Elektroenergetyka

Komunikat PGE Dystrybucja S.A. dotyczący wdrożenia wymogów wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący przyłączania odbioru

Proces wdrażania kodeksu sieci NC DC wymagał podjęcia na poziomie krajowym szeregu działań przez operatora systemu przesyłowego PSE S.A. i operatorów systemów dystrybucyjnych. Wymagane kodeksem działania związane opracowaniem szczegółowych wymagań ogólnego stosowania były konsultowane z interesariuszami, zostały przekazane i następnie zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w wymaganych kodeksem ramach czasowych – informacje dostępne na stronie Operatora Systemu Przesyłowego (www.pse.pl/). Oprócz dokumentów zatwierdzanych przez Urząd Regulacji Energetyki PGE Dystrybucja S.A. wypełnia obowiązek  z NC DC i zamieszcza dokumenty i procedury wdrażające postanowienia kodeksu sieci NC DC w zakresie działania PGE Dystrybucja S.A.

Źródło: PGE Dystrybucja S.A.

Działy

Reklama