Elektroenergetyka

Wzrost przychodów i produkcji energii elektrycznej – Grupa Enea podsumowuje wyniki za 2018 r.

Grupa Enea w 2018 r. osiągnęła wzrost kluczowych wyników operacyjnych w zakresie: wytwarzania energii elektrycznej, sprzedaży usług dystrybucyjnych oraz detalicznej sprzedaży energii i paliwa gazowego. W wymagającym otoczeniu rynkowym Grupa zanotowała wyższe przychody w wysokości 12 673 mln zł (wzrost o 11,1% r/r) i kontynuowała inwestycje w całym łańcuchu wartości. Grupa konsekwentnie realizuje przyjętą w 2016 r. Strategię Rozwoju. Dzięki zakończonym sukcesem inwestycjom, w latach 2016-2018 emisja CO2 na 1 MWh wytworzonej w Grupie Enea energii została obniżona o ponad 7%. Równolegle Enea wyprodukowała o 11% więcej energii ze źródeł odnawialnych w porównaniu z poprzednim okresem.

Rok 2018 w ujęciu biznesowym i rynkowym przyniósł energetyce szereg nowych, często strategicznych wyzwań. W tym wymagającym otoczeniu Grupa wypracowała w 2018 r. wzrost przychodów ze sprzedaży netto o 11,1%, które na koniec omawianego okresu wyniosły łącznie 12 673 mln zł. Zysk netto Grupy wyniósł 719 mln zł, a zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej – 686,7 mln zł. Grupa wypracowała 2 348 mln zł EBITDA, a wskaźnik dług netto/EBITDA pozostawał na bezpiecznym poziomie 2,4. Grupa w 2018 r. przeznaczyła 2 307 mln zł na inwestycje, w tym 173 mln zł na inwestycje związane z ochroną środowiska.

Najwyższa EBITDA wynosząca 1 111 mln zł została zrealizowana w obszarze dystrybucji, co oznacza wzrost o 3,5% r/r. Wynik ten wsparty był wzrostem wolumenu sprzedaży usług dystrybucyjnych odbiorcom końcowym, który ukształtował się na poziomie 19,9 TWh (zmiana 3,2% r/r). Największy wzrost EBITDA nastąpił w obszarze wytwarzania, który wypracował 869 mln zł (wzrost o 18,1% r/r). Grupa Enea zwiększyła produkcję energii elektrycznej do poziomu 26,5 TWh, o 26,4% r/r. Było to możliwe między innymi dzięki pracy bloku nr 11 w Elektrowni Kozienice. B11 przyczynił się też do rekordu produkcji energii w całej 50-letniej historii zakładu, który odnotowano w lipcu.

Grupa Enea widzi potencjał do dalszego wzrostu produkcji energii elektrycznej. W omawianym okresie na wielkość produkcji energii wpływ miały równoważące się czynniki – lepsza dyspozycyjność Elektrowni Połaniec oraz poprawiające się z kwartału na kwartał wykorzystanie potencjału bloku nr 11, przy postojach modernizacyjnych bloków nr 9 i 10 w Elektrowni Kozienice, związanych również z dostosowaniem jednostek wytwórczych do konkluzji BAT.

Grupa Enea zwiększyła o 11% produkcję energii ze źródeł odnawialnych. To rekordowy pod względem wolumenu wynik w dotychczasowej historii Grupy. Produkcja z OZE wyniosła 2 025 GWh.

W ubiegłym roku Grupa zwiększyła sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym do 21,5 TWh, tj. o ponad 13,4%, głównie za sprawą sprzedaży odbiorcom biznesowym, w tym segmencie wzrost wolumenu sprzedaży wyniósł ponad 18%. Na wyniki finansowe obszaru obrotu wpływ miały przede wszystkim czynniki zewnętrzne. Na rynku detalicznym były to wyższe koszty zakupu energii i obowiązków ekologicznych (głównie obowiązek zielony). Z kolei na rynku hurtowym do spadku EBITDA segmentu obrotu przyczynił się wzrost ceny uprawnień do emisji CO2, które w 2018 r. osiągnęły rekordowy poziom i w sposób istotny wpłynęły na wycenę wcześniej zawartych kontraktów.

W 2018 r. zakończył się ważny proces wewnętrznych zmian w Grupie Enea. W segmencie ciepło nastąpiło połączenie Enei Ciepło z Elektrociepłownią Białystok, co zoptymalizowało produkcję i dystrybucję ciepła pod jedną, rozpoznawalną marką. Stolica Podlasia to ważny punkt na mapie działalności Grupy Enea. Dzięki umocnieniu obecności Enei na tym rynku, Grupa zyskała nowe możliwości działania. W omawianym okresie sprzedaż ciepła w Grupie wzrosła o 7,4% r/r.

Skonsolidowane przychody LW Bogdanka w 2018 r. wyniosły 1 756,7 mln zł, EBITDA: 469,2 mln zł, zysk operacyjny: 62,0 mln zł, a zysk netto: 53,8 mln zł. W minionym roku Bogdanka wykonała ponad 37 km wyrobisk korytarzowych, wobec 30,7 km w 2017 r. (wzrost o 20% r/r), co było rekordowym wynikiem w historii spółki. Intensyfikacja robót przygotowawczych, związana z planowanym zwiększeniem poziomu produkcji w kolejnych latach, częściowo obciążyła jednak bieżące wyniki finansowe. Na uzyskane w 2018 r. wyniki wpływ miał także wzrost kosztów usług obcych, materiałów i energii oraz kosztów pracy. Przy kilkuprocentowym wzroście średniej ceny sprzedanego węgla wywarło to presję na osiągnięte przez spółkę marże. Na wynik na poziomie zysku operacyjnego oraz zysku netto, oprócz czynników wymienionych powyżej, wpływ miała także większa wartość amortyzacji wynikająca z odwrócenia odpisu wartości rzeczowego majątku trwałego, ujętego w sprawozdaniu na 31.12.2017 r.

W całym 2018 r. Bogdanka utrzymała wysoki, 24,7%, udział w sprzedaży węgla do energetyki zawodowej, utrzymując swoją silną pozycję rynkową. Udział w sprzedaży węgla energetycznego ogółem kształtował się na poziomie 18,7%. Spółka wydobyła w zeszłym roku 9 mln ton surowca oraz zrealizowała plan sprzedażowy na poziomie 8,9 mln ton. Około 85% sprzedaży wygenerowanej w ciągu czterech kwartałów 2018 r. zrealizowane zostało do Enei Wytwarzanie i Enei Połaniec.

Rok 2018 w Grupie Enea – najważniejsze wydarzenia:

  • Pierwszy pełny rok komercyjnej pracy B11 w Elektrowni Kozienice.
  • Efektywny udział Grupy w rynku mocy: w trzech aukcjach zakontraktowano łącznie 3 663 MW obowiązku mocowego, w tym 15-letni kontrakt dla B11 w Elektrowni Kozienice.
    Wprowadzenie na rynek oferty Enea Eco, wspierającej walkę ze smogiem oraz Enea Smart z pakietem Ogrzewanie z systemem inteligentnego zarządzania zużyciem ciepła.
  • Rozpoczęcie programu wsparcia szkolnictwa branżowego poprzez rozwój sieci szkół patronackich i uruchomienie pierwszej edycji studiów dualnych.
  • Rozbudowa stacji elektroenergetycznej w Kostrzynie nad Odrą, zasilającej odbiorców na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
  • Zakończenie przebudowy ponad 110 km ciągu liniowego (110 kV) z Leszna do Wrześni oraz uruchomienie zmodernizowanego Głównego Punktu Zasilania Zdroje w Szczecinie.
  • Podpisanie porozumienia pomiędzy PSE i operatorami systemów dystrybucyjnych, w tym Enea Operator, o współpracy przy usuwaniu awarii sieci elektroenergetycznych.
  • Włączenie się w rozwój elektromobilności w Polsce: udział w programie e-Van oraz nawiązanie współpracy z Kolejowymi Zakładami Łączności w zakresie dystrybucji i montażu stacji ładowania pojazdów elektrycznych.
  • 50-lecie Elektrowni Kozienice – wiosną 1968 r. rozpoczęła się budowa pierwszego bloku.

Komentarze do wyników rocznych

Grupa Enea wzmacnia pozycję wicelidera na rynku wytwarzania energii, jednocześnie dbając o niezawodność dostaw energii do naszych klientów, którzy nam zaufali. Konsekwentnie realizujemy inwestycje w rozwój aktywów wytwórczych i sieci wraz z infrastrukturą dystrybucyjną. Wdrażamy rozwiązania z zakresu ochrony środowiska i minimalizujemy wpływ naszej działalności na otoczenie. W latach 2016-2018 emisja CO2 na 1 MWh wytworzonej w Grupie energii elektrycznej zmalała o ponad 7%. Wzrósł wolumen energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych, w stosunku do roku 2017 o 11%. Po oddaniu do eksploatacji B11 i zakończeniu prac przygotowawczych związanych z dostosowaniem naszych bloków do konkluzji BAT, zamierzamy koncentrować się na inwestycjach w OZE, aby osiągnąć zrównoważony miks energetyczny, zgodnie z obowiązującymi trendami i technologiami rynkowymi. Rok 2018 to stabilizacja pozycji Grupy na wymagającym rynku. Wypracowaliśmy bardzo dobre wyniki operacyjne. Zanotowaliśmy dynamiczny wzrost wytwarzania energii elektrycznej oraz sprzedaży detalicznej energii i paliwa gazowego. Wykorzystujemy optymalnie synergię naszego łańcucha wartości i dzięki temu jesteśmy w stanie elastycznie reagować na zmienną sytuację rynkową i regulacyjną. Uzyskane kontrakty mocowe zapewnią nam stabilny potencjał do finansowania dalszego rozwoju naszej Grupy w horyzoncie średnio- i długoterminowym – powiedział Mirosław Kowalik, Prezes Enei.

Na nasze wyniki finansowe w 2018 r. wpływ miało dynamiczne otoczenie rynkowe. Mimo wymagających warunków wypracowaliśmy wzrost przychodów i poprawiliśmy kluczowe wyniki operacyjne. Największy wzrost EBITDA odnotował obszar wytwarzania, w którym dzięki naszym inwestycjom znacznie wzrósł wolumen wyprodukowanej energii, zarówno w źródłach konwencjonalnych, jak i odnawialnych. Wyniki obszaru pozostawały pod presją rosnących kosztów zmiennych produkcji. W tym roku istotne dla przychodów tego obszaru będą planowane remonty bloków wytwórczych związane z dostosowaniem ich do konkluzji BAT, które będą rekompensowane pracą B11. Obszarem stabilizującym przepływy finansowe jest dystrybucja, która odpowiadała za ponad 40% EBITDA Grupy Enea. Na niższe wyniki obszaru obrotu największy wpływ miały rosnące ceny hurtowe energii elektrycznej oraz wycena zawartych wcześniej kontraktów na zakup uprawnień do emisji CO2. Nasza pozycja finansowa pozostaje stabilna, co potwierdzają zewnętrzne, międzynarodowe instytucje ratingowe. Agencja Fitch potwierdziła dla Enei długoterminowe ratingi w walucie krajowej i zagranicznej na poziomie “BBB” ze stabilną perspektywą. Dodatkowo, od 2021 r. przepływy Grupy zostaną wsparte w wyniku wygranych aukcji rynku mocy i zawartych w związku z tym kontraktów na dostawę mocy – powiedział Piotr Olejniczak, Wiceprezes Enei ds. Finansowych.

Sukcesem zakończył się nasz udział w pierwszych aukcjach rynku mocy. Udział wieloletnich kontraktów mocowych w portfelu naszej Grupy jest największy w odniesieniu do pozostałych uczestników aukcji. Najbardziej istotne z punktu widzenia obszaru wytwarzania jest uzyskanie 15-letniego kontraktu na dostawy mocy pochodzącej z bloku 11 Elektrowni Kozienice. Uzyskaliśmy silną synergię między dwiema naszymi elektrowniami oraz obszarem handlu hurtowego. Pozyskaliśmy dodatkowe źródło finansowania w zakresie modernizacji naszych bloków w elektrowniach systemowych, a także dla rozwoju źródeł OZE. Nasza działalność w obszarze obrotu w 2018 r. była pod wpływem rekordowo drogich uprawnień do emisji CO2 i rosnących cen kolorowych certyfikatów, które przełożyły się na wzrost cen energii elektrycznej na rynku hurtowym. Te tendencje widoczne są w wynikach działalności całej branży energetycznej. Systematycznie rozwijamy naszą ofertę produktową, pozyskując nowych klientów – odbiorców biznesowych i indywidualnych – oraz zwiększając wolumen sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego. W 2018 r. wzrost ten był na poziomie 13,4% – powiedział Piotr Adamczak, Wiceprezes Enei ds. Handlowych.

Za nami pierwszy rok pracy najmłodszego w Grupie Enea bloku nr 11 w Elektrowni Kozienice. Jednostka zdecydowanie przyczyniła się do wzrostu wolumenu wytwarzanej w Grupie energii i stabilizacji krajowego systemu elektroenergetycznego. Dzięki B11, lipiec ubiegłego roku, mimo planowanych remontów innych jednostek wytwórczych, był miesiącem rekordowej produkcji w całej 50-letniej historii naszej elektrowni. W prowadzonym wspólnie z Energą projekcie Elektrownia Ostrołęka C, spółka realizująca inwestycję wydała pod koniec ubiegłego roku NTP dla inwestycji. Nasza Grupa dostosowuje swoje jednostki wytwórcze w obu elektrowniach do wymagań środowiskowych konkluzji BAT. W Elektrowni Kozienice modernizacją objęto dwa bloki energetyczne o mocy 560 MW każdy. Synchronizacja z krajowym systemem elektroenergetycznym bloku nr 10 nastąpiła w maju 2018 r. Na bloku nr 9 trwają prace związane z modernizacją urządzeń w kotłowni i maszynowni. Działania w Kozienicach i Połańcu są częścią planu poprawy wytwarzania, zwiększenia naszych zdolności produkcyjnych i redukcji emisyjności – powiedział Zbigniew Piętka, Wiceprezes Enei ds. Korporacyjnych.

Zrealizowany w ub. r. rekordowo szeroki zakres prac przygotowawczych pozwala nam na planowanie tegorocznego wydobycia na poziomie ok. 9,4 mln ton. W 2018 r. miał miejsce dalszy wzrost cen węgla, zarówno na rynku międzynarodowym, jak i krajowym, co przełożyło się na wyższe ceny w naszych kontraktach na bieżący rok. W połączeniu z planowanym wzrostem wydobycia pozwala nam to pozytywnie oceniać perspektywę 2019 r. Naszym tegorocznym priorytetem, poza zwiększeniem produkcji do 9,4 mln ton, będą: ciągła praca nad kosztami i optymalizacją CAPEX-u, dążenie do poprawy uzysku oraz przygotowanie do udostępnienia złoża Ostrów, którego eksploatację chcemy rozpocząć w czwartym kwartale 2020 r., w pierwszej kolejności w oparciu o infrastrukturę podziemną – powiedział Artur Wasil, Prezes LW Bogdanka.

Źródło: Grupa Enea

Działy

Reklama