Paliwa dla energetyki

Gospodarka Obiegu Zamkniętego w TAURONIE

Efektem ubocznym działań spółek Grupy TAURON jest 4,4 mln ton popiołów, żużli, gipsów oraz skały płonnej. Pozostałości procesu technologicznego udaje się ponownie wprowadzić na rynek, jako produkty do zastosowania m in. w budownictwie. W ten sposób w firmie działa Gospodarka Obiegu Zamkniętego. Materiały wytwarzane przez energetykę oraz górnictwo podlegają tym samym procedurom i normom, jakim podlegają wyroby budowlane stosowane w Polsce.

– Prawie w 100% wykorzystujemy odpady jako materiały i surowce, bo staramy się być jak najbardziej racjonalni i efektywni w wykorzystaniu zasobów. Niesie to ze sobą korzyści środowiskowe i ekonomiczne. Od 2018 r. działa spółka Bioeko Grupa TAURON odpowiedzialna za zagospodarowanie ubocznych produktów spalania i wydobycia wytworzonych w całej Grupie – podkreśla Łukasz Zimnoch, Rzecznik Prasowy TAURON Polska Energia.

Ponad 40% wytworzonych materiałów jest wykorzystywanych jako produkty w budownictwie, drogownictwie, górnictwie i rolnictwie. Reszta znajduje swoje zastosowanie w rekultywacji, makroniwelacji i wypełnianiu pustek poeksploatacyjnych w górnictwie.

TAURON Wytwarzanie w 2019 r. wprowadził na rynek, jako produkty uboczne aż 92 proc. popiołów i żużli energetycznych pochodzących z sześciu elektrowni systemowych. Wykorzystywane są one w budownictwie, drogownictwie, górnictwie, rolnictwie. Pozostałe 8% odpadów również podlega wykorzystaniu gospodarczemu. Ponadto całość odpadów TAURON Ciepło tj. 300 tys. ton popiołów, popiołów fluidalnych i żużli jest także wykorzystywanych gospodarczo.

Jak przekształcane są odpady?

Gips, pochodzący z instalacji mokrego odsiarczania spalin, należących do TAURON Wytwarzanie jest surowcem budowlanym. Jest to materiał lepszy niż gips naturalny, ponieważ nie zawiera zanieczyszczeń mineralnych występujących w gipsach kopalnych. Gips będący produktem ubocznym instalacji mokrego odsiarczania spalin ma szczególnie duży zbyt w regionach przemysłowych.

Popioły wytwarzane przez energetykę konwencjonalną są cennym surowcem stosowanym w prewencji przeciwpożarowej w zakładach górniczych. Popioły pochodzące z elektrowni i elektrociepłowni Grupy TAURON pokrywają 100% zapotrzebowania na popioły do prewencji pożarowej w kopalniach TAURON Wydobycie. 83 tysiące ton popiołów wytworzonych w 2019 r. (do września) w zakładach energetycznych Grupy TAURON trafiło do kopalń.

Pół miliona ton popiołów lotnych produkowanych przez TAURON Wytwarzanie jest wykorzystywanych jako wyroby budowlane w postaci dodatków uszlachetniających do betonów, poprawiając ich plastyczność, zapobiegając spękaniu oraz podwyższając odporność betonu na korozję chemiczną. Popioły są również zamiennikiem kruszyw naturalnych. Bez dodatku popiołu nie mogłyby powstać wysokospecjalistyczne betony lekkie.

TAURON Wydobycie przetwarza odpady powydobywcze, w wyniku tego procesu otrzymywane są pełnowartościowe kruszywa budowlane, drogowe oraz dodatki do paliw. Do września 2019 r. rynkowy zbyt znalazło 446 tys. ton.

Produkty będące ubocznym efektem procesów technologicznych podlegają rygorystycznej kontroli jakości oraz sprawdzaniu ich walorów użytkowych. Badania wykonywane są w laboratoriach o najwyższych standardach wiarygodności. Jakość wytwarzanych substancji oraz właściwości związane z ich stosowaniem podlegają ciągłej ocenie i nadzorowi w Europejskiej Agencji Chemikaliów. Badania potwierdzają bezpieczeństwo tych substancji dla zdrowia i życia ludzi oraz środowiska.

Źródło: TAURON Polska Energia SA

Działy

Reklama