OZE

Dobry rok dla przedsiębiorców

Mniej zamykanych przedsiębiorstw; ułatwienia w sukcesji; rekordowa liczba firm założonych online; popularność ulgi na start; więcej inwestycji, w tym w OZE – to tylko niektóre efekty naszych działań w mijającym roku. Rosną też zyski rodzimych przedsiębiorstw, na co ma też wpływ dobra kondycja naszej gospodarki, która jest jedną z najszybciej rozwijających się w UE. Po 4,9-proc. wzroście PKB w 2017 r. oraz 5,1% wzroście w 2018 r., polska gospodarka w dalszym ciągu utrzymuje się na ścieżce stabilnego rozwoju gospodarczego.

– Według danych Eurostat w III kw. 2019 r. Polska ze wzrostem 4,1% rok do roku, znalazła w unijnej czołówce. Te i inne dane stawiają naszą gospodarkę w gronie liderów wzrostu w całej Unii Europejskiej. Solidne fundamenty polskiej gospodarki pozwalają stawić czoła pogarszającej się sytuacji w najbliższym otoczeniu – zaznacza szefowa MR, Jadwiga Emilewicz.

Podkreśla, że w 2019 r. obserwowaliśmy efekty wcześniej wprowadzonych rozwiązań, jak Konstytucja Biznesu i jej ulga na start, Polska Strefa Inwestycji, Sukcesja Firm, Mały ZUS, ale też przygotowaliśmy kolejne ułatwienia dla polskich przedsiębiorców.

– Mały ZUS plus, kolejne pakiety zmian dla MŚP, nowe Prawo zamówień publicznych, ograniczenie zatorów płatniczych – to tylko niektóre z nich. Jedne już działają, inne wejdą w życie na początku 2020 r., a kolejne – jak PZP – w 2021 r. – wskazuje Minister Jadwiga Emilewicz.

Przypomina o uruchomieniu Platformy Przemysłu Przyszłości, elektronizacji usług i upowszechnianiu  obrotu bezgotówkowego.

– Podjęliśmy szereg działań na rzecz czystego powietrza, w tym upowszechniających OZE. Przed nami następne plany i wyzwania. Liczę, że kolejny rok będzie równie udany i pracowity – mówi Emilewicz.

Widoczne efekty Konstytucji Biznesu

Bardzo dużą popularnością cieszy się – wprowadzona przez Konstytucję Biznesu – ulga na start. Od 30 kwietnia 2018 r. do 30 listopada 2019 r. chęć skorzystania z niej zgłosiło ok. 335 tys. przedsiębiorców, czyli ok. 77% uprawnionych.

Do CEIDG wpisanych jest już 670 prokurentów (możliwość ustanawiania prokury przez osobę fizyczną wprowadziła właśnie Konstytucja Biznesu)

Poza tym orzecznictwo sądowe coraz chętniej korzysta z odwoływania się do zasad ogólnych Konstytucji Biznesu (postanowienie NSA z 5 grudnia 2018 r., sygn. akt II OSK 3297/18; orzeczenia: WSA w Rzeszowie z dnia 24 października 2019 r. (II SA/Rz 911/19); WSA w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2019 r. (I SA/Po 350/19); WSA w Bydgoszczy z dnia 30 września 2019 r. (II SA/Bd 425/19); WSA w Warszawie z dnia 25 czerwca 2019 r. (VI SA/Wa 904/19).

Polska przyciąga inwestycje

Od początku 2016 r. przyciągnęliśmy 1248 inwestycji. Ich deklarowana wartość to 56,7 mld zł, a liczba miejsc pracy – 36,9 tys. Z Polską wiążą się globalne firmy, m.in. Umicore, Toyota, Daimler, LG Chem, czy Lufthansa.

Teraz „Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2023” ma większy budżet (prawie 2,6 mld zł); dłuższy okres obowiązywania (do 2030 roku); nowe kryteria oceny i tzw. warunków wstępnych dla inwestycji, by zwiększyć udział w programie rodzimego biznesu.

Zreformowaliśmy też specjalne strefy ekonomiczne, wprowadzając Polską Strefę Inwestycji (PSI). Od września 2018 r. PSI przyciągnęła 383 projektów (zgłoszonych przez 367 firm). 276 (72%) z nich to firmy z polskim kapitałem. Deklarowana wartość przedsięwzięć to ok. 18,3 mld zł. Z tego 8,3 mld zł (45%) ze strony firm z polskim kapitałem.

Ułatwienia w sukcesji firm

W ciągu roku od wejścia w życie naszej ustawy już 13,5 tys. przedsiębiorców złożyło wnioski o ustanowienie zarządcy sukcesyjnego. Oznacza to, że właściciele dali swoim firmom szansę na przetrwanie i dalszy rozwój po ich śmierci. Z tej liczby 915 osób aktywnie sprawuje zarząd sukcesyjny – tyle firm dzięki nowym przepisom, udało się już uratować przed likwidacją w wyniku śmierci właściciela.

Rekordowa liczba firm założonych online

W 2019 r. aż co piątą działalność gospodarczą (20,6%) założono on-line, bez konieczności wizyty w urzędzie. Przy czym w listopadzie i grudniu 2019 r. w ten sposób założono już co czwartą firmę (25,2% miesięcznie). Pod tym względem obserwujemy systematyczny trend wzrostowy od ponad 6 lat. Przy czym jego dynamika znacznie wzrosła w ciągu ostatnich 3 lat – jest to zmiana o ponad 18 punktów procentowych od stycznia 2017 r.

Mniej zamykanych przedsiębiorstw

2019 r. to mniejsza o blisko 10% liczba zamykanych działalności gospodarczych. Widzimy w tej kwestii pozytywny trend (2017 – 183,7 tys. zamkniętych działalności; 2018 – 177 tys.; 2019 – ok. 160 tys.). Dane te świadczą o zwiększeniu przeżywalności polskich firm, co jest jednym z celów Konstytucji Biznesu.

Rosną zyski biznesu

Przedsiębiorstwa w naszym kraju zarabiają coraz więcej. Po trzech pierwszych kwartałach tego roku ich zysk netto wzrósł o 2,9% w ujęciu rocznym. W przychodach firm zwiększa się udział eksportu. Rośnie również poziom inwestycji przedsiębiorstw. Od stycznia do września zwiększyły się one o 16% rok do roku i osiągnęły poziom 104,5 mld zł – wynika z danych GUS dot. przedsiębiorstw niefinansowych, które zatrudniają minimum 50 osób.

W sumie – w pierwszych trzech kwartałach tego roku – przychody z całokształtu działalności przedsiębiorstw wyniosły 2,38 bln zł. Oznacza to wzrost o 6,7% rok do roku. Zysk netto, w sumie o 2,9%, wykazało 77,7% podmiotów.

Rozwój rozproszonej energetyki z OZE

Upowszechniamy OZE i model prosumencki, czyli taki, w którym każdy może produkować energię na własne potrzeby, magazynując jej nadwyżki w sieci po to, by później je wykorzystać. M.in. dzięki naszym działaniom obserwujemy w Polsce boom na budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych. Ich liczba zwiększyła się z ok. 16 tys. w 2016 do ok. 85,6 tys. w I kwartale 2019 r.

Wprowadziliśmy pakiet prosumencki w nowelizacji ustawy OZE, który umożliwił przedsiębiorcom uzyskanie statusu prosumentów.

A dodatkowo:

  • Ulga termomodernizacyjna w podatku dochodowym od osób fizycznych umożliwia odliczenia inwestycji np. w instalację paneli fotowoltaicznych, do 53 000 zł, od podstawy opodatkowania PIT.
  • Nowelizacja ustaw Prawo energetyczne i ustawie Prawo budowlane wprowadza zmianę obecnych przepisów, która zapewni instalowanie w nowych budynkach wyłącznie takich źródeł ogrzewania, których używanie nie prowadzi do emisji zanieczyszczeń powietrza. Takimi niskoemisyjnymi źródłami ogrzewania są m.in. ciepło systemowe, które w wielu krajach Europy jest podstawowym źródłem ogrzewania budynków.

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług wprowadza objęcie jednolitą, obniżoną stawką podatku VAT (8% wobec dotychczasowych 23%) dostawę i budowę mikroinstalacji OZE, która ma zapewnić energię dla tego budynku lub jego część.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju

Działy

Reklama