EkoMobility » Elektromobilność: po raz pierwszy Prezes URE wyznaczył…

Elektromobilność: po raz pierwszy Prezes URE wyznaczył przedsiębiorstwa energetyczne do pełnienia funkcji operatorów ogólnodostępnych stacji ładowania oraz dostawców usług ładowania

29 Mar 2021 Brak komentarzy Share 'Elektromobilność: po raz pierwszy Prezes URE wyznaczył przedsiębiorstwa energetyczne do pełnienia funkcji operatorów ogólnodostępnych stacji ładowania oraz dostawców usług ładowania' on Facebook Share 'Elektromobilność: po raz pierwszy Prezes URE wyznaczył przedsiębiorstwa energetyczne do pełnienia funkcji operatorów ogólnodostępnych stacji ładowania oraz dostawców usług ładowania' on Email Share 'Elektromobilność: po raz pierwszy Prezes URE wyznaczył przedsiębiorstwa energetyczne do pełnienia funkcji operatorów ogólnodostępnych stacji ładowania oraz dostawców usług ładowania' on Print Friendly

8 miast w Polsce ma już operatorów ogólnodostępnych stacji ładowania, wyznaczonych przez Prezesa URE. Już wkrótce mieszkańcy Płocka, Olsztyna, Gorzowa Wielkopolskiego, Bydgoszczy, Gdyni, Poznania, Koszalina i Lublina będą mogli korzystać z ich usług.

Rys. 1. Schemat budowy ogólnodostępnych stacji ładowania na podstawie ustawy o elektromobilności.
Opracowanie URE na podstawie „Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Przewodnik infograficzny po wybranych zagadnieniach”, Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych.

Wyznaczenie operatorów ogólnodostępnych stacji ładowania oznacza, że stacje te będą sukcesywnie budowane i oddawane do publicznego użytku. Dotychczas były one budowane wyłącznie na zasadach komercyjnych. Aby zwiększyć liczbę i dostępność punktów ładowania w dużych miastach ustawodawca nałożył na gminy obowiązki mające sprzyjać rozwojowi i zwiększeniu dostępności tych usług. Dzięki wsparciu rozwoju rynku i infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych ma wzrosnąć zainteresowanie konsumentów pojazdami napędzanymi energią elektryczną.

Zgodnie z przepisami ustawy o elektromobilności[1], jeśli w danej gminie nie została osiągnięta minimalna – wskazana w ustawie – liczba punktów ładowania zainstalowanych w ogólnodostępnych stacjach ładowania, to gmina ma obowiązek opracować plan budowy dodatkowych stacji. Buduje je operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego (OSD), a Prezes URE decyzją administracyjną wyznacza dla tych stacji przedsiębiorstwo energetyczne, które będzie pełnić funkcję operatora ogólnodostępnej stacji ładowania oraz dostawcy usług ładowania. Obecnie większość takich stacji jest w trakcie planowania lub budowy.

Firmy Enea, Energa Obrót i PGE Obrót jako pierwsze zostały wyznaczone przez Prezesa URE do pełnienia funkcji operatorów ogólnodostępnych stacji ładowania oraz dostawców usług ładowania.

Lista ta będzie sukcesywnie rozszerzana, w miarę składania przez organy wykonawcze gmin (wójt burmistrz, prezydenta miasta) odpowiednich wniosków do Prezesa URE. Aktualnie regulator rozpatruje kolejne wnioski od 14 gmin o wyznaczenie przedsiębiorstwa energetycznego do pełnienia funkcji operatora ogólnodostępnych stacji ładowania oraz dostawcy tych usług.

Rys. 2. Schemat działania rynku elektromobilnego na podstawie ustawy o elektromobilności.
Opracowanie URE na podstawie „Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Przewodnik infograficzny po wybranych zagadnieniach”, Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych.

Operatorzy ogólnodostępnych stacji ładowania są odpowiedzialni za:

 • zarządzanie, bezpieczeństwo funkcjonowania, eksploatację, konserwację i remonty ogólnodostępnych stacji ładowania
 • spełnianie przez stacje ładowania wymagań technicznych,
 • wyposażenie stacji w oprogramowanie pozwalające na podłączenie i ładowanie pojazdu elektrycznego,
 • przekazywanie danych do Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych o dostępności punktu ładowania i cenie za usługę ładowania,
 • wyposażenie stacji w system pomiarowy umożliwiający pomiar zużycia energii elektrycznej i przekazywanie danych pomiarowych z tego systemu do systemu zarządzania stacji,
 • zawarcie umowy dystrybucyjnej z OSD na potrzeby funkcjonowania stacji ładowania oraz świadczenie usług ładowania.

Co ciekawe i warte podkreślenia, dostarczanie energii elektrycznej w stacji ładowania do zainstalowanych w niej punktów ładowania nie stanowi dystrybucji energii elektrycznej, a ładowanie w punkcie ładowania nie stanowi sprzedaży energii elektrycznej.

Rozbudowa infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych i tankowania CNG/LNG wpisuje się w działania mające na celu rozwój elektromobilności oraz upowszechnianie stosowania paliw alternatywnych (m. in. LNG i CNG) w sektorze transportowym w Polsce.

***

 • Operator systemu dystrybucyjnego (OSD) – przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym elektroenergetycznym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci dystrybucyjnej.
 • Operator ogólnodostępnej stacji ładowania – to podmiot odpowiedzialny za budowę, zarządzanie, bezpieczeństwo funkcjonowania, eksploatację, konserwację i remonty ogólnodostępnej stacji ładowania. Operator ogólnodostępnej stacji ładowania zapewnia, aby w ogólnodostępnej stacji ładowania prowadził działalność co najmniej jeden dostawca usługi ładowania.
 • Dostawca usługi ładowania świadczy usługę ładowania obejmującą ładowanie oraz zapewnienie możliwości korzystania z infrastruktury stacji ładowania, zawiera ze sprzedawcą energii elektrycznej umowę sprzedaży energii, udostępnia – na swojej stronie internetowej – informacje o cenie usługi ładowania i warunkach jej świadczenia.
 • Operator ogólnodostępnej stacji ładowania może wykonywać zadania dostawcy usługi ładowania.
 • Prezes URE wyznacza, w drodze decyzji, do pełnienia funkcji operatora ogólnodostępnej stacji ładowania oraz dostawcy usług ładowania, przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną, które dokonuje sprzedaży energii elektrycznej do największej liczby odbiorców końcowych przyłączonych do sieci dystrybucyjnej na terenie gminy, w której ma pełnić funkcję operatora ogólnodostępnej stacji ładowania.

[1] Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z  2021 r. poz. 110, z późn. zm.).

Źródło: Urząd Dozoru Technicznego

Wpis został opublikowany 29 Mar 2021 w następujących kategoriach: EkoMobility, News. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Możesz zostawić komentarz lub użyć trackbacka.

Zostaw komentarz

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć