (PGI);
 • kogeneracyjnej (PK);
 • kogeneracyjnej indywidualnej (PKI), a także

uczestniczących w systemie wsparcia w formie gwarancji pochodzenia CHP (GPCHP).

Podstawowe informacje:

 1. termin – do 15 marca każdego roku;
 2. sprawozdanie musi zostać potwierdzone przez operatora systemu elektroenergetycznego,
 3. do którego sieci jest przyłączona jednostka kogeneracji;
 4. do sprawozdania należy załączyć opinię akredytowanej jednostki oraz schemat zespołu urządzeń wchodzących w skład jednostki kogeneracji;
 5. sprawozdanie powinno zawierać dane dotyczące jednostki kogeneracjii:
 • za okres poprzedniego roku;
 • określone na podstawie rzeczywistej średniorocznej sprawności przemiany energii chemicznej paliwa w energię elektryczną lub mechaniczną i ciepło użytkowe w kogeneracji;
 • prezentować dane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 23 września 2019 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych na potrzeby korzystania z systemu wsparcia oraz szczegółowego zakresu obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1851)/.

Niezłożenie ww. sprawozdania we wskazanym terminie lub przekazanie w sprawozdaniu informacji nieprawdziwych lub niepełnych, sankcjonowane jest karą pieniężną,
na podstawie art. 87 ust. 1 pkt 6 Ustawy.

W celu prawidłowego wypełnienia ww. obowiązku, na stronie URE zostały zamieszczone rekomendowane do stosowania wzory:

–  sprawozdania wraz z załącznikami;

–  opinii akredytowanej jednostki.

WAŻNE: Do realizacji ww. obowiązku za 2019 r., w terminie do 15 marca 2020 r. zobowiązani są wytwórcy, którzy uzyskali decyzję o dopuszczeniu do systemu wsparcia (PG/PGI).

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki

Działy

Reklama