Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

Towarowa Giełda Energii rozpoczęła notowania na Zorganizowanej Platformie Obrotu (OTF)

4 maja br. to pierwszy dzień notowań na Zorganizowanej Platformie Obrotu prowadzonej przez Towarową Giełdę Energii. Uruchomienie OTF’a nie zmienia sposobu prowadzenia obrotu na rynkach spot energii elektrycznej i gazu w ramach giełdy towarowej oraz obrotu na rynku regulowanym, tj. Rynku Instrumentów Finansowych. Zorganizowana Platforma Obrotu jest dopełnieniem dotychczasowej oferty TGE.

Od maja 2020 r. uczestnicy rynku mogą zawierać transakcje na prowadzonej przez TGE Zorganizowanej Platformie Obrotu (OTF) w ramach następujących rynków: Rynku Terminowego Produktów z dostawą energii elektrycznej (RTPE), Rynku Terminowego Produktów (RTPG) z dostawą gazu oraz Rynku Terminowego Praw Majątkowych (RTPM), na którym produkty stały się instrumentami finansowymi. 4 maja br. jest pierwszym dniem notowań.

Wdrożenie OTF’a związane było z koniecznością dostosowania działalności Giełdy do wymogów Dyrektywy MiFID2. Towarowa Giełda Energii w latach 2017-2018 prowadziła konsultacje z uczestnikami rynku odnośnie modelu w jakim mają funkcjonować rynki terminowe pod reżimem regulacji europejskiej. W efekcie została podjęta decyzja o ich przekształceniu w platformę OTF, na której możliwe jest dalsze oferowanie uczestnikom rynku kontraktacji długoterminowej w celu zabezpieczenia cen oraz dostaw energii i gazu w przyszłości, a także realizacja obliga giełdowego. 

– Uruchomienie Zorganizowanej Platformy Obrotu w roku, w którym Towarowa Giełda Energii obchodzi jubileusz 20-lecia działalności, jest krokiem milowym w rozwoju TGE. Giełda osiągnęła dojrzałość, co sprawia, że czujemy się jeszcze bardziej zobowiązani wobec uczestników rynku do oferowania im produktów na miarę standardów europejskich, czego przykładem jest OTF. Mam nadzieję, że wypracowane wspólnie z rynkiem rozwiązanie umocni pozycję TGE na arenie międzynarodowej oraz pozytywnie wpłynie na strategie biznesowe naszych klientów. Jednocześnie mając na uwadze jak ogromnym przedsięwzięciem dla całej organizacji było wdrożenien OTF‘a, chciałabym bardzo podziękować moim koleżankom i kolegom z TGE oraz IRGiT za ich ponad dwuletnią pracę nad projektem – powiedział Piotr Listwoń, Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych TGE.

W Polsce Dyrektywa MiFID2 została implementowana 21 kwietnia 2018 r. Ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw. Od momentu wejścia w życie tej ustawy, na mocy przepisów przejściowych, TGE miała 12 miesięcy na złożenie do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zezwolenie na prowadzenie OTF’a. W okresie operacyjnego i formalnego przygotowywania się do uruchomienia nowej platformy, w grudniu 2017 r. TGE wprowadziła „zasadę uznaniowości”. 16 kwietnia 2020 r. Komisja Nadzoru Finansowego wydała decyzję potwierdzającą uprawnienia Towarowej Giełdy Energii do prowadzenia Zorganizowanej Platformy Obrotu. Regulamin obrotu OTF wszedł w życie 1 maja 2020 r.

OTF stanowi dopełnienie dotychczasowej oferty TGE. Obecnie handel na rynkach organizowanych przez Giełdę odbywa się w ramach Rynku Towarów Giełdowych (rynek spot energii elektrycznej oraz gazu, rynek praw majątkowych), Rynku Instrumentów Finansowych (uprawnienia do emisji CO2) oraz Zorganizowanej Platformy Obrotu (rynki terminowe: energii elektrycznej, gazu i praw majątkowych).

Rozliczanie transakcji zawartych na OTF zostało powierzone Izbie Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A., która w ramach zezwolenia na prowadzenie giełdowej izby rozrachukowej będzie kontynuowała rozliczenia dla transakcji z RTPE i RTPG, a dla transakcji z RTPM w ramach zezwolenia na izbę rozliczeniową i rozrachunkową. 

OTF (Organised Trading Facility) to Zorganizowana Platforma Obrotu, przez którą rozumie się wielostronny system, niebędący rynkiem regulowanym ani alternatywnym systemem obrotu, kojarzący w sposób uznaniowy składane przez podmioty trzecie oferty kupna i sprzedaży. Przedmiotem obrotu na OTF mogą być różne instrumenty (w tym  strukturyzowane produkty finansowe, uprawnienia do emisji, instrumenty pochodne) oraz produkty energetyczne będące przedmiotem obrotu hurtowego, które muszą być wykonywane przez fizyczną dostawę.

Źródło: Towarowa Giełda Energii S.A.

Działy

Reklama