OZE

Realizacja Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej z dofinansowaniem unijnym

Wiceminister Energii Krzysztof Kubów wziął udział w podpisaniu umów o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.1.2 “Wspieranie projektów dotyczących budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii z OZE” oraz 1.4.1 “Wsparcie budowy inteligentnych sieci elektroenergetycznych o charakterze pilotażowym i demonstracyjnym” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wydarzenie odbyło się 2 października 2019 r. w Ministerstwie Energii.

Beneficjentem podpisanych umów jest GEPOL DYSTRYBUCJA Sp. z o.o. Firma otrzyma łączne dofinansowanie w kwocie 33 910 000,00 zł dla dwóch projektów:

– Budowa GPO 20/110 kV wraz z siecią dystrybucyjną 110 kV w celu przyłączenia jednostek generacji OZE o mocy 28 MW w gminie Bogatynia – W ramach umowy o dofinansowanie z poddziałania 1.1.2 na realizację Głównego Punktu Odbioru GPO 20/110 kV oraz linii kablowej 110 kV o długości 13,5 km celem podłączenia Zespołu Elektrowni Fotowoltaicznych „Bogatynia”. W wyniku realizacji projektu nastąpi zwiększenie potencjału dla przyłączania źródeł energii odnawialnej do sieci, a także zwiększenie niezawodności dostaw energii elektrycznej na obszarze oddziaływania projektu.

– Budowa inteligentnego systemu sieci dystrybucyjnej SN do wyprowadzenia 55 MW mocy z zespołu elektrowni fotowoltaicznych zlokalizowanych w Zgorzeleckim Klastrze Energii – W ramach umowy o dofinansowanie z poddziałania 1.4.1. na realizację projektu ograniczającego straty sieciowe poprzez wdrożenie nowych technologii inteligentnych sieci „smart grid” oraz zwiększenie przepustowości infrastruktury elektroenergetycznej na terenie Zgorzeleckiego Klastra Energii.

Całkowita wartość dofinansowanych projektów wynosi 63 989 283,21 zł.

Źródło: Ministerstwo Energii

Działy

Reklama