Elektroenergetyka

Grupa CEZ w pierwszym kwartale 2019 roku zarobiła 8,3 mld CZK. Wyniki są zgodne z oczekiwaniami

Przychody operacyjne osiągnęły poziom 51,8 mld CZK i wzrosły – w skali rok do roku – o 12%. Zysk operacyjny przed amortyzacją (EBITDA) wyniósł 19,3 mld CZK, co oznacza wzrost o 10% w skali rok do roku. Zysk netto wzrósł o 14% do poziomu 8,3 mld CZK, natomiast zysk netto oczyszczony o wpływy nadzwyczajne – ogólnie niezwiązane z bieżącą działalnością operacyjną – osiągnął wartość 8,8 mld CZK i wzrósł o 1,5 mld CZK. Wartość cash flow operacyjnego osiągnęła wzrost o 15%, dochodząc do poziomu 19,7 mld CZK, a całkowity dług netto obniżył się o 5,3 mld CZK.

Produkcja energii elektrycznej liczona rok do roku wzrosła o 1,1 TWh

Produkcja energii elektrycznej ze źródeł tradycyjnych osiągnęła 16,6 TWh i wzrosła – w skali rok do roku o 6%. Produkcja energii elektrycznej z elektrowni należących do obszaru nowej energetyki osiągnęła poziom 0,7 TWh. Z punktu widzenia wielkości, największy wzrost produkcji o 0,5 TWh zanotowano w elektrowniach jądrowych, a o 0,4 TWh wzrosła produkcja w elektrowni parowo-gazowej Počerady.

Z drugiej strony na wyższe koszty uprawnień do emisji dla produkcji energii elektrycznej negatywnie wpłynął wzrost cen rynkowych i niższy wolumen bezpłatnych uprawnień. Negatywny wpływ tego czynnika – liczony rok do roku – na poziomie EBITDA wyniósł 0,7 mld CZK.

Daniel Beneš, Prezes Zarządu oraz Dyrektor Generalny CEZ, a.s. potwierdził wyjściową perspektywę zysku operacyjnego EBITDA na poziomie całego roku w wysokości 57-59 CZK oraz perspektywę zysku netto na poziomie 17-19 mld CZK. Prognozy przewidują produkcję energii elektrycznej na poziomie 68,8 TWh, tzn. całkowity – liczony rok do roku – wzrost produkcji o 9%, z tego 31,2 TWh w elektrowniach jądrowych.

Zarząd Grupy CEZ proponuje dywidendę w wysokości 24 CZK na jedną akcję za rok miniony 26 czerwca odbędzie się Walne Zgromadzenie, po którym Zarząd Grupy CEZ zaproponuje dywidendę z zysku 2018 r. w wysokości 24 CZK na akcję. Wysokość proponowanej dywidendy oznacza, że wśród akcjonariuszy rozdzielone zostanie 12,9 mld. CZK, tzn. 99% ze skonsolidowanego zysku netto za 2018 r., oczyszczonego o wpływy nadzwyczajne, które nie były związane z bieżącą działalnością operacyjną.

Źródło: CEZ Polska

Działy

Reklama