Elektroenergetyka

Agencja Fitch potwierdziła rating Energi

Agencja Fitch potwierdziła długoterminowy rating IDR w walucie krajowej i zagranicznej Energi na poziomie “BBB”. To pozytywny sygnał dla rynku, że Grupa Energa skutecznie realizuje ambitne plany inwestycyjne, założone cele biznesowe, zgodnie z wieloletnią strategią. Utrzymanie ratingu uzasadniono m.in. dominującym udziałem w działalności Grupy Linii Biznesowej Dystrybucja.

Energa podlega corocznej ocenie wiarygodności kredytowej dokonywanej przez Agencje Fitch Ratings począwszy od 2012 r.

Agencja ratingowa Fitch Ratings potwierdziła 3 czerwca br. długoterminowe oceny ratingowe w walucie obcej i krajowej dla Spółki Energa SA na poziomie “BBB” z perspektywą stabilną, ocenę na poziomie “BBB” dla wyemitowanych przez spółkę zależną Energa Finance AB obligacji, a także ocenę na poziomie “BB+” dla wyemitowanych przez Energę SA obligacji hybrydowych.

Utrzymanie ratingu Energi przez agencję Fitch Ratingst to kolejny, pozytywny sygnał dla rynku, że Grupa Energa skutecznie realizuje założone cele biznesowe, zgodnie z wieloletnią Strategia Grupy (na lata 2016-2025).

Agencja uzasadnia utrzymanie ratingu m.in. dominującym udziałem w działalności Grupy Linii Biznesowej Dystrybucja, która charakteryzuje się niższym ryzykiem biznesowym oraz stabilnością przepływów operacyjnych w porównaniu z obszarem wytwarzania konwencjonalnego energii elektrycznej. W ocenie wskazano, że w zakresie projektu budowy elektrowni Ostrołęka C czynnikami mitygującymi ryzyko biznesowe są: pozyskanie kontraktu z Rynku Mocy oraz partnerstwo strategiczne inwestora branżowego przy realizacji projektu. Na zachowanie obecnego statusu ratingu będzie miało wpływ zamknięcie finansowania tej inwestycji do końca 2019 r. oraz poziom zaangażowania finansowego Energi w tym przedsięwzięciu.

W ocenie ratingowej wskazano także na niepewność przepływów operacyjnych Grupy w związku z mechanizmami rekompensat, w kontekście tzw. ustawy o cenach energii w 2019 r. Agencja szacuje, iż z uwagi na ambitny plan inwestycyjny oraz tymczasowy wpływ zamrożenia cen sprzedaży energii do odbiorców końcowych, w latach 2019-2020 wskaźnik dźwigni finansowej netto, opartej na przepływach środków z działalności operacyjnej (FFO), może znajdować się na granicznym poziomie 3,5.

Strategia Grupy na lata 2016-2025 zakłada łączną wartość planowanych nakładów inwestycyjnych na poziomie ponad 20 mld zł. Zgodnie z założeniami, większość nakładów zostanie poniesionych w Linii Biznesowej Dystrybucji na budowę wartości regulacyjnej aktywów oraz dotrzymanie wymogów jakościowych pracy OSD. W Linii Biznesowej Wytwarzania realizowane są inwestycje związane z modernizacją aktywów oraz budową nowych mocy (m.in. rozpoczęły się prace na budowie Farmy Wiatrowej Przykona o mocy 30 MW, trwa budowa hybrydowego magazynu energii o docelowej mocy 6 MW i pojemności 27 MWh niedaleko FW Bystra, rozpoczęta została procedura przetargowa, związana z budową nowego bloku gazowo-parowego w Grudziądzu o mocy 450-750 MWe). Natomiast nakłady inwestycyjne w Linii Biznesowej Sprzedaży związane są z obsługą klientów oraz rozwojem nowych obszarów aktywności biznesowej.

W pierwszych trzech miesiącach 2019 r. nakłady inwestycyjne w Grupie Energa wyniosły 369 mln zł, z czego najwięcej środków, w wysokości 334 mln zł, przeznaczono na inwestycje w Linii Biznesowej Dystrybucja. Obejmowały one m.in. modernizację sieci elektroenergetycznej w celu dalszej poprawy niezawodności dostaw energii elektrycznej oraz rozbudowę sieci umożliwiającą przyłączania nowych odbiorców i wytwórców. Część nakładów została ponadto poniesiona na innowacyjne technologie i rozwiązania sieciowe. W Linii Biznesowej Wytwarzanie istotny udział stanowiły zadania związane z dostosowaniem aktywów do wymogów środowiskowych oraz inwestycje modernizacyjne realizowane w Elektrowni Ostrołęka B i elektrowniach wodnych.

Grupa Energa w trudnych warunkach rynkowych wypracowała w pierwszym kwartale 2019 r. wynik EBITDA w wysokości 554 mln zł oraz 2,97 mld zł przychodów. Motorem napędowym wyników finansowych Grupy Energa jest Linia Biznesowa Dystrybucja. Wypracowana przez nią EBITDA na poziomie 548 mln zł stanowi 99% całości EBITDA Grupy.

Źródło: ENERGA SA

Działy

Reklama