Ochrona środowiska

Środowiskowe forum współpracy

Minister Środowiska Henryk Kowalczyk i Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska Andrzej Szweda-Lewandowski podpisali dziś porozumienie o wzajemnej współpracy w ramach krajowej Sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju. Do grona sygnatariuszy porozumienia dołączą również Ministrowie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Inwestycji i Rozwoju.

Sieć Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju stanowi forum współpracy pomiędzy organami ochrony środowiska a instytucjami, które odpowiadają za zarządzanie funduszami unijnymi na różnych poziomach administracyjnych. Te instytucje odpowiedzialne są za włączanie aspektów środowiskowych w przygotowanie, zarządzanie, wdrażanie, monitorowanie i ewaluację programów operacyjnych współfinansowanych z funduszy unijnych. Sieć odpowiada także za wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy krajami UE oraz instytucjami wdrażającymi.

Krajowa Sieć powstała w 2010 r. na wzór europejskiej sieci ENEA-MA, a w jej skład wchodzą: Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju jako instytucja zarządzająca programami unijnymi, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, regionalne dyrekcje ochrony środowiska i zarządy województw, jako instytucje zarządzające regionalnymi programami operacyjnymi.

Do prac w ramach Sieci zapraszani są również przedstawiciele Komisji Europejskiej, instytucje eksperckie i badawcze, instytucje państwowe i samorządowe, a także organizacje pozarządowe występujące w roli podmiotów – obserwatorów. W ramach sieci działają też tematyczne grupy robocze, które służą wymianie wiedzy i doświadczeń. Ich praca przyczynia się do efektywnego włączania wymiaru środowiskowego w realizację Polityki Spójności.

W związku ze zmianą szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej część kompetencji Ministra Środowiska w zakresie gospodarowania wodami została przekazana MGMiŻŚ. Zmiany te wpływają na zakres funkcjonowania, działającej w ramach Sieci, grupy roboczej Gospodarka Wodno-Ściekowa. Stąd pojawiła się potrzeba dokonania zmiany treści Porozumienia o wzajemnej współpracy w ramach Sieci „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju” i włączenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej jako jego sygnatariusza. Pozwoli to MGMiŻŚ we współuczestniczeniu w pracach Sieci oraz realizację celów i zadań grupy roboczej Gospodarki Wodno-Ściekowej.

Źródło: Ministerstwo Środowiska

Działy

Reklama