Edukacja

PGE Energia Ciepła rozwija współpracę w zakresie promocji kształcenia i szkolenia zawodowego w Krakowie

PGE Energia Ciepła, spółka z Grupy PGE, podpisała porozumienie o współpracy z Zespołem Szkół Chemicznych w Krakowie – to już druga krakowska szkoła, z którą PGE Energia Ciepła podpisała porozumienie. Z kolei już za trzy tygodnie pracownicy PGE Energia Ciepła wezmą udział w wydarzeniu pt. „Zawodowe Mikołajki” zorganizowanego w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych. 

PGE Energia Ciepła, spółka z Grupy PGE, która jest największym w Polsce producentem energii elektrycznej i ciepła, wytwarzanych w procesie wysokosprawnej kogeneracji jest również inicjatorem programu „Energetyczna Kariera” skierowanym do uczniów szkół średnich o profilu technicznym. Dzięki podpisanemu 12 listopada 2019 r. porozumieniu uczniowie z klas o profilu technik analityk będą mogli realizować praktyki w krakowskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła.

Zespół Szkół Chemicznych im. M. Skłodowskiej-Curie w Krakowie to już druga krakowska szkoła, z którą PGE Energia Ciepła podpisała porozumienie o współpracy. W ramach projektu „Energetyczna Kariera” pracownicy krakowskiej elektrociepłowni aktywnie współpracują m.in. z Zespołem Szkół Energetycznych w Krakowie, w której patronatem PGE Energia Ciepła zostały objęte klasy o profilu technik elektryk.

– Współpraca, która ma na celu promocję kształcenia i szkolenia zawodowego jest jednym z elementów umowy zrównoważonego rozwoju, która została zawarta w czerwcu z Gminą Miasto Kraków. Porozumienie wpisuje się również w zainicjowany przez PGE Energia Ciepła projekt „Energetyczna Kariera”. Z jednej strony uczniowie mają szansę na zdobycie odpowiednich umiejętności technicznych i zawodowych, z drugiej poprzez udział w takich projektach nasi pracownicy przyczyniają się do wypracowania standardów związanych z rozwojem kształcenia zawodowego w branży energetycznej – skomentował Mariusz Michałek, Dyrektor Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Krakowie.

–  Istotą szkół technicznych jest inicjowanie bezpośredniego kontaktu pomiędzy uczniami a potencjalnym pracodawcami. W krakowskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła nasi uczniowie zapoznają się m.in. z podstawowymi analizami chemicznym wykonywanymi w laboratorium zakładowym, będą obserwowali sposób pobierania próbek do analiz. To wszystko daje im możliwość porównania zdobytej wiedzy teoretycznej z praktyczną – powiedziała Elżbieta Ramatowska, Dyrektor Zespołu Szkół Chemicznych im. M. Curie-Skłodowskiej w Krakowie

– PGE Energia Ciepła zależy na pozyskaniu kandydatów, którzy pod kierunkiem doświadczonych pracowników zdobędą wiedzę i umiejętności adekwatne do realizacji zadań w energetyce dziś i w przyszłości. Współpraca ze szkołami na etapie praktyk skraca proces adaptacji nowych pracowników – dodała Anna Balcerek, Zastępca Dyrektora ds. Personalnych Dział HRBP Kraków PGE Energia Ciepła w Krakowie.

6 grudnia podczas „Zawodowych Mikołajek” pracownicy PGE Energia Ciepła przeprowadzą wykład dla uczniów kolejnej szkoły. W Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji uczniowie klas energetyka odnawialna oraz inżynieria środowiska wezmą udział w wykładzie pt. „Ochrona środowiska w krakowskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Krakowie”. Wykład będzie związany z profilem kształcenia zawodowego w tej szkole.

O projekcie „Energetyczna kariera”

Szybkie tempo zmian na rynku pracy oraz utrata kluczowych kompetencji spowodowały uruchomienie długofalowych działań mających na celu przeciwdziałanie powstającej luce pokoleniowej i jej konsekwencjom. Projekt „Energetyczna Kariera” polega na bieżącej współpracy ze szkołami średnimi (technikami) oraz zintegrowania szkół, z którymi PGE Energia Ciepła ma zawarte porozumienia w jedną sieć wymiany informacji oraz współpracy na rzecz kształceniu kadr w branży energetycznej.

O umowie zrównoważonego rozwoju

PGE Energia Ciepła jest partnerem miast i regionów. 18 czerwca 2019 r. PGE Energia Ciepła i Gmina Miasto Kraków zawarły umowę o współpracy na rzecz zrównoważonego, niskoemisyjnego rozwoju oraz wzrostu innowacyjnej gospodarki miasta. Priorytetem Partnerów umowy jest troska o środowisko
i bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców Krakowa, poprzez zagwarantowanie korzystania z ekologicznego ciepła sieciowego produkowanego przez krakowską elektrociepłownię PGE Energia Ciepła w procesie wysokosprawnej kogeneracji. W umowie zadeklarowano wzmocnienie współpracy na rzecz poprawy jakości środowiska w Krakowie, zrównoważonego i niskoemisyjnego rozwoju miasta, wzmacnianiu nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy, wspierania edukacji oraz aktywności i integracji zawodowej i społecznej jak i wsparcia odbiorców społecznie wrażliwych

Źródło: PGE Energia Ciepła SA

Działy

Reklama