News

News

Co w praktyce zmienia nowelizacja ustawy o OZE i czy faktycznie ustawa wspiera prosumentów?

Nowelizacja ustawy o OZE wprowadza możliwość skorzystania z rozliczenia z opustami na rzecz spółek obrotu przez firmy. Firmy inwestujące w mikroinstalacje do tej pory miały możliwość korzystania ze sprzedaży nadwyżek energii po średniej cenie hurtowej określanej co kwartał przez Prezesa URE (obecnie 242 zł/MWh) i nowelizacja takie rozwiązanie dalej dopuszcza. Nie można jednoznacznie stwierdzić które […]

GAZ-SYSTEM podpisał pierwszą umowę na dostawy inwestorskie w ramach programu Baltic Pipe

GAZ-SYSTEM i amerykańska firma Solar Turbines 14 sierpnia 2019 r. podpisali umowę na dostawę i serwis kompletu agregatów sprężarkowych do trzech tłoczni gazu wchodzących w skład Programu Baltic Pipe. Łączna kwota kontraktu wynosi ponad 550 mln zł. – Projekt Baltic Pipe jest bardzo ważny nie tylko dla Polski, ale także dla całej Unii Europejskiej, stwarza […]

Fundusze Norweskie – propozycje dla ciepłownictwa

7 sierpnia br. w siedzibie NFOŚiGW odbyło się spotkanie przedstawicieli IGCP z grupą roboczą pracującą w Funduszu nad mechanizmami wykorzystania środków w ramach Funduszy Norweskich. Jedną ze ścieżek wsparcia dla ciepłownictwa będą projekty związane z redukcją emisji CO2. Proponowane projekty mogą dotyczyć obszaru modernizacji systemów ciepłowniczych, w tym źródeł ciepła z wykorzystaniem OZE i rozwoju […]

GAZ-SYSTEM rozpoczyna konsultacje projektu krajowego dziesięcioletniego planu rozwoju sieci przesyłowej gazu na lata 2020-2029

Zgodnie z ustawą Prawo Energetyczne i rozdziałem 4 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej GAZ-SYSTEM przystąpił do opracowania aktualizacji Krajowego Dziesięcioletniego Planu Rozwoju na lata 2020-2029 w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe. Konsultacje dotyczące Planu trwają do 5 września br. Wszystkich zainteresowanych obecnych i potencjalnych użytkowników systemu przesyłowego zapraszamy do zapoznania […]

TGE publikuje ceny energii elektrycznej zgodnie z Ustawą o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

TGE, wykonując obowiązki wynikające z Ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 28 grudnia 2018 r. (wraz z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Energii z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U. z dnia 23.07.2019 r. poz. 1369), publikuje poniższe ceny średnioważone energii elektrycznej. Cena CTer_BASE_Q dla dostawy w okresie od 1 […]

Średnie kwartalne ceny zakupu gazu ziemnego z zagranicy w II kwartale 2019 r.

W Informacji nr 60/2019 Prezes Urzędu Regulacji Energetyki poinformował, że średnia cena zakupu gazu ziemnego sprowadzanego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym wyniosła 66,18 zł/MWh. Średnie ceny zakupu w poprzednich kwartałach dostępne są w sekcji Ceny, wskaźniki Źródło: Urząd Regulacji Energetyki

Informacja OSP na temat dokumentów i danych które należy przedstawić w procesie weryfikacji wymagań Rozporządzenia UE 2016/1388

7 września 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący przyłączenia odbioru. Tekst rozporządzenia dostępny jest na stronie internetowej: https://eur-lex.europa.eu/ Zgodnie z art. 22 ust. 3 Rozporządzenia 2016/1388 właściwy Operator Systemu Przesyłowego, a na podstawie art. 31 ust. 4 Rozporządzenia 2016/1388 właściwy operator systemu […]

PGE GiEK: Elektrownia Turów z nowoczesnymi, ogólnodostępnymi stacjami ładowania pojazdów od PGE Nowa Energia

Od 1 sierpnia w Elektrowni Turów, należącej do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE, można korzystać z nowoczesnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Jest to pierwsza stacja ładowania na terenie gminy Bogatynia dostępna dla wszystkich właścicieli samochodów elektrycznych. Uruchomienie stacji ładowania wpisuje się w działania kompleksu energetycznego w ramach Południowo-Zachodniego Klastra Energii. – Prowadząc […]

Wiatr napędza wyniki Polenergii

Polenergia S.A. („Polenergia”) największa polska prywatna, pionowo zintegrowana grupa energetyczna przedstawiła skonsolidowany raport za I półrocze 2019 r. Przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom ponad 1 304 mln PLN, skorygowana EBITDA blisko 128 mln PLN, a skorygowany zysk netto ponad 51 mln PLN. 526% wzrostu skorygowanego zysku netto w I półroczu 2019 r. do 51 mln PLN; […]

Wyniki finansowe DB ENERGY SA za rok obrotowy 2018/2019

Rekordowy poziom przychodów przy trzycyfrowych wzrostach sprzedaży, zyski w górę zgodnie z założeniami, portfel zleceń o wartości 10 mln zł do realizacji w 2019/2020 r. W mln zł 01.04.2019-30.06.2019 01.04.2018-30.06.2018 Zmiana % 2018/2019 2017/2018 Zmiana % Przychody ze sprzedaży 8,19 0,55 1389% 16,54 5,05 228% EBIT 0,39 (0,47) – 1,32 0,85 55% Marża EBIT 4,8% […]

Reklama

Partner działu

Newsletter

Warto zobaczyć