Elektroenergetyka

Wyniki poparcia dla budowy elektrowni jądrowej w gminach lokalizacyjnych – edycja 2018 r.

PGE EJ 1 cyklicznie bada nastawienie mieszkańców do budowy elektrowni jądrowej w ich sąsiedztwie. Wyniki najświeższych badań dowodzą, że poparcie dla budowy elektrowni jądrowej w Polsce wśród mieszkańców gmin lokalizacyjnych wynosi już 69% i zwiększyło się o 2 pp. w stosunku do ub. r.

Podsumowanie wyników badania opinii, zrealizowanego na zlecenie spółki przez PBS w okresie od listopada do grudnia 2018 r., na reprezentatywnej próbie mieszkańców gmin lokalizacyjnych, tj. Choczewo, Gniewino i Krokowa, przedstawione zostało w poniższym zestawieniu.

Najważniejsze wnioski:

Poparcie dla inwestycji

 • Poparcie dla budowy elektrowni jądrowej w sąsiedztwie wśród mieszkańców gmin lokalizacyjnych wynosi 66%.
 • Poparcie dla budowy elektrowni jądrowej w Polsce wśród mieszkańców gmin lokalizacyjnych wynosi 69% i zwiększyło się o 2 pp. w stosunku do ub. r.
 • Poparcie dla budowy elektrowni w sąsiedztwie nie zmieniło się od poprzedniej fali badania, jednak stosunek mieszkańców do takiej inwestycji w pobliżu ich miejsca zamieszkania uległ poprawie. Zmniejszyła się liczba osób będących zdecydowanymi przeciwnikami przedsięwzięcia (migracja do grupy umiarkowanych przeciwników).
 • Coraz więcej mieszkańców gmin lokalizacyjnych, którzy nie popierają budowy elektrowni jądrowej w Polsce, jest skłonnych zmienić swoje zdanie w tej kwestii, jeżeli pomoże to w ograniczeniu niekorzystanych zmian klimatycznych, zwiększy bezpieczeństwo energetyczne kraju, a elektrownia zostanie zbudowana z zachowaniem najwyższej ostrożności (co piąty badany).
 • Główne motywatory do popierania budowy to nowe miejsca pracy, możliwość rozwoju dla gminy lokalizacyjnej oraz tańsza elektryczność.
 • 78% osób (wskazanie: raczej się zgadzam, zdecydowanie się zgadzam) uważa, że Polska potrzebuje elektrowni jądrowej, ponieważ obecne źródła są niewystarczające do zaspokojenia potrzeb energetycznych naszego kraju.

Opinie o Programie Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych (PWRGL)

Program polega na finansowaniu lub dofinansowaniu inicjatyw istotnych dla mieszkańców gmin lokalizacyjnych oraz rozwoju regionu.

 • Program Wsparcia Gmin Lokalizacyjnych jest oceniany pozytywnie przez mieszkańców – czterech na pięciu jest zdania, że jest on ważny dla lokalnej społeczności (79%).
 • W przyszłości mieszkańcy gmin lokalizacyjnych chcieliby, aby wsparcie otrzymały projekty związane z ogólnym rozwojem gminy (17%), infrastrukturą (drogi, chodniki, oświetlenie, kanalizacja) (15%), edukacją, szkolnictwem, żłobkami i przedszkolami (14%), nowymi miejscami pracy oraz wsparciem lokalnych firm (12%).

Wiedza o energetyce jądrowej w gminach lokalizacyjnych

 • Prawie połowa badanych zauważyła w swojej okolicy punkty informacyjne, w których mogą pozyskać informacje na temat energetyki jądrowej. Odwiedził je co czwarty mieszkaniec gminy.
 • Osoby, które odwiedziły punkty informacyjne wystawiają im dobrą ocenę – 89% badanych ocenia punkt pozytywnie, w tym 20% wystawia skrajnie wysoką ocenę.
 • Co czwarty mieszkaniec badanych gmin ocenia swoją wiedzę na temat energetyki jądrowej dobrze lub bardzo dobrze (27%).
 • Najbardziej popularnym źródłem wiedzy na temat energetyki jądrowej są niezmiennie opinie znajomych lub rodziny (28%) oraz Internet (17%).
 • 60% mieszkańców badanych gmin słyszało kiedykolwiek o programie „Świadomie o atomie”, który jest programem edukacyjnym prowadzonym przez Spółkę PGE EJ 1.
 • Mieszkańcy gmin lokalizacyjnych nie mają preferowanych źródeł informacji na temat budowy elektrowni jądrowej. Wszystkie proponowane źródła (opinie innych, Internet, telewizja, prasa, radio, szkoła lub studia) w podobnym stopniu uważają za potrzebne.

Wpływ elektrowni jądrowej na życie mieszkańców

 • Prawie co czwarty badany (24%) rozmawiał w ciągu ostatnich miesięcy na temat budowy elektrowni jądrowej w pobliżu swojego miejsca zamieszkania.
 • Rozmowy takie mają miejsce przede wszystkim w gronie rodziny (62%), przyjaciół lub znajomych (50%). 17% deklaruje prowadzenie rozmów na temat budowy elektrowni w swoim miejscu pracy.
 • Co drugi mieszkaniec gmin lokalizacyjnych jest zdania, że po wybudowaniu elektrowni będzie więcej miejsc pracy w regionie (51%).

Przyszłe korzyści z inwestycji

 • Respondenci są świadomi możliwości rozwoju lokalnych przedsiębiorstw związanego z budową elektrowni.
 • 43% badanych ma pozytywne skojarzenia z energetyką jądrową i wskazuje, że korzyścią dla nich po zbudowaniu elektrowni jądrowej byłaby tańsza energia elektryczna.
 • 42% odpowiedziało, że budowa byłaby korzystna dla rozwoju gminy, a 29% wskazań dotyczyło rozwoju infrastruktury w gminie.
 • Zdaniem badanych głównymi beneficjentami budowy elektrowni będzie przede wszystkim gmina (17%), w której zostanie zbudowana elektrownia jądrowa i jej mieszkańcy, a także polscy politycy (16%), firmy produkujące energię elektryczną (14%) i te odpowiadające za budowę elektrowni jądrowej (14%).

Instytucje zaangażowane w budowę elektrowni jądrowej w Polsce

 • W tym roku, już co czwarty mieszkaniec gmin lokalizacyjnych (24%) wskazuje na PGE EJ 1 jako firmę zaangażowaną w budowę, a 19% wskazuje ogólnie grupę PGE.
 • Nadal najczęściej wskazywaną instytucją odpowiedzialną za budowę elektrowni jądrowej w Polsce jest polski rząd (38%).

Informacje o badaniu

 • Celem badania była weryfikacja poparcia dla budowy elektrowni atomowej w gminach lokalizacyjnych.
 • Badanie sondażowe zostało przeprowadzone na zlecenie PGE EJ 1 przez PBS w okresie listopad-grudzień 2018 r.
 • Badanie przeprowadzono w potencjalnych lokalizacjach budowy pierwszej elektrowni jądrowej, gminach Choczewo, Gniewino, Krokowa.
 • W gminach objętych badaniem (n= 1217) przeprowadzono odpowiednio:

– gmina Krokowa – 517 wywiadów
– gmina Choczewo – 500 wywiadów
– gmina Gniewino – 200 wywiadów.

Badanie zostało zrealizowane techniką CAPI (wywiadów osobistych wspomaganych komputerowo).

Źródło: PGE EJ 1 sp. z o.o.

Działy

Reklama