Elektroenergetyka

Elektroenergetyka

Komunikat PGE Dystrybucja S.A. dotyczący wdrożenia wymogów wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący przyłączania odbioru

PGE Dystrybucja S.A. informuje, iż od 18 sierpnia 2019r. zaczynają obowiązywać zapisy Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący przyłączania odbioru. (NC DC). Proces wdrażania kodeksu sieci NC DC wymagał podjęcia na poziomie krajowym szeregu działań przez operatora systemu przesyłowego PSE S.A. i operatorów systemów dystrybucyjnych. Wymagane kodeksem […]

PGE Dystrybucja: Inwestycje oddziału Warszawa

PGE Dystrybucja realizuje ambitny plan inwestycyjny w zakresie modernizacji i rozbudowy sieci elektroenergetycznej. Ważnym elementem tego planu jest wymiana linii napowietrznych na kablowe, szczególnie w przypadku linii średniego napięcia, które mają największy wpływ na skrócenie ewentualnych przerw w dostawach energii elektrycznej do odbiorców. Najwięcej tego rodzaju inwestycji wykonuje warszawski oddział spółki, który zaplanował w tym […]

Grupa CEZ w pierwszym półroczu zarobiła 11,2 mld koron

Główne wskaźniki za pierwsze półrocze kształtowały się w sposób następujący: – Przychody operacyjne w skali rok do roku wzrosły o 13,8 mld Kč i osiągnęły poziom 100 mld Kč. – Zysk operacyjny przed amortyzacją (EBITDA) osiągnął poziom 32,1 mld Kč; oznacza to wzrost w skali rok do roku o 5,2 mld Kč (19%). – Zysk […]

Rok dużych mocy – obchody Dnia Energetyka w PGE GiEK

Pracownicy spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy Kapitałowej PGE wraz z zaproszonymi gośćmi spotkali się 19 sierpnia w Bełchatowie na obchodach swojego  święta. Wśród gości, biorących udział w obchodach Dnia Energetyka znaleźli się m.in. Adam Gawęda, sekretarz stanu w Ministerstwie Energii, Piotr Dziadzio, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, pełnomocnik rządu ds. polityki surowcowej […]

Informacja OSP na temat dokumentów i danych które należy przedstawić w procesie weryfikacji wymagań Rozporządzenia UE 2016/1388

7 września 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący przyłączenia odbioru. Tekst rozporządzenia dostępny jest na stronie internetowej: https://eur-lex.europa.eu/ Zgodnie z art. 22 ust. 3 Rozporządzenia 2016/1388 właściwy Operator Systemu Przesyłowego, a na podstawie art. 31 ust. 4 Rozporządzenia 2016/1388 właściwy operator systemu […]

Mostostal Warszawa ze strategicznym kontraktem na prace przy budowie Elektrowni Ostrołęka

9 sierpnia br. Mostostal Warszawa SA i GE Power Sp. z o.o. zawarły umowę na wykonanie robót budowlanych w Elektrowni Ostrołęka C. Wartość kontraktu wynosi 609 mln zł netto. Zakres prac określony w umowie obejmuje częściowe roboty budowlane w ramach Budynku Głównego, budowę obiektów nawęglania, obiektów gospodarek pomocniczych, sieci oraz dróg. – Mostostal Warszawa będzie mógł […]

Enea Operator rozpoczęła współpracę z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie

Enea Operator zawarła pierwszą umowę ramową z instytucją naukowo-badawczą z Pomorza Zachodniego na realizację prac analityczno-koncepcyjnych i usług doradczych. Dzięki niej Enea Operator współpracować będzie z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym (ZUT) w Szczecinie m.in. przy rozwoju sieci elektroenergetycznych, jej eksploatacji i doborze rozwiązań technicznych oraz przyłączania OZE i elektromobilności. Umowa umożliwi realizację założeń modelu tzw. otwartych innowacji. Umowa została podpisana przez dr hab., prof. US Wojciecha […]

Wdrożenie wymagań Kodeksów sieci

6 sierpnia br. w siedzibie PSE S.A. odbyło się kolejne spotkanie informacyjne nt. wdrożenia wymagań Kodeksów sieci w zakresie przyłączania do sieci odbioru, systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego przez Operatorów zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. W spotkaniu udział wzięło blisko 40 przedstawicieli odbiorców, […]

Nowy wiceminister energii

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki z dniem 6 sierpnia 2019 r. powołał Posła Krzysztofa Kubów na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Energii. Wiceminister będzie nadzorował Departament Energii Odnawialnej i Rozproszonej oraz Departament Funduszy Europejskich. Źródło: Ministerstwo Energii

Szczegółowy harmonogram certyfikacji do aukcji głównej na rok dostaw 2024

Realizując postanowienia pkt. 3.2.1. regulaminu rynku mocy, PSE S.A. opublikowały szczegółowy harmonogram certyfikacji do aukcji głównej na rok dostaw 2024. Wnioski o certyfikację do aukcji będzie można składać od 30 sierpnia do 8 września 2019 r. Szczegółowy harmonogram dostępny jest w zakładce „Certyfikacja do aukcji”. Źródło: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć