Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

Liczba odbiorców, którzy zmienili sprzedawcę gazu – stan na koniec II kwartału 2019 r.

Zgodnie z obowiązującą zasadą TPA (Third Party Access), uregulowaną w art. 4 ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne, odbiorcy końcowi mogą indywidualnie korzystać z sieci lokalnego dostawcy w celu dostarczenia gazu lub energii kupionej u dowolnego sprzedawcy. Na swobodę wyboru sprzedawcy wpływa kilka istotnych czynników, m.in.: stopień świadomości klientów i ich motywacja do zmiany sprzedawcy, a także łatwość dokonania zmiany czy ilość konkurencyjnych ofert dostępnych na rynku.

Analiza danych została przeprowadzona na podstawie ankiet kwartalnych, zebranych od OGP Gaz-System S.A., Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o., a także innych operatorów systemów dystrybucyjnych.

Poniższy wykres pokazuje dynamikę zmian sprzedawcy (wg liczby przełączeń) wg stanu na koniec lat 2011-2018 oraz dwóch pierwszych kwartałów 2019 r.

Wykres zmian sprzedawcy nie obejmuje uruchomionej na rzecz odbiorców sprzedaży awaryjnej (rezerwowej)

Istotnym czynnikiem wspierającym wzrost liczby zmian sprzedawcy na rynku gazu jest fakt, by OSD posiadał możliwie największą ilość podpisanych umów o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego (Umów Ramowych). Umowy Ramowe, zawierane pomiędzy operatorem a sprzedawcą, warunkują prowadzenie przez sprzedawcę paliwa gazowego działalności na terenie danego OSD. Umowa ta określa warunki funkcjonowania sprzedawcy na terenie operatora oraz jego współpracy z tym operatorem. Z końcem II kw. 2019 r. 147 sprzedawców miało zawarte ważne umowy z OSP, w tym 80 sprzedawców posiadało również umowy z OSD Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o.

Poniższa tabela przedstawia liczbę zmian sprzedawcy (ilość przełączeń) od początku monitorowania do końca II kw. 2019 r., w podziale na grupy taryfowe oraz według liczby odbiorców jak i układów pomiarowych.

Zmiana sprzedawcy (liczba przełączeń) wg: W 1-4 W 5 W 6 W 7 W 8 W 9 W 10 Taryfy OSP Razem
liczby odbiorców 208 870 7 503 1 814 257 70 19 11 33 218 577
układów pomiarowych 242 962 11 404 2 199 289 72 22 11 41 257 000

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki

Działy

Reklama