Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

Komunikat Związku Miast Polskich w sprawie cen energii elektrycznej

Związek Miast Polskich, współdziałając z innymi ogólnopolskimi organizacjami samorządowymi w ramach Strony Samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, doprowadził do uwzględnienia w przyjętych przez Parlament 28 grudnia br. przepisach, których celem jest zablokowanie podwyżek cen energii elektrycznej w 2019 r., sytuacji JST i podmiotów komunalnych. Dopiero autopoprawka rządowa z dnia 27 grudnia (druk 3112 a) zawierała projekt stosownych regulacji. Tekst ostatecznie przyjęty (poniżej) w uchwalonej ustawie, odnoszący się do zawartych już umów, jest jeszcze inny, zatem można przyjąć, iż powstał podczas prac legislacyjnych w dniu posiedzenia Sejmu. W trakcie tych prac Związek był – jako jedyna organizacja pozarządowa – reprezentowany (przez Pełnomocnika Zarządu ds. Legislacyjnych), jednak nie miał żadnych realnych możliwości konsultacji kolejnych wersji proponowanych przepisów.

Kancelaria Prezydenta RP informuje, że w wyniku wejścia w życie ustawy z 28 grudnia, podpisanej przez Pana Prezydenta, “ceny energii w 2019 r. zostają ustalone na poziomie taryf i cenników sprzedawców obowiązujących 30 czerwca 2018 r. Umowy na dostawy w 2019 r., o ile zakładają wzrost cen w stosunku do poprzedniej umowy danego podmiotu, do 1 kwietnia 2019 r. będą musiały być skorygowane do poziomu z połowy 2018 r., z mocą od 1 stycznia 2019 r.”

Nawet gdyby przepisy te nie zostały przyjęte, na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych przysługuje nam prawo żądania zmiany warunków umów zawartych do tej pory, choć procedury przewidziane w tych regulacjach mogą być uciążliwe, w tym wymagać postępowań sądowych. Jednak zaproponowane przez rząd w autopoprawce zmiany wychodzą naprzeciw postulatowi Związku Miast Polskich, ponieważ obligują producentów i dostawców energii elektrycznej do zmiany cen i taryf.

Przyjęta ustawa nakłada na przedsiębiorstwa energetyczne jednostronny obowiązek korekty taryf i cenników najpóźniej do dnia 1 kwietnia 2019 r., ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2019 r. W przypadku niezrealizowania tego obowiązku przedsiębiorstwu energetycznemu grozi wysoka kara administracyjna. Przepisy te nie przewidują możliwości negocjacji ani odwołań ze strony JST. W najbliższych dniach będą prowadzone konsultacje z prawnikami prawnikami i podjęte zostaną stosowne działania.

Przyjęte w ustawie z 28 grudnia rozwiązania odnoszą się w znacznej części tylko do 2019 r., zatem nie rozwiązują sytuacji w kolejnych latach.

Aktualne pozostają ustalenia z naszego spotkania z Prezesem URE i Wiceministrem Energii z dnia 19 grudnia br. W szczególności – w świetle danych przedstawionych nam podczas tego spotkania przez Prezesa URE, potwierdzonych następnie w ogłoszonym przez niego komunikacie z dnia 20 grudnia – wyrażamy nadzieję, że konsekwentnie zostaną przeprowadzone do końca zarówno jego własne postępowania kontrolne dot. taryf i cen energii, dyktowanych JST w 2018 r. jak i postępowania wyjaśniające Prokuratury, wszczęte na wniosek Prezesa URE.

Związek będzie nadal monitorował sytuację i podejmował niezbędne działania w obronie interesów miast i ich mieszkańców.

Źródło: Związek Miast Polskich

Działy

Reklama