OZE

Wiatr napędza wyniki Polenergii

Polenergia S.A. („Polenergia”) największa polska prywatna, pionowo zintegrowana grupa energetyczna przedstawiła skonsolidowany raport za I półrocze 2019 r.

Przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom ponad 1 304 mln PLN, skorygowana EBITDA blisko 128 mln PLN, a skorygowany zysk netto ponad 51 mln PLN.

  • 526% wzrostu skorygowanego zysku netto w I półroczu 2019 r. do 51 mln PLN;
  • 123% wzrostu skorygowanego wyniku EBITDA w I półroczu 2019 r. do 128 mln PLN;
  • 39% skorygowana marża EBITDA w I półroczu 2019 r. (bez segmentu obrotu);
  • 36% produktywności farm wiatrowych w I półroczu 2019 r.

Z kwartału na kwartał Polenergia odnotowuje wyraźny wzrost kluczowych wyników finansowych. Skorygowany wynik EBIDTA w pierwszych sześciu miesiącach 2019 r. wyniósł 127,9 mln PLN i był wyższy od osiągniętego przed rokiem o 70,5 mln PLN. Marża skorygowanego wyniku EBITDA z wyłączeniem segmentu obrotu (segment ten charakteryzuje się relatywnie niską marżą jednostkową przy bardzo wysokim wolumenie transakcji) wzrosła z poziomu 28,6% przed rokiem do 38,9% w tym roku. Znacząco wzrósł też skorygowany zysk netto, bowiem w połowie minionego roku spółka wykazała stratę wynoszącą 12 mln PLN, podczas gdy w tym roku skorygowany zysk netto osiągnął poziom 51,3 mln PLN. W pierwszym półroczu 2019 r. przychody ze sprzedaży Grupy wyniosły 1 304,2 mln PLN i były niższe w porównaniu z ubiegłym rokiem o 269,5 mln PLN. Spadek przychodów wynika z niższych przychodów ze sprzedaży w segmencie obrotu, które zostały częściowo skompensowane przez wyższe przychody w segmencie farm wiatrowych.

Wyniki Polenergii w pierwszym półroczu napędzał głownie segment energetyki wiatrowej. Na lepsze wyniki tego segmentu złożył się wyższy wolumen produkcji zielonych certyfikatów o 78,1 GWh i energii elektrycznej o 77,1 GWh oraz wyższe średnie ceny zielonych certyfikatów, i energii elektrycznej. Powyższe zostało częściowo  skompensowane wyższymi kosztami operacyjnymi, których wzrost w stosunku do ubiegłego roku wynika z jednorazowych zdarzeń obniżających wysokość kosztów w pierwszym półroczu 2018 r. W tym okresie dokonano korekty części historycznych kosztów serwisu technicznego w farmie wiatrowej Mycielin oraz zaksięgowano wpływ korekty deklaracji dotyczącej podatku od nieruchomości za I półrocze ub. r. w farmach wiatrowych Gawłowice, Skurpie, Rajgród i Mycielin.

Aż o 25% wzrosła w porównaniu z ubiegłym rokiem produkcja farm wiatrowych Polenergii. Produktywność farm wiatrowych Mycielin, Gawłowice, Skurpie i Rajgród była na bardzo wysokim poziomie 41%. Znacząca poprawa wyniku segmentu energetyki wiatrowej i obrotu oraz stabilna działalność w segmentach energetyki konwencjonalnej i dystrybucji w połączniu z poprawą zarządzania ryzykiem działalności handlowej w segmencie obrotu przynosi pozytywne dla spółki efekty – mówi Michał Michalski, Prezes Zarządu Polenergii.

Drugi kwartał tego roku przyniósł stabilizację cen zielonych certyfikatów na poziomie 130 PLN/MWh. Jednocześnie ceny energii elektrycznej na rynku terminowym po spadku w pierwszym kwartale do 260 PLN/MWh, ponownie wzrosły powyżej 280 PLN/MWh. Podpisanie przez Ministra Energii w lipcu tego roku rozporządzeń do ustawy o cenach kończy proces zmian legislacyjnych ustawy „zamrażającej ceny energii”. To może spowodować poprawę płynności na rynkach terminowych. Natomiast uchwalona na przełomie lipca i sierpnia nowelizacja ustawy o OZE, ma umożliwić przeprowadzenie jeszcze w 2019 r. kolejnej aukcji OZE. Z tego względu Polenergia kontynuuje prace w celu doprowadzenia do budowy portfela projektów fam wiatrowych o mocy 199 MW w oparciu o przychody z rynku energii lub kontrakty długoterminowe i nie wyklucza udziału w tegorocznej aukcji dla farm wiatrowych. Równocześnie trwa budowa 8 elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 8 MW, które wygrały ubiegłoroczną aukcję i uzyskały prawo do pokrycia ujemnego salda w odniesieniu do ceny zaoferowanej w toku aukcji za wyprodukowaną energię elektryczną przez 15 lat. Grupa przygotowuje do udziału w oczekiwanych w 2019 r. aukcjach projekty elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 12 MW, a także prowadzi zaawansowane rozmowy dotyczące finansowania projektów o łącznej mocy 20 MW. Kolejne projekty o mocy 30 MW znajdują się we wczesnej fazie rozwoju.

Strategicznym projektem Polenergii realizowanym wspólnie z norweskim Equinor jest budowa pierwszych w Polsce morskich farm wiatrowych na Bałtyku. Rozwijane projekty offshore Grupy uzyskały warunki przyłączeniowe o łącznej mocy do 3 000 MW, jednak termin ich budowy uzależniony jest od wejścia w życie stosownego systemu regulacyjnego.

Źródło: Polenergia S.A.

Działy

Reklama