Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

Stanowisko IGWP w zakresie projektu ustawy dot. cen energii elektrycznej

Izba Gospodarcza ,,Wodociągi Polskie’’ skierowała do Pana Mateusza Morawieckiego Prezesa Rady Ministrów pismo w zawierające stanowisko w zakresie procedowanych zmian legislacyjnych dotyczących rozwiązań osłonowych cen energii elektrycznej.

W przedmiotowym stanowisku Izba podkreśliła negatywne skutki dla branży, wynikające z projektu, m.in. zawężanie przez projektodawcę podmiotów objętych systemem rekompensat, co w sposób zasadniczy odbiega od wcześniej deklarowanego systemu wsparcia, a na który branża wodociągowo-kanalizacyjna bardzo liczyła.

Izba podkreśliła także, że przedsiębiorstwa wod-kan, w zależności od ich wielkości podlegać będą, w myśl projektu niejednolitemu systemowi wsparcia, pomimo spójnego charakteru prowadzonej działalności na rzecz realizacji ustawowych obowiązków gmin w zakresie zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków, w konsekwencji czego nastąpi nieoczekiwane pogorszenie warunków prowadzonej działalności.

Źródło: Izba Gospodarcza “Wodociągi Polskie”

Działy

Reklama