Ochrona środowiska

NFOŚiGW przekazał ponad 1,9 mln zł dotacji na wyszkolenie 400 audytorów energetycznych na Ukrainie

Przedsięwzięcie prowadzone przez Krajową Agencję Poszanowania Energii, w ramach którego zostanie przeszkolonych 400 ukraińskich audytorów energetycznych, potrwa do końca 2020 r. Jego realizacja ma się istotnie przyczynić do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery w polskim wschodnim pasie przygranicznym oraz na terytorium Ukrainy.

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. (KAPE) wspólnie z Fundacją Poszanowania Energii (FPE) zrealizuje na Ukrainie projekt szkoleniowy pn. E-ETAP – Energy Efficiency Training and Auditing Project. Jest on adresowany głównie do ukraińskich audytorów energetycznych i ma na celu podniesienie ich kwalifikacji zawodowych.

Potrzeba realizacji przedsięwzięcia, tj. wyszkolenia audytorów energetycznych na Ukrainie, wynika z ustanowienia na terenie tego kraju Funduszu Efektywności Energetycznej (ang. Energy Efficiency Fund – EEF). Fundusz ten został powołany na podstawie ustawy parlamentu ukraińskiego w 2018 r. i jest zasilany z budżetu Ukrainy, a także ze środków finansowych Unii Europejskiej, Banku Światowego, w tym grupy IFC (ang. International Finance Corporation) oraz Niemieckiego Partnerstwa ds. Współpracy Międzynarodowej, na którego aktywa składają się środki finansowe Unii Europejskiej, Banku Światowego i Niemieckiej Agencji Współpracy Międzynarodowej (niem. Deutsche Gesellschaft fur Inetrnationale Zusammenarbeit GmbH – GIZ). Zarządzanie Funduszem Efektywności Energetycznej będzie się odbywać przy udziale Komisji Europejskiej.

Fundusz Efektywności Energetycznej zamierza wspierać finansowo stowarzyszenia właścicieli domów wolnostojących (ang. Home Owners Association – HOA) na Ukrainie, w ich inicjatywie na rzecz poprawy efektywności energetycznej mieszkalnych budynków wielorodzinnych. Kluczowymi wymaganiami koniecznymi do otrzymania środków są m.in.: dostępność wysokiej jakości audytu energetycznego umożliwiającego renowację budynku, przygotowanie audytu przez wykwalifikowanego audytora energetycznego oraz przedłożenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku zarówno przed rozpoczęciem prac remontowych, jak i po ich zakończeniu.

Niezbędnym elementem całego procesu są dobrze przygotowani i kompetentni doradcy energetyczni. W chwili obecnej na Ukrainie ich grupa jest zbyt mała w stosunku do potrzeb. Dzięki dofinansowaniu przedsięwzięcia przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ich liczba ma wzrosnąć o 400 osób.

Krajowa Agencja Poszanowania Energii i Fundacja Poszanowania Energii posiadają duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń o podobnym charakterze. W latach 90. – przy udziale tych organizacji oraz Danii – został zbudowany sprawnie funkcjonujący system auditingu energetycznego w naszym kraju.

Krajowa Agencja Poszanowania Energii poprzez realizację programu E-ETAP, będzie miała możliwość korzystania z zasobów wieloletnich doświadczeń i efektów polskiej transformacji energetycznej, która jest nadal efektywnie prowadzona. Warto również dodać, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizują projekt pn. Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE, w ramach działalności Projektu Doradztwa Energetycznego. Stworzenie przez Polskę systemowego rozwiązania w zakresie wyszkolenia audytorów energetycznych na Ukrainie będzie miało znaczenie zarówno dla Polski, jak i dla Ukrainy, nie tylko w zakresie potencjalnej współpracy gospodarczej, ale także w wymiarze środowiskowym.

Realizacja projektu E-ETAP będzie podzielona na dwa etapy. W ramach pierwszego z nich w Polsce zostanie przeszkolonych 60 audytorów energetycznych z Ukrainy, rekrutowanych przy wsparciu utworzonego przez Krajową Agencję Poszanowania Energii sekretariatu na Ukrainie. W celu uzyskania certyfikacji, wyszkoleni audytorzy będą zobowiązani do przeprowadzenia 60 audytów energetycznych w wybranych budynkach wielorodzinnych na terenie Ukrainy. Eksperci Krajowej Agencji Poszanowania Energii i Fundacji Poszanowania Energii zapewnią wsparcie i nadzór merytoryczny całego przedsięwzięcia. Po ukończeniu szkolenia audytorzy będą posiadali wiedzę teoretyczną i praktyczną nie tylko w zakresie przeprowadzania/wykonywania audytów energetycznych odpowiedniej jakości, ale również kwalifikacje umożliwiające im szkolenia przyszłych audytorów na Ukrainie. W ramach drugiego etapu planowane jest wyszkolenie 340 audytorów ukraińskich, którzy po przejściu procesu weryfikacji uzupełnią listę niezależnych wykwalifikowanych audytorów, przygotowanych do przeprowadzania/wykonywania wysokiej jakości audytów na potrzeby Funduszu Efektywności Energetycznej. Realizacja przedsięwzięcia będzie obejmowała współpracę z ukraińskimi i międzynarodowymi organizacjami, działającymi na Ukrainie w zakresie efektywności energetycznej.

Całość zadania oprócz korzyści gospodarczych przyniesie także zyski środowiskowe, m.in. na terenach przygranicznych wschodniej Polski, skutkując poprawą jakości powietrza (zmniejszenie emisji pyłów i zanieczyszczeń gazowych z tzw. niskiej emisji, redukcja emisji CO2 do atmosfery).

Inicjatywa została pozytywnie zaopiniowana przez Ministra Spraw Zagranicznych oraz Ministra Środowiska, który wyraził zgodę na jej wsparcie przez NFOŚiGW (dofinansowanie nastąpiło w ramach programu priorytetowego pn. E-ETAP – Energy Efficiency Training and Auditing Project). Umowa dotacji projektu na kwotę 1 939 263 zł została zawarta 6 września 2019 r. w Warszawie w NFOŚiGW. Podpisali ją: Wiceprezes NFOŚiGW Marek Ryszka oraz Prezes Krajowej Agencji Poszanowania Energii Zbigniew Szpak i Prokurent, Dyrektor Zarządzający Karolina Loth-Babut.

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Działy

Reklama