Elektroenergetyka

Uruchomienie nowego modelu kompensacji depozytów dla Grup Energetycznych

Zarząd IRGiT w dniu 1 marca 2019 r. podjął uchwałę w sprawie zasad kompensacji depozytów wstępnych i zasad kompensacji depozytów uzupełniających dla Członków Grup Energetycznych.

Warunkiem zastosowania kompensacji depozytów dla Grupy energetycznej jest złożenie wniosku o zastosowanie kompensacji przez podmioty wchodzące w skład tej grupy („Uczestnicy Kompensacji”) oraz zawarcie pomiędzy IRGiT i wszystkimi Uczestnikami Kompensacji Umowy określającej zasady ustanawiania zabezpieczenia finansowego.

Dotychczas stosowany model pozwalał na kompensację depozytu uzupełniającego i uzyskanie maksymalnie do 100% redukcji wymaganego depozytu w ramach grupy. Model ten opiera się na kompensowaniu teoretycznych zysków i strat na pozycjach wszystkich Uczestników Kompensacji.

Nowy model pozwala dodatkowo na zastosowanie kompensacji depozytów wstępnych i umożliwia uzyskanie maksymalnie do 80% redukcji wymaganego poziomu depozytu w skali Grupy energetycznej. Kompensacje dokonywane są dla pozycji Uczestników Kompensacji w ramach pokrywających się okresów dostawy.

Nowa propozycja IRGiT spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony grup energetycznych zawierających transakcje na rynkach energii i gazu Towarowej Giełdy Energii, w najbliższym czasie spodziewamy się przystąpienia większości grup do nowego modelu. IRGiT aktywnie zachęca grupy energetyczne do wykorzystania możliwości redukcji kosztów zabezpieczeń, między innymi poprzez decyzję o odstąpieniu od pobierania opłaty od kompensacji depozytów do końca pierwszego kwartału 2019 r. Izba konsekwentnie realizuje projekty uwzględniające oczekiwania Członków Izby, dotyczące uatrakcyjnienia oferty rozliczeń i zabezpieczeń. Założenia nowego modelu zostały wypracowane po konsultacjach z rynkiem, uzyskały również akceptację Komitetu ds. Ryzyka funkcjonującego przy IRGiT – powiedział Andrzej Kalinowski, Prezes Zarządu IRGiT.

Wdrożenie nowej metodologii kompensacji depozytów jest kluczowym elementem Projektu Optymalizacji Systemu Zabezpieczeń i pozwala na znaczące obniżenie poziomu wymaganych zabezpieczeń od grup energetycznych przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa dzięki zastosowanym umowom dotyczącym solidarnej odpowiedzialności Uczestników Kompensacji. Warto podkreślić, że z perspektywy ryzyka, objęcie grup energetycznych handlujących na TGE nowym modelem i potraktowanie ich na płaszczyźnie systemu zabezpieczeń jako jeden podmiot, pozwala na redukcję maksymalnych ekspozycji na ryzyko największych podmiotów, co zwiększa bezpieczeństwo całego systemu zabezpieczeń i w szczególnych przypadkach może przyczynić się do obniżenia łącznego poziomu wpłat na Fundusze Gwarancyjne – dodał Łukasz Goliszewski, Dyrektor Działu Zarządzania Ryzykiem w IRGiT.

Źródło: Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A.

Działy

Reklama