Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

Podsumowanie działalności TGE w październiku 2019 r. Wysokie obroty energią elektryczną

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w październiku br. 28 994 832 MWh i był o 1,0% niższy niż w październiku 2018 r.

Całkowity wolumen transakcji zawartych na rynkach gazu ziemnego w październiku br. wyniósł 14 446 593 MWh, co przekłada się na spadek r/r o 31,9%.

Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej z OZE w październiku br. wyniósł 1 921 271 MWh, a więc o 39,8% mniej niż w październiku r. ub.

Obrót prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wzrósł r/r o 7,4%, do wolumenu 33 986 toe.

W październiku br. w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia zawarto transakcje o wolumenie 1 408 070 MWh, co stanowi spadek r/r o 62,6%. 

Energia elektryczna 

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w październiku br. 28 994 832 MWh i był o 1,0% niższy niż w październiku 2018 r. Na Rynku Terminowym Towarowym (RTT) nastąpił spadek o 2,4% r/r, do wolumenu 26 070 118 MWh, który stanowi jednak zarazem najwyższy tegoroczny rezultat na tym rynku. Wolumen obrotu na rynku spot wzrósł r/r o 14,4%, do poziomu 2 924 714 MWh.

Średnia ważona cena BASE na Rynku Dnia Następnego ukształtowała się w październiku br. na poziomie 226,30 zł/MWh, o 16,49 zł/MWh niższym niż we wrześniu br. Z kolei na RTT średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w 2020 r. (BASE_Y-20) wyniosła 262,83 zł/MWh, co oznacza spadek o 9,29 zł/MWh w stosunku do ceny z notowań tego kontraktu we wrześniu.

Gaz ziemny 

Całkowity wolumen transakcji zawartych na rynkach gazu ziemnego w październiku br. wyniósł 14 446 593 MWh, co przekłada się na spadek r/r o 31,9%. Na RTT wolumen obrotu wyniósł 12 226 907 MWh, a więc o 37,4% mniej r/r. Na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego gazu (RDNiBg) wolumen ukształtował się na poziomie 2 219 686 MWh, a więc o 30,1% wyższym niż w październiku 2018 r. Na wolumen rynku spot złożyło się 1 647 135 MWh w obrocie na RDNg (wzrost o 48,5% r/r) oraz 572 551 MWh na RDBg (spadek o 4,1% r/r).

Średnia ważona cena na RDNiBg wzrosła w październiku br. do poziomu 53,11 zł/MWh, czyli o 2,30 zł/MWh więcej względem września br. Na RTT cena średnia ważona kontraktu z dostawą w 2020 r. (GAS_BASE_Y-20) wyniosła 85,17 zł/MWh, a więc o 4,24 zł/MWh mniej niż we wrześniu.

Prawa majątkowe

Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej z OZE wyniósł w październiku br. 1 921 271 MWh, a więc o 39,8% mniej w stosunku do października r. ub. Wolumen obrotu zielonymi certyfikatami (instrumenty PMOZE i PMOZE_A) ukształtował się na poziomie 1 860 480 MWh, o 40,2% niższym niż rok temu. Cena średnia ważona na sesjach RPM instrumentu PMOZE_A wyniosła 137,70 zł/MWh, co oznacza wzrost o 5,66 zł/MWh względem września br.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wyniósł 33 986 toe (w tym 29 635 toe dla instrumentu PMEF), co oznacza wzrost r/r o 7,4%. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF wzrosła m/m o 47,75 zł/toe, do poziomu 1 606,69 zł/toe.

Gwarancje pochodzenia

W październiku 2019 r. w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia zawarto transakcje o wolumenie 1 408 070 MWh (spadek r/r o 62,6%), dla których średnia ważona cena wyniosła 1,04 zł/MWh (co stanowi spadek o 0,05 zł/MWh w stosunku do września br.).

Węgiel energetyczny

Indeks cen węgla energetycznego wg danych ARP loco kopalnia dla energetyki zawodowej i przemysłowej PSCMI 1 na koniec września 2019 r. wyniósł 263,36 zł/t, co stanowi wzrost o 1,73% w stosunku do sierpnia 2019 r., zaś cena za 1 GJ energii w tym samym okresie wzrosła o 1,60% i wyniosła 12,10 zł/GJ. Natomiast indeks PSCMI 2, odzwierciedlający ceny dla ciepłowni przemysłowych i komunalnych, spadł o 0,22% w tym samym okresie i wynosi 308,22 zł/t. W przeliczeniu na jednostkę energii indeks ten wzrósł o 0,08%, osiągając wartość 12,88 zł/GJ.

Zmiana indeksów miesięcznych w porównaniu do września 2018 r. wyniosła 17,98 zł/t dla PSCMI 1 (wzrost o 7,33%) natomiast dla PSCMI 2 -1,28 zł/t (spadek o 0,41%). W odniesieniu do 1 GJ cena wzrosła r/r o odpowiednio 0,82 zł/GJ (wzrost PSCMI 1 o 7,27%) i 0,05 zł/GJ (wzrost PSCMI 2 o 0,39%).

Nowi uczestnicy

Na koniec października br. status członka na Rynku Towarów Giełdowych (RTG) posiadało 76 spółek.

W Rejestrze Świadectw Pochodzenia prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii na dzień 31 października 2019 r. członkami rejestru były 3873 podmioty.

Status członka Rejestru Gwarancji Pochodzenia posiada obecnie 541 podmiotów.

Energia elektryczna Wolumen miesięczny (MWh) Wolumen (MWh)
w miesiącu poprzednim
Wolumen miesięczny (MWh) w roku poprzednim
Razem 28 994 832 26 524 207 29 277 668
RDB 694 938 5 742
RDN 2 924 020 2 681 997 2 551 436
RTT 26 070 118 23 841 272 26 720 490

 

Gaz ziemny Wolumen miesięczny (MWh) Wolumen (MWh)
w miesiącu poprzednim
Wolumen miesięczny (MWh) w roku poprzednim
Razem 14 446 593 11 936 421 21 224 180
RDBg 572 551 367 637 597 215
RDNg 1 647 135 1 106 976 1 109 452
RTT 12 226 907 10 461 808 19 517 513

 

Prawa majątkowe


dla energii elektrycznej z OZE

Wolumen miesięczny (MWh) Wolumen (MWh)
w miesiącu poprzednim
Wolumen miesięczny (MWh) w roku poprzednim
Razem 1 921 271 1 730 854 3 191 973
zielone certyfikaty 1 860 480 1 688 639 3 109 293
sesje RPM 993 803 779 295 1 612 513
TP na RPM 866 677 909 345 1 496 779
błękitne certyfikaty 60 792 42 215 82 680
sesje RPM 57 078 35 294 56 480
TP na RPM 3 714 6 922 26 200

 

Prawa majątkowe


dla efektywności energetycznej

Wolumen miesięczny
(toe)
Wolumen (toe)
w miesiącu poprzednim
Wolumen miesięczny (toe)
w roku poprzednim
Razem 33 986 33 838 31 648
sesje RPM 21 986 32 839 29 015
TP na RPM 12 000 999 2 633

 

Gwarancje pochodzenia


energii elektrycznej

Wolumen miesięczny
(MWh)
Wolumen (MWh)
w miesiącu poprzednim
Wolumen miesięczny (MWh)
w roku poprzednim
1 408 070 1 173 712 3 769 560

Źródło: Towarowa Giełda Energii SA

Działy

Reklama