Paliwa dla energetyki

Postępowania URE dotyczące cofnięcia koncesji sprzedawcom gazu ziemnego

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki prowadzi obecnie 10 postępowań administracyjnych w sprawie cofnięcia koncesji na obrót paliwami gazowymi (OPG) lub obrót gazem ziemnym z zagranicą (OGZ). Działania urzędu mają na celu ochronę interesów odbiorców.

Zgodnie z prawem energetycznym, Prezes URE cofa koncesję w przypadku, gdy przedsiębiorca rażąco narusza warunki określone w koncesji lub inne warunki wykonywania koncesjonowanej działalności gospodarczej, określone przepisami prawa. Jednym z warunków obligujących Prezesa URE do cofnięcia koncesji jest również przypadek nie dysponowania przez koncesjonariusza środkami finansowymi w wysokości gwarantującej prawidłowe wykonywanie działalności.

Podmioty, wobec których aktualnie toczą się postępowania o odebranie koncesji (w związku z powyższą przesłanką):

 • Blue Cold Sp. z o.o. (dot. koncesji OPG),
 • Blue Line Engineering S.A. (dot. koncesji OGZ),
 • Energia i Gaz Sp. z o.o. (dotyczy koncesji OPG),
 • Fiten S.A. (dotyczy koncesji OPG),
 • Green S.A. w restrukturyzacji (dotyczy koncesji OPG),
 • Hermes Energy Group S.A. (dotyczy koncesji OPG),
 • Polski Operator Energetyczny S.A. (dawniej: Polski Operator Energetyczny Sp. z o.o., dawniej: Energetyka dla Domu Sp. z o.o.) (dotyczy koncesji OPG),
 • Pulsar Energia Sp. z o.o. (dotyczy koncesji OPG),
 • UP Energy Sp. z o.o. (dot. koncesji OPG i OGZ).

URE przypomina o prawach odbiorców:

 • W przypadku zaprzestania dostarczania do odbiorcy w gospodarstwie domowym gazu przez dotychczasowego sprzedawcę z przyczyn leżących po stronie tego sprzedawcy, gaz do odbiorcy dostarcza tzw. „sprzedawca rezerwowy”. Procesem uruchamiania sprzedaży rezerwowej zarządza dystrybutor, przełączając klientów na usługi sprzedawcy rezerwowego, którego odbiorcy gazu wskazali w umowie. Jeśli zaś w umowie nie został wskazany sprzedawca rezerwowy zgodnie z ustawą Prawo energetyczne, paliwa gazowe do tego odbiorcy dostarcza „sprzedawca rezerwowy” na podstawie umowy kompleksowej. W takiej sytuacji dystrybutor działając w imieniu i na rzecz konsumenta przyłączonego do jego sieci, zawiera ze sprzedawcą pełniącym obowiązki sprzedawcy z urzędu – tj. z PGNiG Obrót Detaliczny – umowę kompleksową.
 • W przypadku naruszenia warunków zawartej umowy należy się zwrócić do przedsiębiorstwa energetycznego (sprzedawcy) z reklamacją. Przedsiębiorstwo ma 14 dni na rozpatrzenie takiej reklamacji (o ile umowa nie stanowi inaczej). Jeżeli przedsiębiorstwo nie odpowie na reklamację w terminie dwóch tygodni, odbiorcy przysługuje prawo do wystąpienia z wnioskiem o wypłacenie bonifikaty za każdy dzień zwłoki w udzieleniu odpowiedzi.
 • Organem właściwym do rozstrzygnięcia sporu z tytułu umów cywilnoprawnych jest sąd powszechny.

Warto wiedzieć:

 • na stronie internetowej www.ure.gov.pl w zakładce Konsument znajdują się przydatne informacje dla odbiorców gazu w gospodarstwach domowych – wśród nich Zbiór praw konsumenta paliw gazowych oraz Ostrzeżenia konsumenckie.

Prezes URE systematycznie monitoruje rynek i ostrzega konsumentów m.in. podając informacje o przedsiębiorcach, wobec których toczą się postępowania o odebranie koncesji. Ostatnio taki wykaz został opublikowany we wrześniu 2019 r.

Wykaz przedsiębiorstw energetycznych, którym w okresie ostatnich 3 lat cofnięta została koncesja, wraz z podaniem podstawy i daty wydania takiej decyzji, dostępny jest na stronie URE: https://rejestry.ure.gov.pl

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki

Działy

Reklama